Mer information

Mer information

Hälsopsykologi har under de senaste åren blivit ett alltmer etablerat kunskaps- och forskningsområde. Genom ett ökat flöde av ny kunskap kan detta leda till en större insikt om psykologiska och sociala faktorers betydelse för hälsan.
I denna fjärde upplaga har författarna genomgående uppdaterat text och litteraturreferenser så att de senaste årens utveckling inom hälsopsykologi finns representerad. Författarna beskriver hur man idag med allt större precision kan koppla psykologiska och sociala faktorer till hälsotillståndet, bland annat personlighetens roll och tänkbara orsaker till "varför patienten inte gör som doktorn säger".
Författarna redovisar även ny forskning kring placeboeffekten - ett område där vetenskapliga och etiska frågor aktualiseras.
Ett nytt kapitel om smärta har tillkommit eftersom smärta är det symptom som föranleder flest besök inom hälso och sjukvården. Författarna redogör för ny forskning som klarlägger det intrikata samspelet mellan kroppsliga och psykologiska faktorer, vilka kan vara orsaken till smärtproblematik. I kapitlet beskrivs också nya multidisciplinära behandlingsmetoder, främst inriktade mot långvarig smärta.
Kapitlet om diabetes kvarstår i sin helhet på grund av att denna sjukdom drabbar en allt större del av befolkningen och därmed påverkar en stor del av individens livssfär samt förutsätter en kvalificerad egenvård och där psykologiskt vetande har sin givna plats. Texten från det tidigare kapitlet Cancersjukdom har integrerats i relevanta kapitel i boken. Ett nytt avsnitt om den så kallade positiva psykologin har tillkommit.
För att ge läsaren möjlighet att självständigt kunna granska och bedöma forskningsrapporter, inte minst sådana som nästan dagligen återges i dagspress och andra media, presenterar författarna grunderna för hur forskning konkret utförs inom hälsopsykologi.