Svenska för högstadiet

I högstadiet fördjupas elevens svenska i syfte att förbereda sig inför gymnasiet och vuxenlivet. Alla våra läromedel bygger på den svenska läroplanen. Med olika individanpassade övningar gör sig eleven förstådd i de mest komplexa delarna av det svenska språket, såsom grammatiska delar, retoriska knep och mer källkritiska delar.

Svenskböcker för högstadiet

Våra läromedel i svenska bygger på högstadiets läroplan och kursplan där eleven ska få en bra grund inför högstadiets nationella prov. Med god struktur i läroböckerna kan eleven ta sig an olika teman på ett konkret och ändamålsenligt vis, anpassat utifrån elevens individuella färdigheter och nivå.

Svenska impulser

Svenska impulser 7-9 är vårt senaste läromedel för svenska på högstadiet. Serien är helt anpassad till den reviderade kursplanen Lgr 22 och har en tydlig struktur med levande berättarröster som lockar fram intresset hos eleverna. I syfte att uppnå ett heltäckande läromedel består Svenska impulser av fyra komponenter – grundbok, antologi, lärarhandledning och ett digitalt komplement. Med alla dessa delar kan du som lärare tillgodose en komplett undervisning för eleverna som ämnar att vara väl förberedande för nationella proven i slutet på högstadiet.

Grundboken genomsyrar litteratur och grammatiska komponenter, där eleverna såväl får läsa och skriva egna berättelser och noveller. Grundboken behandlar dessutom argumentation, källkritik, informationssökning och muntliga presentationer med flera analytiska element. Antologin och det digitala läromedlet kan verka som komplement till grundboken där eleven får öva läsförståelse, ordförståelse och diskutera texter. I kombination med lärarhandledningen får du som lärare undervisningsstöd och tips till undervisningen.

Spegla språket

I läromedelsserien Spegla språket undervisas elever i olika strategier med hjälp av en grundbok och en textsamling för varje årskurs. Läromedlet består av olika strategier för språk och lärande, skönlitterära komponenter, argumentation, samtal och muntliga framställningar. De olika delarna som läromedlet behandlar ger eleven verktyg att uppfylla kraven ur den svenska kursplanen. För att underlätta undervisningen för dig som lärare finns en lärarhandledning som ger stöd för undervisningen. Läromedlet passar även för elever med svenska som andraspråk.

Svenska Direkt

Svenska Direkt har åldersspecificerade läromedelsböcker som är indelade i olika block – helt anpassade efter årskurs och nivå. Blocken behandlar temana Konsten att påverka, konsten att berätta, konsten att söka och förmedla fakta samt praktisk svenska. På så sätt får eleven alla verktyg för att uppnå kraven för högstadiets svenska. För elever som behöver repetera lite extra för att nå upp till betyget E finns läromedlet Svenska direkt – Bron som täcker alla av svenskans kunskapskrav.

Pejlo träning

För att locka eleven till läsning är Pejlo ett bra komplement med innefattande träningsmaterial med läsförståelse och skrivande. Läromedlet finns för årskurs 6-7 och 9 och är en bra träning inför nationella provet i nian.

Svenska Åk 7

För årskurs sju erbjuds flera olika läromedel som ger stöd för eleven att klara sjuans krav. En av dem är det heltäckande läromedlet Spegla språket 7 som behandlar intressanta och samhällsaktuella teman inom respekt & rättskänsla, frihet och förtryck samt klimatförändring & klimatförbättring. Vårt senast uppdaterade och utvecklade läromedel Svenska impulser är helt anpassad för sjuans kunskapskrav och löper vidare som en serie upp till åttans läsår. Läromedlet Pejlo 6-7 är ett bra underlag för elevens utveckling av läsförståelse och skrivande i syfte att förbereda för det nationella provet, övningsmaterial i den här serien finns dessutom för årskurs 9.

Svenska Åk 8

Under årskurs åtta finns det flertalet åldersspecifika läromedel där eleven kan tillgodoses all kunskap som behövs i högstadiet. Vi rekommenderar att välja samma läromedelsserie under flera år för att underlätta för elevernas inlärningsprocess i och med igenkänningen. Både Svenska impulser 8, Spegla språket och Svenska Direkt 8 är basläromedler i serieform som följer med under högstadiets årskullar. Med lärarhandledningen som finns till läromedlen blir undervisningen mest gynnsam och ett bra stöd för dig som lärare.

Svenska Åk 9

Under högstadiets sista år ligger fokus på att förbereda eleven på det sista nationella provet för grundskolan som är i slutet av läsåret. Låt eleven inhämta kunskapen genom temana villkor och värderingar, framtid och förväntningar samt livsstil och lärande i läromedlet Spegla språket 9. Ett populärt läromedel i förberedandet av nationella proven är Pejlos träningsmaterial där eleven får öva mera inom läsförståelse och skrivande.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration