Mer information

Mer information

Vård- och omsorgsarbete 2

Boken är skriven för kursen Vård- och omsorgsarbete 2 inom Vård- och omsorgsprogrammet. Den består av två delar:


Del 1 beskriver den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, hur social dokumentation skrivs på ett etiskt och säkert sätt samt hur biståndsbedömning leder fram till genomförandeplan och konkreta hjälpinsatser.
Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation samt aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter förklaras ingående. Socialtjänstens insatser för barn, familjer, personer med funktionsnedsättning och äldre beskrivs i ett särskilt kapitel. I kapitlet Anhöriga lyfter författarna fram de anhörigas roll och socialtjänstens insatser för anhöriga.
Kunskaper om vård- och omsorgspersonalens skyldighet att iaktta patientens och brukarens självbestämmande och integritet samt att vaka över så att de får en säker och trygg vård och omsorg ingår genomgående i varje kapitel.
Författarna beskriver med hjälp av praktiska exempel hur omvårdnads-och omsorgsprocessen används inom vård- och omsorgsarbetet samt hur ett salutogent förhållningssätt kan förändra vardagen för dem som bor på ett äldreboende.

Del 2 beskriver vården och omsorgen vid vanliga sjukdomar och hur rehabilitering och habilitering planeras utifrån personens behov, önskemål och förutsättningar.
I kapitlet Hälso- och sjukvårdsuppgifter beskrivs bland annat syrgasbehandling, sugning av övre luftvägar, sondmatning, katetrisering och blodprovstagning.
Alla kapitel avslutas med studieuppgifter.
Avsedd för: Vård och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.