Mer information

Short Cuts

Short Cuts 1 och 2 är ett väl beprövat läromedel som fått mycket beröm av såväl lärare som elever, eftersom både texter och övningar visat sig fungera mycket bra i klassrummet. Du och dina elever kan välja det arbetssätt som passar er bäst - lärarlett eller mer elevplanerat. Short Cuts tar sats direkt från åk 9 och ger eleverna en ny utmaning. Siktet är inställt på goda resultat för eleverna samtidigt som böckerna har många inslag som gör inlärningen omväxlande och lustfylld.

Förutom ett mycket varierat texturval med stor spridning i tid och rum, så tar Short Cuts fasta på kraven i momenten tala, skriva samt kulturorientering.

Resource Pages är separata temadelar i båda böckerna där eleverna får många tips hur de kan utveckla sitt talade och skrivna språk. I Short Cuts 1 och 2 behandlas bl.a. Oral Presentations, Writing a Summary, Informal/Formal Letters och Writing a CV.

Short Cuts 1
Short Cuts 1 är en allt i ett-bok uppdelad i temaområden av varierande längd och svårighetsgrad, bl.a. Getting Started, Up, Up and Away och Love Is All You Need. Boken avslutas med temat Fiction som består av utdrag ur fyra moderna romaner.

Short Cuts 2
Short Cuts 2 är också en allt i ett-bok med bl.a. följande temaområden: Suspense, Meetings och Big Cities. Boken innehåller även Classics - ett avsnitt om 70 sidor med utdrag från klassiska engelskspråkiga författare från William Shakespeare till Oscar Wilde.

Ordlistor
Styckeordlistorna i huvudboken är alfabetiskt ordnade för att eleverna snabbare ska hitta de ord de söker. För den som så önskar finns dessutom kronologiska ordlistor för kopiering i Lärarhandledningen och på Short Cuts hemsida.

Uppgifter
Stor tyngdpunkt ligger på de fria tal- och skrivövningarna. Genom att använda sin engelska i "fria" sammanhang utvecklar eleverna sin engelska mot allt större variation och säkerhet.

Den direkta språkträningen är också ett framträdande inslag i båda böckerna. Grammatiken befästs och utvecklas i ett separat avsnitt med grammatiska regler och övningar.

Övningsmästaren
På www.ovningsmastaren.se finns bl.a. länkar knutna till texterna samt Vocabulary Check för glosträning.

Lärarmaterial
För att underlätta lärarens arbete finns till båda böckerna mycket omfattande Lärarhandledningar med bl.a. mängder av test, extraövningar och kulturorientering.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration