Kanal - journalistik, reklam och information, upplaga 1

Mer information

Kanal medier, samhälle och kommunikation

Medier, samhälle och kommunikation 1 och 2 är två nya kurser på gymnasieskolan. Sanoma Utbildning har tillsammans med författarna Daniel Hemberg och Gustav Fridolin arbetat fram ett nytt spännande läromedel för dessa kurser. Läromedlet har konstruerats utifrån styrdokumenten i Gy 2011/Vux 2012. I läromedlet går de nationella målen hand i hand med lärobokens stoff och kopplar ihop de nationella styrdokumenten med undervisningen. Målen blir därigenom ständigt närvarande för både lärare och elever genom hela kursen. Det blir också tydligt vilka kunskapskrav som ställs för olika betyg.

Läromedlet ger en bred och heltäckande beskrivning av dagens mediesamhälle. Läroboken täcker innehållet i ämnesplanerna för både kurs 1 och kurs 2.

Kanal är indelat i tre övergripande block:
• Massmedier i samhället
• Kommunikation
• Medieformer

Varje block är i sin tur indelat i fyra avsnitt som utifrån olika perspektiv beskriver innehållet. Det första avsnittet ger en introduktion en grundläggande orientering i ämnet, det andra avsnitt ser på medier, samhälle och kommunikation ur ett svenskt perspektiv. Därefter följer ett avsnitt som ser på ämnet utifrån ett globalt perspektiv och slutligen ett avsnitt som är tematiskt upplagt och som lyfter fram spännande och intressanta exempel inom området. På detta sätt skapas en naturlig struktur som ger eleverna möjlighet att arbeta inifrån det som ligger nära för att sedan ta steget ut mot den värld som knyts allt mer samman och där medierna alltmer spelar huvudrollen.

Massmedier i samhället
I det första blocket, Massmedier i samhället, beskrivs bland annat mediernas roll i den demokratiska processen och i det demokratiska samhället, grundläggande medieideologier, yttrandefrihet, tryckfrihetsbrott, källskydd och vikte av källkritik. I det globala perspektivet diskuteras mediernas roll i några demokratiska stater liksom mediernas roll i diktaturer, olika mediestrategier, syftet bakom nyheter som kablas ut över världen samt mediernas ansvar för det som sägs och ytterst mediernas ansvar för det som sker på och med vår jord.

Kommunikation
I blocket kommunikation behandlas grundläggande kommunikationsmodeller och kommunikationsformer, liksom olika kommunikatörers roller i kommunikationsmodellen. I kapitlen tas begrepp som "Whisleblowers", "lobbying", "att göra en pudel" och "medieträning" upp som nutida men också som historiska fenomen. Medieundersökningar liksom olika former av kommunikation för att påverka är andra begrepp som speglar innehållet i blocket.

Medieformer
I det sista blocket görs en systematisk och historisk genomgång av stora mediebärare som, radio, tv, tidningar, film och internet. Men också hur de allt mer samverkar i nya kommunikationsformer.

Spännande reportage
I Kanal finns många spännande reportage. Flera av dessa är intervjuer med personer som lever mitt i medievärlden. Andra innehåller fördjupningar eller utvikningar inom ämnet.
Författarnas stilistiska förmåga och breda erfarenhet inom ämnet gör detta läromedel till något över det vanliga.

Lärarhandledning
Med lärarhandledningen kan läroboken användas för hela undervisningskedjan, från mål, via centralt innehåll, pedagogiskt upplägg, elevövningar, examinationer till formativ bedömning och slutligen betygsättning av kursen.
Som lärare kan du gå igenom handledningen innan den aktuella lektionen för att få stöd med mål, innehåll, upplägg, tolkningar, tips, förslag och bedömningsgrunder.
Du spar därigenom värdefull tid och energi som du istället kan använda i det professionella mötet med eleverna. Du behöver inte på egen hand söka upp "mål" och "bedömning" till det givna stoffet i läroboken. Detta finns paketerat till varje textavsnitt i lärarhandledningen.

Ur innehållet:
• Sammanfattningar av lärobokens text för att du som lärare snabbt ska få en överblick av stoffet.
• Mål från ämnesplanen som är kopplat till texten. Som lärare ska du alltid smidigt kunna argumentera för frågan "Varför läser vi detta?".
• Diskussionsfrågor och/eller extra uppgifter till texten.
• Tips till dig som lärare: Under denna rubrik finns tips, förslag och idéer hur du kan använda diskussioner och uppgifter, samt lektionsupplägg. Handledningen ger dig konkreta exempel och argument.
• Instuderingsfrågor som kan delas ut till eleverna. Dessa frågor kan också användas i läxförhör
• Kunskapskrav ("betygskriterier") som är kopplade till texten. Med formativ bedömning kan dessa användas kontinuerligt tillsammans med eleverna. Eleven får besked om vad han eller hon befinner sig i kunskapsnivån. Som lärare kan du visa fram vad som krävs för att eleven ska kunna nå nästa steg. Bedömningen blir på så sätt en del av lärandet

Om författarna
Författare till Kanal medier, kommunikation och samhälle är Daniel Hemberg och Gustav Fridolin. Daniel Hemberg är gymnasielärare med mångårig erfarenhet från kurser inom media och journalistik. Som journalist har Daniel främst arbetat med det skrivna ordet inom landsortpress. Gustav Fridolin är känd samhällsdebattör och riksdagspolitiker. Gustav har under flera år arbetat som reporter på TV 4 och Kalla fakta men också som folkhögskolelärare.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration