Mer information

Vård- och omsorgsarbete 2

Boken är skriven för kursen Vård- och omsorgsarbete 2 inom Vård- och omsorgsprogrammet. Den består av två delar:


Del 1 beskriver den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till genomförandeplan och konkreta hjälpinsatser.
Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation samt aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter förklaras ingående. Socialtjänstens insatser för barn, familjer, personer med funktionsnedsättning och äldre beskrivs i ett särskilt kapitel. I kapitlet Anhöriga lyfter författarna fram de anhörigas roll och socialtjänstens insatser för anhöriga.
Kunskaper om vård- och omsorgspersonalens skyldighet att iaktta patientens och brukarens självbestämmande och integritet samt att vaka över så att de får en säker och trygg vård och omsorg ingår genomgående i varje kapitel.
Författarna beskriver med hjälp av praktiska exempel hur omvårdnads-och omsorgsprocessen används inom vård- och omsorgsarbetet samt hur ett salutogent förhållningssätt kan förändra vardagen för dem som bor på ett äldreboende.

Del 2 beskriver vården och omsorgen vid vanliga sjukdomar och hur rehabilitering och habilitering planeras utifrån personens behov, önskemål och förutsättningar.
I kapitlet Hälso- och sjukvårdsuppgifter beskrivs bland annat syrgasbehandling, sugning av övre luftvägar, sondmatning, katetrisering och blodprovstagning.
Alla kapitel avslutas med studieuppgifter.
Avsedd för: Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Vård och omsorgsarbete 2 (1 produkter)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev