Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Psykiatri 2 som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Människans psyke

Ladda ner hela kapitel 1, sida 9-29  (Komprimerad fil, 13,9 MB)

Innehåll:
Människans psyke - sid 9
Människans psyke - sid 10
Teorier om människans psykiska utveckling - sid 11
Sigmund Freuds teori om utveckling - sid 12
Den anala fasen, ca 1,5-3 år - sid 13
Latensperioden, ca 6-8 år till puberteten - sid 14
Erik H. Eriksons teori om utveckling - sid 15
Småbarnsåldern, ca 2-3 år - sid 16
Den tidiga skolåldern, ca 5-13 år - sid 17
Medelåldern, ca 40-65 år - sid 18 
Den sena vuxenåldern, från ca 65 år - sid 19
Känslan av ett kärnsjälv, ca 2-6 månader - sid 20
Känslan av ett verbalt själv, ca 15-18 månader - sid 21
Jean Piagets teori om kognitiv utveckling - sid 22
De konkreta operationernas period, 7-11 år - sid 23
Det abstrakta tänkandets period, 11-16 år - sid 24
Margaret Mahlers objektrelationsteori - sid 25
Objektkonstans, ca 3-5 år - sid 26
Olika sätt att se på psykiska problem och störningar - sid 27
Kognitivt synsätt - sid 28
Studieuppgifter - sid 29

Kapitel 2 - Psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna

Ladda ner hela kapitel 2, sida 30-60  (Komprimerad fil, 20,9 MB)

Innehåll:
Psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna - sid 30
Psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna - sid 31
Barns sätt att uttrycka psykisk ohälsa - sid 32
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 33
Unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 34
Autismspektrumstörning - sid 35
Autismspektrumstörning - sid 36
Adhd - sid 37
Adhd - sid 38
Tourettes syndrom - sid 39
Tvångssyndrom - sid 40
Depression hos barn och tonåringar - sid 41
Symtom - sid 42
Schizofreni - sid 43
Ätstörningar - sid 44
Anorexia nervosa - sid 45
Bulemia nervosa - sid 46
Hetsätning - sid 47
Hetsätning - sid 48
Behandling, omvårdnad och omsorg - sid 49
Nätverksarbete - sid 50
Omvårdnad och omsorg - sid 51
Familjen - sid 52
Barn till föräldrar med psykisk ohälsa - sid 53
Övergrepp mot barn - sid 54
Övergrepp mot barn - sid 55
Barn och unga som far illa - sid 56
Inledande bestämmelse i LVU - sid 57
Barnorganisationer - sid 58
Studieuppgifter - sid 59
Film - sid 60

Kapitel 3 - Ångest, fobier och tvång

Ladda ner hela kapitel 3, sida 61-75  (Komprimerad fil, 9,4 MB)

Innehåll:
Ångest, fobier och tvång - sid 61
Ångest, fobier och tvång - sid 62
Ångest - sid 63
Panikångest - sid 64
Fobier - sid 65
Somatiska symtom, hypokondri - sid 66
Konvertionssyndrom - sid 67
Utveckling av ångest, fobier och tvångssyndrom - sid 68
Utveckling av ångest, fobier och tvångssyndrom - sid 69
Försvarsmekanismer - sid 70
Försvarsmekanismer - sid 71
Omvårdnad och omsorg - sid 72
Bemötande - sid 73
Stöd till närstående - sid 74
Studieuppgifter - sid 75

Kapitel 4 - Kris och posttraumatiskt stressyndrom

Ladda ner hela kapitel 4, sida 76-90  (Komprimerad fil, 8,9 MB)

Innehåll:
Kris och posttraumatiskt stressyndrom - sid 76
Kris - sid 77
Krisstöd - sid 78
Akut stressyndrom - sid 79
Posttraumatiskt stressyndrom - sid 80
Posttraumatiskt stressyndrom - sid 81
Traumatiserade barn - sid 82
Traumatiserade barn - sid 83
Utlösande faktorer - sid 84
Utlösande faktorer - sid 85
Behandling - sid 86
Omvårdnad och omsorg - sid 87
Kroppsundersökning - sid 88
Personer från andra kulturer - sid 89
Studieuppgifter - sid 90

Kapitel 5 - Suicid

Ladda ner hela kapitel 5, sida 91-105  (Komprimerad fil, 9,5 MB)

Innehåll:
Suicid - sid 91
Suicid - sid 92
Suicid - sid 93
Suicidala processen - sid 94
Suicid bland barn och ungdomar - sid 95
Suicidprevention - sid 96
Att förhålla sig till en suicidnära person - sid 97
Suicidskattning - sid 98
Omvårdnad vid suicidförsök - sid 99
Efter suicidförsök - sid 100
Sorgereaktioner hos närstående - sid 101
Stöd till närstående - sid 102
När någon tagit sitt liv - sid 103
När någon tagit sitt liv - sid 104
Studieuppgifter - sid 105

Kapitel 6 - Förstämningssyndrom

Ladda ner hela kapitel 6, sida 106-122  (Komprimerad fil, 10,3 MB)

Innehåll:
Förstämningssyndrom - sid 106
Förstämningssyndrom - sid 107
Depression - sid 108
Utmattningssyndrom - sid 109
Egentlig depression - sid 110
Dystymi - sid 111
Melankoliskt syndrom - sid 112
Bipolära syndrom - sid 113
Hypomani och mani - sid 114
Orsaker - sid 115
Behandling, omvårdnad och omsorg - sid 116
När hämningen släpper - sid 117
Stöd till kvinnor - sid 118
Stöd till män - sid 119
Stöd till närstående - sid 120
Studieuppgifter - sid 121
Studieuppgifter - sid 122

Kapitel 7 - Personlighetsstörningar

Ladda ner hela kapitel 7, sida 123-139  (Komprimerad fil, 10,5 MB)

Innehåll:
Personlighetsstörningar - sid 123
Personlighetsstörningar - sid 124
Allmänt om personlighetsstörningar - sid 125
Allmänt om personlighetsstörningar - sid 126
Borderline personlighetsstörning - emotionellt instabil personlighetsstörning - sid 127
Dialogen - sid 128
Ångest - sid 129
Ont och gott - sid 130
Gränser - sid 131
Narcissistisk personlighetsstörning - sid 132
Antisocial personlighetsstörning - sid 133
Histrionisk personlighetsstörning - sid 134
Behandling, omvårdnad och omsorg - sid 135
Omvårdnad och omsorg - sid 136
Stöd till närstående och samverkan med andra verksamheter - sid 137
Studieuppgifter - sid 138
Studieuppgifter - sid 139

Kapitel 8 - Psykoser

Ladda ner hela kapitel 8, sida 140-155  (Komprimerad fil, 10,8 MB)

Innehåll:
Psykoser - sid 140
Psykoser - sid 141
Allmänt om psykoser - sid 142
Den kortvariga psykosen - sid 143
Psykos efter förlossning - sid 144
Schizofren psykos - sid 145
Schizofren psykos - sid 146
Vanföreställningssyndrom - sid 147
Behandling, omvårdnad och omsorg - sid 148
Omvårdnad och omsorg - sid 149
Psykosociala insatser - sid 150
Ett självständigt liv - sid 151
Stöd till närstående och samverkan med andra verksamheter - sid 152
Stödföreningar - sid 153
Studieuppgifter - sid 154
Studieuppgifter - sid 155

Kapitel 9 - Substansberoende

Ladda ner helakapitel 9, sida 156-181  (Komprimerad fil, 18,7 MB)

Innehåll:
Substansberoende - sid 156
Substansberoende - sid 157
Riskbruk, missbruk och beroende - sid 158
Beroende - sid 159
Alkoholberoende - sid 160
Fysiska skador - sid 161
Abstinens - sid 162
Avgiftning - sid 163
Läkemedelsberoende - sid 164
Analgetika - sid 165
Narkotikaberoende - sid 166
Centralstimulerande substanser - sid 167
Opiater - sid 168
Hallucinogena substanser - sid 169
Kat - sid 170
Lösningsmedel - sid 171
Dopingpreparat - sid 172
Spelberoende - sid 173
Behandling och omvårdnad - sid 174
Läkemedelsassisterad behandling - sid 175
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM - sid 176
Stöd till närstående - sid 177
Stöd till närstående - sid 178
Stödföreningar - sid 179
Studieuppgifter - sid 180
Studieuppgifter - sid 181

Kapitel 10 - Samsjuklighet och komplex psykisk problematik

Ladda ner hela kapitel 10, sida 182-196  (Komprimerad fil, 10,2 MB)

Innehåll:
Samsjuklighet och komplex psykisk problematik - sid 182
Samsjuklighet och komplex psykisk problematik - sid 183
Samsjuklighet - sid 184
Samsjuklighet - sid 185
Behandling, omvårdnad och omsorg - sid 186
Utredning - sid 187
Behandling - sid 188
Familj och nätverk - sid 189
Rättspsykiatri - sid 190
Allvarlig psykisk störning - sid 191
Lag om rättspsykiatrisk vård - sid 192
Öppen rättspsykiatrisk vård - sid 193
Behandling och omvårdnad - sid 194
Utskrivning - sid 195
Studieuppgifter - sid 196

Kapitel 11 - Psykisk ohälsa hos äldre

Ladda ner hela kapitel 11, sida 197-209  (Komprimerad fil, 8,2 MB)

Innehåll:
Psykisk ohälsa hos äldre - sid 197
Psykisk ohälsa hos äldre - sid 198
Ångestsyndrom - sid 199
Depression - sid 200
Melankoli - sid 201
Bipolärt syndrom - sid 202
Förvirringstillstånd - sid 203
Psykos - sid 204
Missbruk och beroende - sid 205
Wernicke-Korsakoffs syndrom - sid 206
Äldre och läkemedel - sid 207
Sömnstörningar, ensamhet och suicid - sid 208
Studieuppgifter - sid 209

Kapitel 12 - Psykiatrisk behandling

Ladda ner hela kapitel 12, sida 210-231  (Komprimerad fil, 15,1 MB)

Innehåll:
Psykiatrisk behandling - sid 210
Diagnossystem - sid 211
Skattningar - sid 212
Behandling - sid 213
Antidepressiva läkemedel - sid 214
Antidepressiva läkemedel - sid 215
Antipsykotiska läkemedel - sid 216
Antipsykotiska läkemedel - sid 217
Elektrokonvulsiv behandling, ECT - sid 218
Beteendeterapeutiska och kognitiva behandlingsmetoder - sid 219
Dialektisk beteendeterapi - sid 220
Dialektisk beteendeterapi - sid 221
Fobiträning - sid 222
Mindfulness - sid 223
Psykodynamiska behandlingsmetoder - sid 224
Miljöterapi - sid 225
Psykoterapi - sid 226
Familjeterapi - sid 227
Gestaltterapi - sid 228
Psykiatrisk öppenvård och dagsjukvård - sid 229
Studieuppgifter - sid 230
Studieuppgifter - sid 231

Kapitel 13 - Psykiatrisk omvårdnad och omsorg

Ladda ner hela kapitel 13, sida 232-251  (Komprimerad fil, 14,3 MB)

Innehåll:
Psykiatrisk omvårdnad och omsorg - sid 232
Psykiatrisk omvårdnad och omsorg - sid 233
Omvårdnad och omsorg - sid 234
Psykiatrisk omvårdnad - sid 235
Hummelvolls omvårdnadsallians - sid 236
Bearbetningsfas - sid 237
Familjeomvårdnad - sid 238
Omvårdnads- och omsorgsprocessen - sid 239
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763) - sid 240
Omvårdnadsdokumentation - sid 241
Kontaktperson - sid 242
Psykiatrisk tvångsvård - sid 243
Regler för tvångsvård - sid 244
Speciella regler för tvångsvård - sid 245
Stödperson - sid 246
Vårdmiljö inom sluten vård - sid 247
Socialtjänstens ansvar - sid 248
Ansökan om bistånd - sid 249
Studieuppgifter - sid 250
Studieuppgifter - sid 251

Kapitel 14 - Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning

Ladda ner hela kapitel 14, sida 252-263  (Komprimerad fil, 7,5 MB)

Innehåll:
Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning - sid 252
Psykiatrisk rehabilitering och återhämtning - sid 253
Psykisk funktionsnedsättning och funktionshinder - sid 254
Rehabiliteringsinriktade modeller - sid 255
Rehabiliteringsinriktade modeller - sid 256
Samordnad rehabilitering - sid 257
Samverkansplan - sid 258
Återhämtning vid psykisk störning - sid 259
Empowerment - sid 260
Coping - sid 261
Salutogenes - sid 262
Studieuppgifter - sid 263

Kapitel 15 - Yrkesroll och samarbete

Ladda ner hela kapitel 15, sida 264-281  (Komprimerad fil, 12,3 MB)

Innehåll:
Yrkesroll och samarbete - sid 264
Yrkesroll och samarbete - sid 265
Yrkesrollen inom psykiatrisk omvårdnad och omsorg - sid 266
Helhetssyn - sid 267
Etik - sid 268
Människosyn och människovärde - sid 269
Människosyn och människovärde - sid 270
Empati - sid 271
Medkänsla och bekräftelse - sid 272
Samtal och kommunikation - sid 273
Motiverande samtal - sid 274
Kommunikationshinder i omvårdnads- och omsorgssituationer - sid 275
Projektiv identifikation - sid 276
Yrkesmässig handledning - sid 277
Kollegavägledning - sid 278
Samarbete och revirtänkande - sid 279
Samverkan - sid 280
Studieuppgifter - sid 281

Kapitel 16 - Prevention, förbättrings- och kvalitetsarbete

Ladda ner hela kapitel 16, sida 282-295  (Komprimerad fil, 10,7 MB)

Innehåll:
Prevention, förbättrings- och kvalitetsarbete - sid 282
Prevention och promotion - sid 283
Evidensbaserad omvårdnad och omsorg - sid 284
Shared decision making - sid 285
Implementering - sid 286
Modelltrohet - sid 287
Förbättrings- och kvalitetsarbete - sid 288
Genombrottsmetoden - sid 289
Forskning inom psykiatrisk omvårdnad - sid 290
Forskning inom psykiatrisk omvårdnad - sid 291
Studieuppgifter - sid 292
Studieuppgifter - sid 293
Ämne - Psykiatri - sid 294
Psykiatri 2, 200 poäng - sid 295

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration