Företagsekonomi - från begrepp till beslut, upplaga 7

Mer information

Företagsekonomi - från begrepp till beslut upplaga är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi.

Boken är indelad i fyra olika block:

  • Företag och samhälle
  • Marknad och organisation
  • Styrning och kalkylering
  • Redovisning och ekonomisk analys

På så vis får läsaren en helhetsblick över det företagsekonomiska området, även om boken är på en introducerande nivå. Till faktaboken hör en uppgiftsbok med uppgifter och praktikfall samt ett facit med utförliga lösningar.

I denna sjunde upplaga har uppdateringar gjorts för att anpassa fakta och uppgifter till att i större omfattning även behandla tjänsteföretag. En stor del företag består enbart av personal som säljer tjänster, inga produkter. Hur man arbetar med att attrahera och behålla personal genom att aktivt arbeta med företagskultur och employer branding samt hur vi marknadsför oss i den allt mer digitaliserade världen har kompletterats. I block 2 har bokens struktur förtydligats genom att skapa ett tydligare flöde, från strategi och marknadsplaner till organisation och personal.

Företagsekonomi - från begrepp till beslut är avsedd för grundläggande kurser i företagsekonomi på eftergymnasial nivå. Boken kan användas av universitet, högskolor och i YH-utbildningar, men även av utbildningsföretag och i samband med företagsintern utbildning.

Recension

Publiceras i BTJ-häftet nr 16, 2018

Berggård, Jeanette Företagsekonomi - från begrepp till beslut

Lektör Ulf Viklund

Boken riktar sig till eftergymnasial utbildning i företagsekonomi och ger en god grund för fortsatta studier. Dessutom bedömer jag den vara användbar vid internutbildning och fortbildning av olika slag. Framställningen äruppdelad i fyra större avsnitt som visar ett företags, en myndighets eller organisations interaktion med kunder,leverantörer, medlemmar, skattebetalare, anställda o.s.v.

Ekonomistyrning går som en röd tråd genom innehålletoch visar hur olika intressenters krav och önskemål ska kunna tillfredsställas. Boken är välstrukturerad och dispositionen logisk. Språket är befriande enkelt och fackuttryck förklaras fint i sitt sammanhang. Diagram ochtablåer underlättar inlärningen tillsammans med faktarutor och konkreta exempel med förslag till lösningar.
Ursprunget till boken är Nancy Holmströms och Gunnar Lindholms lärobok med samma titel men innehåll och upplägg är nu rejält förändrade varför tidigare upplagor bör bytas ut. Det finns annan litteratur på marknaden med samma målgrupp och liknande uppläggning men jag anser att detta är en av de bättre.