PRIO Samhälle 7-9

Om serien

PRIO Samhälle 7-9

Vår so-serie PRIO är ett läromedel som utgår från kursplanernas centrala innehåll och kunskapskraven i Lgr 11. PRIO ger både djup och tydliga översikter.

Varje kapitel i grundböckerna innehåller uppslag som visualiserar texten, reportage som väcker intresse och avslutningar som sammanfattar innehållet. I PRIO har vi dessutom inkluderat fördjupningsstoff - sådant som du traditionellt hittar i bredvidmaterial.

PRIO Samhälle 7-9

Många lärare som kontaktat oss har sagt att det är svårt att hitta SO-läromedel som är fullt ut anpassade till LGR11. Nu behöver du och de inte leta vidare. Med PRIO får du ett läromedel som till fullo utgår från de nya kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav.

PRIO har allt och lite till

Läromedlet täcker olika behov genom att det till samma stoff finns flera olika ingångar: text, bild och inte minst specialritad grafik. En tydlig struktur löper genom alla kapitel och stöder, förtydligar och fördjupar det centrala innehållet. I PRIO har vi dessutom inkluderat fördjupningsstoff - sådant som du traditionellt hittar i bredvidmaterial.

Hög igenkänningsfaktor är viktig för eleverna

Texterna och bilderna ska ge alla elever möjlighet att känna igen sin verklighet oavsett var man bor, hur man bor, var man är född eller vilka livsåskådningar man mött. Igenkänningsfaktorn är avgörande för att stoffet ska kännas relevant och begripligt.

Reportage med en extra nerv

PRIO går ett steg längre, helt i linje med LGR11, och vidgar perspektiven till att alltid vara globala. Genom de unika och genomgående inslagen med reportage blir mötena med olika synsätt och livsvillkor personliga och integrerande.

PRIO underlättar läsförståelsen

Språket i texterna har bearbetats för att underlätta läsförståelsen samtidigt som texterna ger djup och sammanhang. Det skrivna ordet förstärks och förtydligas av grafiken som tar fasta på de mest centrala frågorna i kapitlen. Bilderna stimulerar till lärande och fördjupande samtal om exempelvis hur det är att leva i olika klimatzoner, infrastrukturen i ett samhälle eller olika etiska frågor som rör livet och framtiden.

Genomgående struktur

För att i ett och samma material både ge djup och tydliga översikter som underlättar läsförståelsen innehåller ett kapitel:
Löpande grafik och kartor som stöder texten.
Speciella uppslag som visualiserar centrala sammanhang med hjälp av grafik och bilder.

Reportage som väcker intresse och ger möjlighet till inlevelse.
Avslutningar som sammanfattar inne-hållet i form av korta texter med central grafik från kapitlet. I anslutning till detta finns också frågor att arbeta med.

Utgivning

Utgivningen sker successivt med tryckta böcker och onlineböcker årskursvis. För varje ämne planeras också en stadiebok som täcker alla årskurserna. För varje ämne kommer också en digital lärarhandledning med modeller, grafik och bilder för lektionsvisning och olika typer av elevuppgifter.

PRIO Samhälle 7

Sjuans bok är inriktad på unga i dagens samhälle, våra rättigheter och skyldigheter, ekonomi och medier.

PRIO Samhälle 8

I årskurs åtta ligger betoningen på det svenska samhället: sociala förhållanden, politik, ekonomi och medier.

PRIO Samhälle 9

Här beskrivs samhällsfrågorna på en global nivå. Begrepp som världsbild, nation, folk och etnicitet problematiseras och diskuteras i kapitlet om det globala samhället. I kapitlen om socialt liv diskuteras människan utifrån kulturtillhörighet, vi- och de-perspektiv, kön, klass och generation.