Mer information

Grundhjulet, Läshjulet och Skrivhjulet är alla skrivna att den uppskattade författaren Kristina Asker. Grundhjulet är uppföljaren till succéboken På G och vänder sig till de som läser grundläggande sva. Läshjulet och Skrivhjulet är avsedda för sva 1-3 och utvecklar goda läs- och skrivfärdigheter.

Skrivhjulet - en lärobok om genrer

Hur gör man för att få fram ett budskap i skrift? Det är inget man kan automatiskt utan något man måste lära sig. Det gäller för den som skriver på sitt eget språk men självklart också för den som skriver på ett främmande språk. Genom att studera olika sätt att skriva för olika syften kan man lära sig mönster och se samband mellan olika texttyper - olika genrer. Man lär sig då att själv använda dessa mönster.

Skrivhjulet är en lärobok om genrer för vuxna som studerar svenska som andraspråk. Den bygger på arbete enligt den så kallade cirkelmodellen för genrebaserad undervisning, som bland annat beskrivits och konkretiserats av Pauline Gibbons och Eija Kuyumcu.

Arbetssättet är här anpassat efter de villkor som gäller för vuxenstuderande. Boken kan börja användas redan på grundläggande nivå, men är främst tänkt för sva 1-3 på gymnasienivå. Om den kompletteras med skönlitterära texter och sakprosa kan den utgöra kursbok för gymnasiekurserna. Boken kan också användas för självstudier för att öva upp skrivförmågan.

I Skrivhjulet lär sig kursdeltagarna att känna igen mönster i olika texter och de får öva på att skriva egna texter enligt detta mönster, först med hjälp, något som i genrepedagogiken kallas stöttning, och senare mer självständigt. De arbetar enligt cirkelmodellen steg för steg, med en genre i taget för att:

  • få textförebilder
  • skriva texter med stöd
  • skriva texter självständigt
  • utveckla kunskap om genren

Skrivhjulet består av tio kapitel, där genrerna behandlas en i taget. I slutet av varje kapitel finns en kort repetition och också avslutande skrivuppgifter, där kursdeltagarna får öva på det de lärt sig. Många varierade skrivuppgifter finns samlade i sista kapitlet. Dessa skrivuppgifter bygger på texter som finns att läsa i boken. Allra sist finns en uppslagsdel över termer som används.

Förutom träning i att skriva de olika genrerna får kursdeltagarna praktiska råd om rubriker, hjälpmedel, tankekartor, kongruens, avstavning, styckeindelning, stavning, källor, plagiat, citat med mera. Dessa råd återfinns under rubriken "Skrivråd" i slutet av varje kapitel. Där finns även övningar.

Bokens tema är resor. Det finns läsning om resor förr och nu, om långsamma resor och snabba resor, om korta resor och långa resor. Likaså finns det både berättelser om resor och debatt om resor. Texterna är valda för att utgöra exempel på genrer men också för att väcka intresse och skapa diskussion. Kursdeltagarna bygger upp kunskap om just ämnet resor och eftersom innehåll och ordförråd återkommer många gånger kan kursdeltagarna koncentrera sig på att utveckla skrivandet, först med stöttning och efter hand självständigt.

Hjulet är en symbol för något som upprepar sig, snurrar och kommer tillbaka till samma punkt men som ändå går framåt, precis som arbetet med att lära sig skriva. Det är en resa med början och slut. Det krävs tålamod och hårt arbete, men till slut behärskar man genren och kan koncentrera sig på att få fram budskap och innehåll i sina texter. Skrivhjulet är en god hjälp under den resan.

Läshjulet - En litterär resa genom Sverige

Läshjulet kompletterar Skrivhjulet på så sätt att kursdeltagaren inspireras att läsa skönlitterära texter och ges möjlighet att utveckla lässtrategier och förbättra sin allmänna läsförmåga på svenska.
Temat för boken är en resa genom Sverige.

Texterna är skrivna av både kända och mindre kända författare från olika delar av landet. De utgörs av noveller, utdrag ur romaner, dikter och intervjuer och handlar ofta om läsning och olika aspekter av läsning, men också om allmänmänskliga frågor som kärlek och vänskap.

Alla texter följs av läsförståelsefrågor och övningar som hjälper kursdeltagaren att förstå texterna och ger dem redskap att närma sig texter i allmänhet för att utvecklas till kritiska läsare. Uppgifterna ger rikliga tillfällen till diskussion och tolkning av den lästa texten. Det finns också övningar för att träna ordförråd, uttalsövningar samt skrivövningar av olika slag. För att underlätta läsningen finns ordlistor till alla texter med ordförklaringar på svenska.

I slutet av boken finns ett kapitel som beskriver olika strategier som är användbara vid läsning. Där finns även övningar för att specifikt träna på dessa strategier. På samma sätt som Skrivhjulet kan Läshjulet börja användas på grundläggande nivå, men är huvudsakligen tänkt för sva 1 och sva 2. Ordlistor med förklaringar till bokens alla texter finns på Övningsmästen.

Grundhjulet - grundläggande svenska som andraspråk
Passar den nya kursplanen

I Grundhjulet ingår texter i olika genrer, exempelvis berättande, beskrivande, argumenterande och instruerande. Det finns bland annat sånger, dikter, noveller, utdrag ur romaner, kåserier, krönikor, reportage och tidningsartiklar. Till texterna finns många och varierade läsförståelsefrågor, ordövningar samt övningar att skriva i olika genrer. Hörförståelse tränas genom övningar av olika slag. Tips om studieteknik och skrivande finns också.

Tre större temablock

Boken är indelad i tre större temablock: JAG, DU och VI. Första blocket passar delkurs 1och 2, andra och tredje blocket för delkurs 3 respektive 4. I blocket JAG får eleverna bl.a. arbeta med följande kapitel: Jag trivs bäst, Jag och ekonomi, Jag och miljön, samt Jag och mitt cv. Sist i varje block finns ett avsnitt som låter eleverna repetera en del av det som tagits upp i blocket.

Alla texter är inlästa som ljudfiler och går att ladda ner. Ordlistor med förklaringar till bokens alla texter finns på Övningsmästaren.

Grundhjulet övningsbok i grammatik

Grundhjulet övningsbok i grammatik är baserad på huvudboken Grundhjulet Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning.

Övningsboken bygger på texter, övningar och teman i huvudboken. Övningarna är avsedda att göras i anslutning till huvudbokens kapitel för att repetera centrala grammatiska moment. Många ord ifrån texterna och övningarna i huvudboken återkommer i övningsboken för att på så sätt bidra till och befästa ordinlärningen. En minigrammatik ingår för att förklara grundläggande grammatiska begrepp.

Läs- och Skrivhjulet - övergripande plan

Lärare använder Skriv- och Läshjulet till kurserna SVA1, SVA2 och SVA3. Vanligt förekommande är att lärare har delat in arbetet ungefär så här:

SVA 1: Skrivhjulet, kap. 1-6 + Läshjulet, kap. 1-5 (+ delar av kap. 10)
SVA 2: Skrivhjulet, kap. 7-10 + Läshjulet kap. 6-9 (+ delar av kap. 10)
SVA 3: Skrivhjulet, kap. 7-9 (tabeller och diagram, referera, analysera och förklara samt argumentera).

Skrivhjulet ger eleverna träning i att se texters uppbyggnad och form samt ger dem möjlighet att öva på att skriva i olika genrer. Boken har en progression så att de första sex kapitlen behandlar relativt enkla texttyper, medan de senare kapitlen tar upp mer avancerade genrer. Exempeltexterna är valda för att vara typiska för den genre som tas upp, men också för att väcka intresse för innehållet. Uppgifterna till texterna uppmärksammar eleverna på texternas form.

Läshjulet utnyttjas ofta av lärare i en enda kurs, nämligen SVA 2, 100 poäng. Här kan upplägget vara att man i helklass läser valda delar av stoffet tillsammans - förslagsvis intervjuer/tidningsartiklar och dikter för att därefter utnyttja övriga texter i mindre gruppkonstellationer/grupparbeten. De ordlistor som finns till alla texter gör det lätt att arbeta med texterna på detta sätt.

Enligt kursplanen för SVA 3 ska kursen till stor del handla om vetenskapligt skrivande, men det står också bland annat att kursen ska behandla ”Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna". Det betyder att Läshjulets texter med fördel kan användas också i denna kurs.

Text av: Kristina Asker

Ladda ner en provlektion ur Skrivhjulet

Ladda ner provlektion (PDF-dokument, 4,4 MB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration