Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Hemsjukvård som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Hemsjukvård - framtidens vårdform

Ladda ner hela kapitel 1, sida 9-17  (Komprimerad fil, 5,5 MB)

Innehåll:
Hemsjukvård - framtidens vårdform - sid 9
Vad innebär hemsjukvård? - sid 10
Hemsjukvårdsbesök - sid 11
Ädelreformen - sid 12
Samverkan - sid 13
Undersköterskan i hemsjukvård - sid 14
Valfrihet i vård och omsorg - sid 15
Sammanfattning - sid 16
Stanna upp och fundera - sid 17

Kapitel 2 - Hemsjukvårdens patienter

Ladda ner hela kapitel 2, sida 18-31  (Komprimerad fil, 9,7 MB)

Innehåll:
Hemsjukvårdens patienter - sid 18
Vem kan få hemsjukvård? - sid 19
Basal hemsjukvård - sid 20
Avancerad sjukvård i hemmet - ASiH - sid 21
Organisation av avancerad sjukvård i hemmet - sid 22
Det multiprofessionella arbetslaget - sid 23
De multisjuka - sid 24
Äldrevårdsteam - sid 25
Demensteam - sid 26
Personcentrerad vård och omsorg för demenssjuka - sid 27
Feedback - sid 28
Anhörigas betydelse i hemsjukvård - sid 29
Sammanfattning - sid 30
Stanna upp och fundera - sid 31

Kapitel 3 - Etik, bemötande och kommunikation

Ladda ner hela kapitel 3, sida 32-47  (Komprimerad fil, 11,1 MB)

Innehåll:
Etik, bemötande och kommunikation - sid 32
Etik, bemötande och kommunikation - sid 33
Mötet vårdare - patient - sid 34
När hemmet blir en vårdplats - sid 35
När hemmet blir en vårdplats - sid 36
Känslor - sid 37
Att bygga upp en tillitsfull relation - sid 38
Vårdmiljö - sid 39
Gäst eller professionell yrkesutövare? - sid 40
Kommunikation - sid 41
Att lyssna - sid 42
Kommunikation med händer - sid 43
Att skapa trygghet - sid 44
Olika kulturer - sid 45
Sammanfattning - sid 46
Stanna upp och fundera - sid 47

Kapitel 4 - Hemmet som arbetsplats

Ladda ner hela kapitel 4, sida 48-55  (Komprimerad fil, 5,1 MB)

Innehåll:
Hemmet som arbetsplats - sid 48
Hemmet som arbetsplats - sid 49
Stress - sid 50
Ergonomi i hemsjukvård - sid 51
Hot och våld i enskilt hem - sid 52
Reflektion - sid 53
Reflektion - sid 54
Sammanfattning - sid 55

Kapitel 5 - Vårdhygien och att förebygga smitta

Ladda ner hela kapitel 5, sida 56-62  (Komprimerad fil, 4,5 MB)

Innehåll:
Vårdhygien och att förebygga smitta - sid 56
Att förebygga smittspridning - sid 57
Basala hygienrutiner - sid 58
När ska skyddshandskar användas? - sid 59
Multiresistenta bakterier - sid 60
Bemötande av vårdtagare - sid 61
Sammanfattning - sid 62

Kapitel 6 - Förebyggande arbete i hemsjukvård

Ladda ner hela kapitel 6, sida 63-76  (Komprimerad fil, 8,6 MB)

Innehåll:
Förebyggande arbete i hemsjukvård - sid 63
Skador i samband med vård - sid 64
Fallolyckor - sid 65
Etiska överväganden och bemötande - sid 66
Att hjälpa en patient upp från golvet - sid 67
Skallskada efter fall - sid 68
Avvikelserapport - sid 69
Undernäring - sid 70
Att förebygga undernäring - sid 71
Trycksår - sid 72
Trycksår - sid 73
Trycksår - sid 74
Sammanfattning - sid 75
Stanna upp och fundera - sid 76

Kapitel 7 - Egenvård, rehabilitering och habilitering

Ladda ner hela kapitel 7, sida 77-89  (Komprimerad fil, 7,9 MB)

Innehåll:
Egenvård, rehabilitering och habilitering - sid 77
Egenvård - sid 78
Att pedagogiskt inspirera till egenvård - sid 79
Empowerment - sid 80
Friskvård - sid 81
Omvårdnadsmodeller i hemsjukvård - sid 82
Levines bevarandemodell - sid 83
Rehabilitering - sid 84
Vardagsrehabilitering - sid 85
Övervård - sid 86
Habilitering - sid 87
Sammanfattning - sid 88
Stanna upp och fundera - sid 89

Kapitel 8 - Vanliga sjukdomstillstånd i hemsjukvård

Ladda er hela kapitel 8, sida 90-100  (Komprimerad fil, 6,6 MB)

Innehåll:
Vanliga sjukdomstillstånd i hemsjukvård - sid 90
Diabetes - sid 91
Hjärt- och kärlsjukdomar - sid 92
Hjärtsvikt - sid 93
Akut hjärtsvikt och lungödem - sid 94
KOL - sid 95
ALS och MS - sid 96
Njursvikt - sid 97
Cancer - sid 98
Sammanfattning - sid 99
Stanna upp och repetera - sid 100

Kapitel 9 - Att uppmärksamma symtom och förändringar

Ladda ner hela kapitel 9, sida 101-118  (Komprimerad fil, 12 MB)

Innehåll:
Att uppmärksamma symtom och förändringar - sid 101
Förändringar i hälsotillståndet - sid 102
Att bedöma hälsotillståndet hos en patient - sid 103
Undersköterskans bedömning - sid 104
Auskultation - sid 105
Vitalparametrar - sid 106
Andning - sid 107
Puls - sid 108
Kroppstemperatur - sid 109
Blodtryck - sid 110
Huden - sid 111
Medvetandegrad - sid 112
Observation vid mag-tarmproblem - sid 113
Att göra bedömningar per telefon - sid 114
Lyhördhet - sid 115
Att rapportera en patients tillstånd - sid 116
Sammanfattning - sid 117
Stanna upp och fundera - sid 118

Kapitel 10 - Smärta och smärtlindring

Ladda ner hela kapitel 10, sida 119-130  (Komprimerad fil, 7,7 MB)

Innehåll:
Smärta och smärtlindring - sid 119
Historik - sid 120
Smärta - en definition - sid 121
Olika typer av smärta - sid 122
Bemötande - sid 123
Smärtanalys - sid 124
VAS-skalan - sid 125
VAS-skalan - sid 126
Smärtlindring - sid 127
Smärtgenombrott - sid 128
Sammanfattning - sid 129
Stanna upp och fundera - sid 130

Kapitel 11 - Palliativ vård - vård i livets slut

Ladda ner hela kapitel 11, sida 131-157  (Komprimerad fil, 19,3 MB)

Innehåll:
Palliativ vård - vård i livets slut - sid 131
Kris - att drabbas av ohälsa - sid 132
Chockfasen - sid 133
Reaktionsfasen - sid 134
Bearbetningsfasen - sid 135
Palliativ vård - sid 136
Palliativ vård - sid 137
Hospice - sid 138
Palliativ vård i hemmet - sid 139
Tidig och sen palliativ fas - sid 140
Brytpunkt - sid 141
Standardvårdplan i livets absoluta slutskede - sid 142
Symtomlindring i livets slutskede - sid 143
Illamående - sid 144
Rosslingar - sid 145
Andnöd - sid 146
Motorisk oro - sid 147
Ångest och oro - sid 148
Smärta i livets slut - sid 149
Urinretention - sid 150
Munhälsa i livets slut - sid 151
Munvårdsåtgärder i livets slut - sid 152
Att fastställa dödsfall - sid 153
Omhändertagande av den döde - sid 154
Att identifiera den döde - sid 155
Sammanfattning - sid 156
Stanna upp och fundera - sid 157

Kapitel 12 - Medicintekniska åtgärder

Ladda ner hela kapitel 12, sida 158-177  (Komprimerad fil, 13,5 MB)

Innehåll:
Medicintekniska åtgärder - sid 158
Delegering - sid 159
Delegering - sid 160
Kvarliggande urinkateter - KAD - sid 161
Orsaker - sid 162
Val av material - sid 163
Komplikationer vid KAD-användning - sid 164
Subrapubisk KAD - sid 165
Stomier - sid 166
Ileostomi - sid 167
Blodprover - sid 168
Kapillära blodprover - sid 169
Odlingar - sid 170
Blododling - sid 171
Injektioner - sid 172
Enteral näringstillförsel - sid 173
Syrgasbehandling i hemmet - sid 174
CPAP - motståndsandning - sid 175
Sammanfattning - sid 176
Stanna upp och fundera - sid 177

Kapitel 13 - Sår och sårbehandling

Ladda ner hela kapitel 13, sida 178-188  (Komprimerad fil, 6,8 MB)

Innehåll:
Sår och sårbehandling - sid 178
Sårdiagnos - sid 179
Grundläggande sårläkningsprinciper - sid 180
Bensår - sid 181
Venösa bensår - sid 182
Tillvägagångssätt - sid 183
Arteriella bensår - sid 184
Behandling - sid 185
Såromläggning - sid 186
Sammanfattning - sid 187
Stanna upp och fundera - sid 188

Kapitel 14 - Dokumentation och IT

Ladda ner hela kapitel 14, sida 189-202  (Komprimerad fil, 9,6 MB)

Innehåll:
Dokumentation och IT - sid 189
Syftet med dokumentation - sid 190
Patientdatalagen - sid 191
Sammanhållen journalföring - sid 192
Personuppgiftslagen - sid 193
VIPS - sid 194
VIPS - sid 195
Vårdplanering - sid 196
Samordnad vårdplanering - sid 197
Informationsteknik i hemsjukvård - sid 198
Applikationer för hemsjukvård - sid 199
Sms och e-post i hemsjukvården - sid 200
Sammanfattning - sid 201
Stanna upp och fundera - sid 202

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration