Författare

Författare är Urban Gillå, omvårdnadslärare och Peter Wide, överläkare i Barn- och ungdomsmedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Nedan kan du läsa en intervju med Peter Wide, ny författare på Sanoma Utbildning:

Hej Peter,

Du är ju en av författarna till Medicin 2 - berätta lite om dig själv!

Jag är 45 år gammal och bor i Linköping tillsammans med min fru Karolina, som är skolsköterska på ett gymnasium med bland annat vård- och omsorgsprogram, och våra tre tonåringar. Mitt huvudsakliga arbete gör jag som överläkare på H.K.H. Kronprinsessan Viktorias Barn- och ungdomssjukhus i Linköping där jag är ansvarig för all öppenvård. Som barnläkare arbetar vi till stor del i team och med de flesta medicinska problem som barn kan drabbas av. Mina specialområden är problem med mag-tarmkanalen och urinvägarna, samt frågor kring barn som far illa i sin vardag. Min fritid tillbringar jag helst med familj eller vänner, sjunger med min kör eller träffar mitt bokcirkelgäng. Jag tycker också mycket om att åka skidor och att vara delaktig i barnens idrottsaktiviteter.

Vilket spännande och viktigt yrke! Hur kommer det sig att du valde just barn- och ungdomsmedicin?

Under läkarutbildningen och den efterföljande allmäntjänstgöringen fick jag prova på många olika verksamheter och jag kände snart att det fanns två områden jag var extra intresserad av; vård i livets början och i livets slutskede. Först valde jag dock att arbeta på röntgenklinik för att prova på det, men framförallt för att lära mig förstå röntgenbilder och kroppens uppbyggnad på ett djupare sätt – det har jag glädje av i mitt arbete än idag. Jag arbetade sedan inom palliativ vård vilket gav mig många lärdomar, både rent medicinska och mer mänskliga – det är fantastiskt tillfredställande att kunna göra stor skillnad för hur bra en människas sista tid i livet ska bli. Jag kände sedan ändå att det var barn jag ville arbeta med – ett val jag inte har ångrat.

Vilka är de största utmaningarna med ditt yrke?

Som barnläkare måste jag kunna utreda och behandla de flesta sjukdomar som drabbar barn och unga och det ställer stora krav på medicinsk kunskap och tvingar mig att ständigt både fördjupa mig i mina specialområden men också följa med i utvecklingen inom de övriga barnmedicinska områdena. Generellt är nog den största utmaningen att räcka till – att använda våra resurser så klokt som möjligt för att erbjuda en god och jämlik vård till alla barn och unga. Den medicinska utvecklingen ger oss allt mer möjligheter, men resurserna räcker inte till att ta vara på detta fullt ut.

Och vilka är de största förtjänsterna?

Att arbeta med människor ger mig en direkt återkoppling och bekräftelse i att vi i arbetsgruppen verkligen gör något meningsfullt och påverkar andra på ett positivt sätt. Detta är extra tydligt när man arbetar med barn. Jag uppskattar också det direkta samspelet med barn och unga där jag behöver bjuda på mig själv för att få rätt kontakt, men där jag då får mycket tillbaka.

Hur kom du så in på skrivandet? Och hur har du använt dig av dina samlade erfarenheter i bokproduktionen?

En stor del av mitt arbete i vardagen är pedagogiskt. Dels med studenter och yngre kollegor, men i första hand med barn och familjer. Det hjälper inte mycket om jag har en bild av vad problemet kring barnet är och hur det kan hanteras om jag inte kan få barnet och dess föräldrar att dela den bilden. Ingen mår bättre av mediciner som inte tas! Ännu svårare är det när det krävs förändringar av beteende eller livsstil.

Jag uppskattar mycket denna pedagogiska del i arbetet och använder mig mycket av bilder och liknelser för att göra krångliga saker begripliga. En del skrivande ingår också i mitt arbete med att genom utvecklingsarbete och forskning förbättra vården av barn med svårigheter med urinblåsa och tarm. Självklart tar jag med mig dessa erfarenheter i detta för mig nya och spännande uppdrag att skriva läroböcker.

Ni är ju två författare som har samarbetat vid tillkomsten av Medicin 2 – hur har ni kompletterat varandra?

Urban Gillå är ju en erfaren vårdlärare och läromedelsförfattare och han har bidragit med ett omfattande grundmaterial med mycket viktig information. Jag har sedan kunnat arbeta mycket med det pedagogiska upplägget av texten med grundinställningen att förståelse underlättar inlärningen. Min kliniska erfarenhet har också bidragit till att balansera innehållet med målsättningen att boken både ska väcka nyfikenhet och igenkännande från de erfarenheter studenterna har från sina egna liv och från deltagande i vård- och omsorgsarbete vid exempelvis verksamhetsförlagd undervisning. Vi har utvecklat och reducerat texten tillsammans i samverkan med redaktör Maria Sandum.

Medicin 2 vill bland annat ge en lättförståelig beskrivning av kroppens viktigaste funktioner. Hur har ni jobbat med språket och medicinska termer för att innehållet ska vara just lättförståeligt?

Grundtanken är att börja med att ge förutsättningar för att förstå huvuddragen kring hur ett organsystem såsom det hormonella systemet fungerar för att sedan ge mer fördjupad information om systemet och vad som händer om något går fel. Vi har försökt hålla språket enkelt utan att för den skull ge avkall på djupet av bokens innehåll. Kroppen är en fantastiskt komplicerad skapelse och för att förstå den behövs både förenklingar och detaljer!

Bokens kapitel är indelade efter de viktigaste organsystemen i kroppen, finns det någon särskild tanke med uppbyggnaden av dem?

Medicin 2 är tänkt som en fördjupning som innehållsmässigt kompletterar Medicin 1, men bidrar med ytterligare djup och mer sjukdomslära. Kapitlen är uppbyggda utifrån grundtanken som jag beskrev tidigare. Vi inleder med att ge en översiktlig bild av organsystemet, viktiga begrepp, de vanligaste sjukdomarna som kan uppstå vilka metoder som används för att hitta dem.

Är det någon del eller något kapitel som ligger dig extra varmt om hjärtat och i sådana fall varför?

Eftersom jag tror mycket på betydelsen av att förstå kroppens funktion för att kunna förstå när saker går fel är jag lite extra mån om första delen av varje kapitel som ju syftar till att ge den förståelsen.
Särskilt viktigt är det nog i kapitlet om hjärta-kärl, njurar, immunsystemet och det endokrina systemet.

I boken finns också en del fallbeskrivningar för att ge en mer realistisk bild av ett sjukdomsförlopp. Hur har ni tänkt i urvalet av dem?

Fallbeskrivningarna har valts för att i realistiskt sammanhang lyfta fram viktiga frågeställningar inom de olika områdena. Vi är ju som människor så mycket mer än ett organsystem och vi vill i fallbeskrivningarna också lyfta fram de mer existentiella och sociala konsekvenserna av sjukdom.

Och slutligen – om du skulle skicka med ett råd till användarna av boken, både lärare och elever, vad skulle det vara?

Kroppen är fantastisk och fantastiskt spännande! Mitt råd är att stimulera er själva och era elever att hitta ert sätt att förstå de olika systemen och de generella mekanismer som styr kroppen. Boken innehåller mycket fakta – var inte rädda att förenkla för att söka förståelse och kom ihåg att vi behöver olika mycket detaljer för att nå förståelse. Jag använder själv gärna bilder och skisser när jag vill förklara något och jag hoppas att bokens illustrationer kan underlätta i undervisning och lärande!

Stort tack Peter, vi hoppas att läsarna av boken ska uppskatta dess innehåll – vi är i alla fall glada över att ha dig med på tåget.