Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Hemsjukvård som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Hemsjukvård - framtidens vårdform

Ladda ner hela kapitel 1, sida 9-17  (Komprimerad fil, 5,5 MB)

Innehåll:
Hemsjukvård - framtidens vårdform - sid 9
Vad innebär hemsjukvård? - sid 10
Hemsjukvårdsbesök - sid 11
Ädelreformen - sid 12
Samverkan - sid 13
Undersköterskan i hemsjukvård - sid 14
Valfrihet i vård och omsorg - sid 15
Sammanfattning - sid 16
Stanna upp och fundera - sid 17

Kapitel 2 - Hemsjukvårdens patienter

Ladda ner hela kapitel 2, sida 18-31  (Komprimerad fil, 9,7 MB)

Innehåll:
Hemsjukvårdens patienter - sid 18
Vem kan få hemsjukvård? - sid 19
Basal hemsjukvård - sid 20
Avancerad sjukvård i hemmet - ASiH - sid 21
Organisation av avancerad sjukvård i hemmet - sid 22
Det multiprofessionella arbetslaget - sid 23
De multisjuka - sid 24
Äldrevårdsteam - sid 25
Demensteam - sid 26
Personcentrerad vård och omsorg för demenssjuka - sid 27
Feedback - sid 28
Anhörigas betydelse i hemsjukvård - sid 29
Sammanfattning - sid 30
Stanna upp och fundera - sid 31

Kapitel 3 - Etik, bemötande och kommunikation

Ladda ner hela kapitel 3, sida 32-47  (Komprimerad fil, 11,1 MB)

Innehåll:
Etik, bemötande och kommunikation - sid 32
Etik, bemötande och kommunikation - sid 33
Mötet vårdare - patient - sid 34
När hemmet blir en vårdplats - sid 35
När hemmet blir en vårdplats - sid 36
Känslor - sid 37
Att bygga upp en tillitsfull relation - sid 38
Vårdmiljö - sid 39
Gäst eller professionell yrkesutövare? - sid 40
Kommunikation - sid 41
Att lyssna - sid 42
Kommunikation med händer - sid 43
Att skapa trygghet - sid 44
Olika kulturer - sid 45
Sammanfattning - sid 46
Stanna upp och fundera - sid 47

Kapitel 4 - Hemmet som arbetsplats

Ladda ner hela kapitel 4, sida 48-55  (Komprimerad fil, 5,1 MB)

Innehåll:
Hemmet som arbetsplats - sid 48
Hemmet som arbetsplats - sid 49
Stress - sid 50
Ergonomi i hemsjukvård - sid 51
Hot och våld i enskilt hem - sid 52
Reflektion - sid 53
Reflektion - sid 54
Sammanfattning - sid 55

Kapitel 5 - Vårdhygien och att förebygga smitta

Ladda ner hela kapitel 5, sida 56-62  (Komprimerad fil, 4,5 MB)

Innehåll:
Vårdhygien och att förebygga smitta - sid 56
Att förebygga smittspridning - sid 57
Basala hygienrutiner - sid 58
När ska skyddshandskar användas? - sid 59
Multiresistenta bakterier - sid 60
Bemötande av vårdtagare - sid 61
Sammanfattning - sid 62

Kapitel 6 - Förebyggande arbete i hemsjukvård

Ladda ner hela kapitel 6, sida 63-76  (Komprimerad fil, 8,6 MB)

Innehåll:
Förebyggande arbete i hemsjukvård - sid 63
Skador i samband med vård - sid 64
Fallolyckor - sid 65
Etiska överväganden och bemötande - sid 66
Att hjälpa en patient upp från golvet - sid 67
Skallskada efter fall - sid 68
Avvikelserapport - sid 69
Undernäring - sid 70
Att förebygga undernäring - sid 71
Trycksår - sid 72
Trycksår - sid 73
Trycksår - sid 74
Sammanfattning - sid 75
Stanna upp och fundera - sid 76

Kapitel 7 - Egenvård, rehabilitering och habilitering

Ladda ner hela kapitel 7, sida 77-89  (Komprimerad fil, 7,9 MB)

Innehåll:
Egenvård, rehabilitering och habilitering - sid 77
Egenvård - sid 78
Att pedagogiskt inspirera till egenvård - sid 79
Empowerment - sid 80
Friskvård - sid 81
Omvårdnadsmodeller i hemsjukvård - sid 82
Levines bevarandemodell - sid 83
Rehabilitering - sid 84
Vardagsrehabilitering - sid 85
Övervård - sid 86
Habilitering - sid 87
Sammanfattning - sid 88
Stanna upp och fundera - sid 89

Kapitel 8 - Vanliga sjukdomstillstånd i hemsjukvård

Ladda er hela kapitel 8, sida 90-100  (Komprimerad fil, 6,6 MB)

Innehåll:
Vanliga sjukdomstillstånd i hemsjukvård - sid 90
Diabetes - sid 91
Hjärt- och kärlsjukdomar - sid 92
Hjärtsvikt - sid 93
Akut hjärtsvikt och lungödem - sid 94
KOL - sid 95
ALS och MS - sid 96
Njursvikt - sid 97
Cancer - sid 98
Sammanfattning - sid 99
Stanna upp och repetera - sid 100

Kapitel 9 - Att uppmärksamma symtom och förändringar

Ladda ner hela kapitel 9, sida 101-118  (Komprimerad fil, 12 MB)

Innehåll:
Att uppmärksamma symtom och förändringar - sid 101
Förändringar i hälsotillståndet - sid 102
Att bedöma hälsotillståndet hos en patient - sid 103
Undersköterskans bedömning - sid 104
Auskultation - sid 105
Vitalparametrar - sid 106
Andning - sid 107
Puls - sid 108
Kroppstemperatur - sid 109
Blodtryck - sid 110
Huden - sid 111
Medvetandegrad - sid 112
Observation vid mag-tarmproblem - sid 113
Att göra bedömningar per telefon - sid 114
Lyhördhet - sid 115
Att rapportera en patients tillstånd - sid 116
Sammanfattning - sid 117
Stanna upp och fundera - sid 118

Kapitel 10 - Smärta och smärtlindring

Ladda ner hela kapitel 10, sida 119-130  (Komprimerad fil, 7,7 MB)

Innehåll:
Smärta och smärtlindring - sid 119
Historik - sid 120
Smärta - en definition - sid 121
Olika typer av smärta - sid 122
Bemötande - sid 123
Smärtanalys - sid 124
VAS-skalan - sid 125
VAS-skalan - sid 126
Smärtlindring - sid 127
Smärtgenombrott - sid 128
Sammanfattning - sid 129
Stanna upp och fundera - sid 130

Kapitel 11 - Palliativ vård - vård i livets slut

Ladda ner hela kapitel 11, sida 131-157  (Komprimerad fil, 19,3 MB)

Innehåll:
Palliativ vård - vård i livets slut - sid 131
Kris - att drabbas av ohälsa - sid 132
Chockfasen - sid 133
Reaktionsfasen - sid 134
Bearbetningsfasen - sid 135
Palliativ vård - sid 136
Palliativ vård - sid 137
Hospice - sid 138
Palliativ vård i hemmet - sid 139
Tidig och sen palliativ fas - sid 140
Brytpunkt - sid 141
Standardvårdplan i livets absoluta slutskede - sid 142
Symtomlindring i livets slutskede - sid 143
Illamående - sid 144
Rosslingar - sid 145
Andnöd - sid 146
Motorisk oro - sid 147
Ångest och oro - sid 148
Smärta i livets slut - sid 149
Urinretention - sid 150
Munhälsa i livets slut - sid 151
Munvårdsåtgärder i livets slut - sid 152
Att fastställa dödsfall - sid 153
Omhändertagande av den döde - sid 154
Att identifiera den döde - sid 155
Sammanfattning - sid 156
Stanna upp och fundera - sid 157

Kapitel 12 - Medicintekniska åtgärder

Ladda ner hela kapitel 12, sida 158-177  (Komprimerad fil, 13,5 MB)

Innehåll:
Medicintekniska åtgärder - sid 158
Delegering - sid 159
Delegering - sid 160
Kvarliggande urinkateter - KAD - sid 161
Orsaker - sid 162
Val av material - sid 163
Komplikationer vid KAD-användning - sid 164
Subrapubisk KAD - sid 165
Stomier - sid 166
Ileostomi - sid 167
Blodprover - sid 168
Kapillära blodprover - sid 169
Odlingar - sid 170
Blododling - sid 171
Injektioner - sid 172
Enteral näringstillförsel - sid 173
Syrgasbehandling i hemmet - sid 174
CPAP - motståndsandning - sid 175
Sammanfattning - sid 176
Stanna upp och fundera - sid 177

Kapitel 13 - Sår och sårbehandling

Ladda ner hela kapitel 13, sida 178-188  (Komprimerad fil, 6,8 MB)

Innehåll:
Sår och sårbehandling - sid 178
Sårdiagnos - sid 179
Grundläggande sårläkningsprinciper - sid 180
Bensår - sid 181
Venösa bensår - sid 182
Tillvägagångssätt - sid 183
Arteriella bensår - sid 184
Behandling - sid 185
Såromläggning - sid 186
Sammanfattning - sid 187
Stanna upp och fundera - sid 188

Kapitel 14 - Dokumentation och IT

Ladda ner hela kapitel 14, sida 189-202  (Komprimerad fil, 9,6 MB)

Innehåll:
Dokumentation och IT - sid 189
Syftet med dokumentation - sid 190
Patientdatalagen - sid 191
Sammanhållen journalföring - sid 192
Personuppgiftslagen - sid 193
VIPS - sid 194
VIPS - sid 195
Vårdplanering - sid 196
Samordnad vårdplanering - sid 197
Informationsteknik i hemsjukvård - sid 198
Applikationer för hemsjukvård - sid 199
Sms och e-post i hemsjukvården - sid 200
Sammanfattning - sid 201
Stanna upp och fundera - sid 202

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration