Mer information

PRIO Historia 7-9

Många lärare som kontaktat oss har sagt att det är svårt att hitta SO-läromedel som är fullt ut anpassade till LGR11. Nu behöver du och de inte leta vidare. Med PRIO får du ett läromedel som till fullo utgår från de nya kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav.

PRIO har allt och lite till
Läromedlet täcker olika behov genom att det till samma stoff finns flera olika ingångar: text, bild och inte minst specialritad grafik. En tydlig struktur löper genom alla kapitel och stöder, förtydligar och fördjupar det centrala innehållet. I PRIO har vi dessutom inkluderat fördjupningsstoff - sådant som du traditionellt hittar i bredvidmaterial.

Hög igenkänningsfaktor är viktig för eleverna
Texterna och bilderna ska ge alla elever möjlighet att känna igen sin verklighet oavsett var man bor, hur man bor, var man är född eller vilka livsåskådningar man mött. Igenkänningsfaktorn är avgörande för att stoffet ska kännas relevant och begripligt.

Reportage med en extra nerv
PRIO går ett steg längre, helt i linje med LGR11, och vidgar perspektiven till att alltid vara globala. Genom de unika och genomgående inslagen med reportage blir mötena med olika synsätt och livsvillkor personliga och integrerande.

PRIO underlättar läsförståelsen
Språket i texterna har bearbetats för att underlätta läsförståelsen samtidigt som texterna ger djup och sammanhang. Det skrivna ordet förstärks och förtydligas av grafiken som tar fasta på de mest centrala frågorna i kapitlen. Bilderna stimulerar till lärande och fördjupande samtal om exempelvis hur det är att leva i olika klimatzoner, infrastrukturen i ett samhälle eller olika etiska frågor som rör livet och framtiden.

Genomgående struktur
För att i ett och samma material både ge djup och tydliga översikter som underlättar läsförståelsen innehåller ett kapitel:
Löpande grafik och kartor som stöder texten.
Speciella uppslag som visualiserar centrala sammanhang med hjälp av grafik och bilder.
Reportage som väcker intresse och ger möjlighet till inlevelse.
Avslutningar som sammanfattar inne-hållet i form av korta texter med central grafik från kapitlet. I anslutning till detta finns också frågor att arbeta med.

Utgivning
Utgivningen sker successivt med tryckta böcker och onlineböcker årskursvis. För varje ämne planeras också en stadiebok som täcker alla årskurserna. För varje ämne kommer också en digital lärarhandledning med modeller, grafik och bilder för lektionsvisning och olika typer av elevuppgifter.

PRIO Historia 7
Innehållet i sjuans bok spänner om tiden från de tidigaste människorna till 1700-talets slut. I kapitlen om flodkulturer, Medelhavskulturer och indiankulturer är levnadsvillkor och kulturmöten i centrum. Kapitlet "Handel skapar rikedomar" sträcker sig från medeltida handel till triangelhandeln. Franska revolutionen och industriella revolutionen avslutar boken.

PRIO Historia 8
Ett kapitel om hur Sverige förändras under 1800-talet inleder åttans bok. Utvecklingen i USA beskrivs i nästa kapitel. Begrepp som nationalism, imperialism och politiska idéer tas upp i var sitt kapitel. Boken avslutas med världskrigens tid.

PRIO Historia 9
Första kapitlet handlar om utvecklingen i Sverige under 1900-talet. Sedan skildras världshistorien från omkring 1950 med det kalla kriget, koloniernas frigörelse samt utvecklingen i Mellanöstern, Kina och Indien. Sista kapitlet i boken, "Efter muren", skildrar världens historia efter 1990.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration