Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Vård och omsorg vid demenssjukdomar som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens intro, sida 3-11  (Komprimerad fil, 3,6 MB)

Kapitel 1 - Konsten att vårda underlättas om man har kunskap om demenssjukdomar

Ladda ner hela kapitel 1, sida 13-53  (Komprimerad fil, 26,5 MB)

Innehåll:
Konsten att vårda underlättas om man har kunskap om demenssjukdomar -
sid 13
Den demenssjuke är i första hand en unik person - sid 14
Personen kommer alltid först - sid 15
Demenssjuk, vårdtagare, patient, boende eller gäst? - sid 16
Vad är demens? - sid 17
Historisk tillbakablick - sid 18
Definition och kriterier på demens - sid 19
Andelen med demenssjukdom ökar med stigande ålder - sid 20
Andelen med demenssjukdom ökar med stigande ålder - sid 21
Andelen med demenssjukdom ökar med stigande ålder - sid 22
Vad ger demens för symtom? - sid 23
Symtomen är beroende av var i hjärnan skadan finns - sid 24
Stadieindelning vid demenssjukdomar - sid 25
Mild demens eller stadium I - sid 26
Medelsvår demens eller stadium II - sid 27
De vanligaste demenssjukdomarna - sid 28
Alzheimers sjukdom - sid 29
Vaskulär demens - sid 30
Frontallobsdemens - sid 31
Några andra vanliga demenssjukdomar - sid 32
Demens vid Downs syndrom - sid 33
MCI och yngre personer med demenssjukdom - sid 34
Yngre personer med demenssjukdom - sid 35
Vad händer i hjärnan och med minnet vid demens? - sid 36
Storhjärnans olika lober - sid 37
Signalsubstanser - sid 38
Förändringar i hjärnan vid demens - sid 39
Åldersbetingad glömska eller demenssjuk? - sid 40
För att veta vem man är behöver man minnas vem man varit - sid 41
Korttidsminnet - sid 42
Procedurminnet - sid 43
Episodiskt minne - sid 44
Att få göra det man kan och det man tycker om - sid 45
Episoder av psykisk klarhet - sid 46
Demensutredning - sid 47
Varför ska misstänkt demenssjukdom utredas och behandlas? - sid 48
Hur en demensutredning kan gå till - sid 49
Steg II (fullständig utredning) - sid 50
Läkemedel vid demens - sid 51
Övrig läkemedelsbehandling vid demens - sid 52
Tänk till! - sid 53

Kapitel 2 - Ett professionellt förhållningssätt på etisk grund och ett palliativt arbetssätt ger värdig vård

Ladda ner hela kapitel 2, sida 56-111  (Komprimerad fil, 37,2 MB)

Innehåll:
Att vårda personer med demenssjukdom kräver kunskap - sid 56
Den demenssjukes välbefinnande sätter betyg på hur väl vi lyckas - sid 57
Vårdarens beteende påverkar den demenssjuke - sid 58
Ett professionellt förhållningssätt - sid 59
Vår människosyn påverkar synen på vad som är god omvårdnad - sid 60
Från "okvalicerat arbete" till ett "svårt yrke" - sid 61
Viktigt att uppmärksamma symtom tidigt - sid 62
Utveckla din problemlösande förmåga! - sid 63
Bra vård tar inte mer tid än dålig vård - sid 64
Realistiska mål ger arbetstillfredställelse - sid 65
Det går inte att lösa alla problem men man kan göra sitt bästa - sid 66
Tänk till! - sid 67
Etik och bemötande i demensvården - sid 68
Etiska värderingar är grunden för svensk lagstiftning - sid 69
Etik och moral - sid 70
Att inte bry sig om är också ett etiskt ställningstagande - sid 71
Etiska dilemman - sid 72
Mötet med den demenssjuke - sid 73
Mötet med den demenssjuke - sid 74
Ett trygghetsskapande möte - sid 75
Den demenssjukes känslor är alltid sanna - sid 76
Försök tolka vad som sker utifrån den demenssjukes värld - sid 77
Försök tolka vad som sker utifrån den demenssjukes värld - sid 78
Skydda mot stress och bekräfta den demenssjuke - 79
Tänk till! - sid 80
Palliativt arbetssätt inom demensvården - sid 81
Pallitativ vårdfilosofi och palliativt arbetssätt - sid 82
Målet är god livskvalitet - sid 83
Målet är god livskvalitet - sid 84
Hoppet är viktigt för livskvaliteten - sid 85
Den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar - sid 86
Symtomkontroll - Första hörnstenen - sid 87
Vanlig symtom - som kräver symtomkontroll - sid 88
Kommunikation och relation - Andra hörnstenen - sid 89
Närståendestöd - Tredje hörnstenen - sid 90
Teamarbete - Fjärde hörnstenen - sid 91
Att tillämpa ett palliativt arbetssätt - sid 92
Tänk till! - sid 93
Att vara närstående - sid 94
Att vara anhörigvårdare - sid 95
Risknärstående och deras behov av stöd - sid 96
Psykologiska reaktioner hos närstående - sid 97
Att vara make eller maka - sid 98
Intimitet och närhet - sid 99
Intimitet och närhet - sid 100
Barn och barnbarn - sid 101
Tänk till! - sid 102
Etnicitet och mångkulturella aspekter inom demensvården - sid 103
Kommunikation och kroppsspråk - sid 104
Olika former av invandring - sid 105
Äldre invandrare och deras närstående - sid 106
Boendeformer för äldre med invandrarbakgrund - sid 107
Invandrare med demenssjukdom - sid 108
Religion och traditioner påverkar vården - sid 109
Religion och traditioner påverkar vården - sid 110
Tänk till! - sid 111

Kapitel 3 - Meningsfull vardag och bra vårdmiljö ger god livskvalitet

Ladda ner hela kapitel 3, sida 113-145  (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Innehåll:
Meningsfull vardag och bra vårdmiljö ger god livskvalitet - sid 113
Aktiviteten måste anpassas till förmågan - sid 114
Aktiviteten måste anpassas till förmågan - sid 115
Förhållningssätt vid aktiviteter - sid 116
Vardagsaktiviteter och kultur - sid 117
Vardagsaktiviteter och kultur - sid 118
Musik, vårdarsång och dans - sid 119
Musik, vårdarsång och dans - sid 120
Valet av musik - sid 121
Vårdarsång - sid 122
Dans - glädje, rörelse och stimulans - sid 123
Några enkla tips - sid 124
Andra aktiviteter - sid 125
Teman - sid 126
Andra metoder att väcka minnen och känslor - sid 127
Tänk till! - sid 128
Vård- och boendemiljöns betydelse i demensvården - sid 129
Färger och kontraster som hjälp eller hinder - sid 130
Belysning - sid 131
Tips för skönhet - sid 132
Boendemiljön i ordinärt och särskilt boende - sid 133
Några allmänna tips - sid 134
Köket - sid 135
Hjälpmedel - sid 136
Exempel på hjälpmedel - sid 137
Vårdmiljön på sjukhus - sid 138
Vårdmiljön på sjukhus - sid 139
En trädgård för alla sinnen - sid 141
En trädgård för alla sinnen - sid 142
Djur i vården - sid 143
Robot och tygdjur - sid 144
Tänk till! - sid 145

Kapitel 4 - Rätt vård- och boendeform med bra dokumentation och säkerhetstänkande skapar trygghet

Ladda ner hela kapitel 4, sida 147-169  (Komprimerad fil, 16,1 MB)

Innehåll:
Rätt vård- och boendeform med bra dokumentation och säkerhetstänkande skapar trygghet - sid 147
Vård- och omsorgskedjans aktörer - sid 148
Vård- och omsorgskedjans aktörer - sid 149
Särskilt boende - sid 150
Att flytta - sid 151
Bistånd - sid 152
Steg 3 - Beslut - sid 153
Tänk till! - sid 154
Dokumentation och levnadsberättelse är betydelsefull för god demensvård - sid 155
Dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser - sid 156
Daganteckningar - sid 157
Levnadsberättelse - sid 158
Kontaktman - sid 159
Tänk till! - sid 160
Säkerhet och juridiska aspekter för god demensvård - sid 161
Innehav av skjutvapen - sid 162
Juridiska aspekter - sid 163
Får man använda tvång? - sid 164
Vad är nödvärn? - sid 165
Får man lägga läkemedel i maten? - sid 166
Övergrepp - sid 167
Övergrepp - sid 168
Tänk till! - sid 169

Kapitel 5 - Vård och omsorg vid vanliga symtom hos personer som drabbats av demens

Ladda ner hela kapitel 5, sida 171-249  (Komprimerad fil, 56,1 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg vid vanliga symtom hos personer som drabbats av demens -
sid 171
Vård och omsorg vid kommunikationshinder - sid 172
Vanliga åldersförändringar och sjukdomar hos äldre - sid 173
Specifika problem vid demens - sid 174
Svårigheter att förstå ord, instruktioner och uppmaningar - sid 175
Omvårdsåtgärder - sid 176
Tips och råd som kan underlätta kommunikationen - sid 177
Tänk till! - sid 178
Vård och omsorg vid Måltider och undernäring - sid 179
Maten är extra viktig för äldre - sid 180
Väga, mäta och beräkna BMI - sid 181
Mat ur ett kulturellt och socialt perspektiv - sid 182
Specifika problem vid demens - sid 183
Svårigheter i olika stadier av demenssjukdom - sid 184
Sväljsvårigheter, aspiration och att mat fastnar i svalget - sid 185
Omvårdnadsåtgärder - sid 186
Att ge stöd och hjälp vid måltiden - sid 187
Att ge stöd och hjälp vid måltiden - sid 188
Måltids- och köksmiljön - sid 189
Vad kan vårdaren göra för att underlätta måltiden? - sid 190
Tänk till! - sid 191
Vård och omsorg vid Personlig hygien och munhälsa - sid 192
Vanliga ålderförändringar och sjukdomar hos äldre - sid 193
Munhälsa - sid 194
Specifika problem vid demens - sid 195
Omvårdnadsåtgärder - sid 196
Hårvård och rakning - sid 197
Intimhygien - sid 198
Munhygien - sid 199
Toalettbesök och inkontinens - sid 200
Toalettbesök och inkontinens - sid 201
Toalettbesök och inkontinens - sid 202
Toalettbesök och inkontinens - sid 203
Klädsel är en del av personligheten - sid 204
Tänk till! - sid 206
Vård och omsorg vid Sömnsvårigheter - sid 207
Specifika problem vid demens - sid 208
Omvårdnadsåtgärder - sid 209
Ett litet kvällsmål - sid 210
Trycksårsförebyggande insatser - sid 211
Sänggrindar - sid 212
Tänk till! - sid 213
Vård och omsorg vid Oro, ångest och aggressivitet - sid 214
Specifika problem vid demens - sid 215
Omvårdnadsåtgärder - sid 216
Motorisk oro och vandring - sid 217
Vanföreställningar och misstänksamhet - sid 218
Aggressivitet - sid 219
Aggressivitet - sid 220
Tips och råd - sid 221
Tänk till! - sid 222
Vård och omsorg vid Akut förvirring och depression - sid 223
Depression - sid 224
Specifika problem vid demens - sid 226
Specifika problem vid demens - sid 227
Omvårdnadsåtgärder - sid 228
Vård och omsorg vid Falltendens och gångsvårigheter - sid 229
Vård och omsorg vid Falltendens och gångsvårigheter - sid 230
Specifika problem vid demens - sid 231
Omvårdnadsåtgärder - sid 232
Åtgärder för att förebygga fall - sid 233
Tänk till! - sid 234
Vård och omsorg vid Kronisk smärta - sid 235
Specifika problem vid demens - sid 236
Omvårdnadsåtgärder - sid 237
Förändrat beteende kan vara uttryck för smärta - sid 238
Tänk till! - sid 239
Vård och omsorg vid Livets slut - sid 240
Symtomkontroll - sid 241
Vätsketillförsel i livets slut - sid 242
Kommunikation och relation - sid 244
Närståendestöd - sid 245
Sorgen i samband med den demenssjukes bortgång - sid 246
Teamarbete - sid 247
Teamarbete - sid 248
Tänk till! - sid 249

Demensvårdens A-Ö

Ladda ner hela kapitlet "Demensvårdens A-Ö", sida 251-269  (Komprimerad fil, 25,5 MB)

Innehåll:
Demensvårdens A-Ö - sid 251
Demensvårdens A-Ö - sid 252
Demensvårdens A-Ö - sid 253
Demensvårdens A-Ö - sid 254
Demensvårdens A-Ö - sid 255
Demensvårdens A-Ö - sid 256
Demensvårdens A-Ö - sid 257
Demensvårdens A-Ö - sid 258
Demensvårdens A-Ö - sid 259
Demensvårdens A-Ö - sid 260
Demensvårdens A-Ö - sid 261
Demensvårdens A-Ö - sid 262
Demensvårdens A-Ö - sid 263
Demensvårdens A-Ö - sid 264
Demensvårdens A-Ö - sid 265
Demensvårdens A-Ö - sid 266
Demensvårdens A-Ö - sid 267
Ämne - Gerontologi och geriatrik - sid 268
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng - sid 269

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev