Det är bara att googla

Det är bara att googla!
- Svenskuppgifter i informationssökning och källkritik. Ett kopieringsunderlag

Hur lär man sina elever att effektivt söka information?
Hur utvecklar man deras analytiska och källkritiska förhållningssätt?
Hur förebygger man plagiat och klipp-och-klistra-arbeten?

Det är bara att googla! är ett kopieringsunderlag med över hundra elevuppgifter i informationssökning, text- och bildanalys och källkritik - allt utifrån den senaste pedagogiska forskningen om informationskompetens i skolan.

I en komplex värld där mängden information ökat explosionsartat blir förmågan att söka, värdera och bearbeta källor allt viktigare. Det nya medielandskapet, där var och en av oss kan bidra till både fakta och åsikter, ställer höga krav på svensklärarens undervisning.
Med Det är bara att googla får du en omfattande "uppgiftsbank" med tillhörande lärarhandledningar som stöd i detta viktiga arbete.

Elevsidorna består av uppgifter som behandlar
• olika källtyper
• hur man effektivt kan söka information
• Google som sökmotor och företag
• hur man gör text- och bildanalyser
• hur man granskar information i olika källor
• Wikipedia som informationskälla och som utgångspunkt för diskussioner om källkritik, språk och stil
• grunderna i upphovsrätten och Creative Commons
• hur man skiljer på informationsinhämtning och eget skrivande
• hur man gör egna problemformuleringar vid undersökande arbeten
• fusk och plagiat
• hur man gör referat, citat och källhänvisningar
• analys av romaner med sanningsanspråk

Lärarsidorna består av
• lektionsguider
• undervisningstips
• färdigplanerade grundkurser
• lärarstöd till elevuppgifter
• planeringar
• diskussionsfrågor att lyfta i lärarlaget

Allt material i bokens åtta kapitel har tydlig förankring i Lgr11, med fokus på att läsa, skriva, tala, diskutera, reflektera, analysera och värdera.

Det är bara att googla
Det är bara att googla
ISBN: 52302200 Pris: 1 273kr
+ -
Köp

Svenskpodden är en helt ny podcast om svenskämnet i grundskola och på gymnasiet

I Svenskpodden intervjuar Carl-Johan Markstedt insatta personer i svenskämnets olika delar.

Läs mer

Följ Svenskrummet på Facebook!

Svenskrummet på Facebook är till för dig som är lärare i svenska och sfi/svenska som andraspråk.

Till Svenskrummet

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyheter och läromedelsutskick för årskurs 6-9?

Läs mer

Redaktionen tipsar

Läs intervjun med Tiia Ojala - En vinnande känsla för språk.

Klicka här för att läsa!

Pejlo digitala diagnoser

Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.

Läs mer