Mer information

Mer information

Koll på Samhället kommer att utgå ur sortimentet 2022, men kompletteringsköp är möjliga så långt lagret räcker.

Det är ord lärare ibland använder för att förklara varför samhällskunskap är svårt att undervisa i. Men det går också att vända på resonemanget och använda samma argument FÖR ämnet. Att svaren inte är givna gör ämnet spännande tycker många elever.
Den andra upplagan av Koll på Samhället har på grund av förändringar i kursplanerna utökats med ett nytt tema som behandlar informationssamhället. Förutom massmediernas roll diskuteras internet och nödvändigheten att tänka kritiskt. Även temat "Vem ska bestämma?" har utökats med mer material som bland annat tar upp mänskliga rättigheter och hur man tar kontrollen över sin egen ekonomi.

I Koll på Samhället får eleverna arbeta med frågor som ligger nära deras egen vardag men också med frågor som är "svårare".
Vissa svårare moment behandlas inte bara i faktatext, utan också genom fristående berättande uppslag.

Elevboken
Koll på Samhället är uppdelad i fem teman:

1. Ett nytt ställe
Det börjar i vardagen. Samhällskunskap är nytt för eleverna, därför fungerar första temat som en ingång till ämnet. Här får eleven konkreta exempel på vilka frågor ämnet behandlar, hur samhället förändrats genom historien samt hur vi lever och verkar i flera olika samhällen.

2. Vem ska bestämma?
Temat tar upp grundläggande frågor om samhällets organisation: Vem eller vilka ska styra över vad - och hur? Temat berör inte bara demokrati, diktatur och beslutstekniker, utan diskuterar också vilka våra grundläggande fri- och rättigheter är.

3. Så styrs Sverige
Temat inleds med att visa hur olika frågor hör hemma på olika politiska nivåer, från våra kommuner till EU. Därefter följer hur arbetet i kommuner, riksdag och regering går till.

4. Informationssamhället
På dessa sidor behandlas massmedierna, tryck- och yttrandefriheten, journalisternas makt och ansvar för det som skrivs och nödvändigheten att tänka kritiskt.

5. Rätt och fel
Här möter eleverna frågor om vad som är rätt och om vad som är fel. Varför är det så och vilka följder får det för oss och för samhället? Här beskrivs också det svenska rättssystemet. Där får eleverna bland annat följa ett rättsfall från att brottet begås till dom faller.

Lärarhandledning
Till Koll på Samhället hör en omfattande lärarhandledning. Här finns bland annat tips och förslag till läraren samt elevaktiviteter. De senare finns både som kopieringsunderlag och som fördjupningar i form av grupparbeten och egen forskning.

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration