Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Psykiatri 1 som ljudbok i mp3-format.

Del 1 - Psykiatrins historia

Ladda ner kapitlet "Psykiatrins historia", sida 11-24  (Komprimerad fil, 8,3 MB)

Innehåll:
Psykiatrins historia - sid 11
Begrepp - sid 12
Psykiatrins historia - sid 13
Psykiatrins historia - sid 14
Historik, fram till 1800-talet - sid 15
Historik, perioden 1850-1950 - sid 16
Historik, perioden 1850-1950 - sid 17
Historik, perioden 1950-1970 - sid 18
Historik, perioden 1970-1995 - sid 19
Historik, perioden 1970-1995 - sid 20
Historik, perioden 1970-1995 - sid 21
Psykiatriutredningen - sid 22
Historik, perioden 1995-2011 - sid 23
Reflektion och diskussion - sid 24

Del 2 - Psykisk hälsa - ohälsa

Ladda ner hela kapitlet "Psykisk hälsa - ohälsa", sida 25-39  (Komprimerad fil, 7,9 MB)

Innehåll:
Psykisk hälsa - ohälsa - sid 25
Begrepp - sid 26
Psykisk hälsa - ohälsa - sid 27
Vad är psykisk hälsa? - sid 28
Psykisk ohälsa i dagens samhälle - sid 29
Försämrad psykisk hälsa bland ungdomar - sid 30
Psykisk ohälsa hos människor som invandrat till Sverige - sid 31
Varför mår människor psykiskt dåligt? - sid 32
Varför mår människor psykiskt dåligt? - sid 33
Att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa - sid 34
Fördomar om psykisk ohälsa - sid 35
Fördomar om psykisk ohälsa - sid 36
Fördomar om psykisk ohälsa - sid 37
Att vara anhörig - sid 38
Stöd till anhöriga - sid 39

Del 2 - Psykiatrin i dag

Ladda ner hela kapitlet "Psykiatrin i dag", sida 40-69  (Komprimerad fil, 19,9 MB)

Innehåll:
Psykiatrin idag - sid 40
Medicinskt-biologiskt synsätt - sid 41
Psykodynamiskt synsätt - sid 42
Inlärningspsykologiskt synsätt - behaviorism - sid 43
Kognitivt synsätt - sid 44
Socialpsykologiskt synsätt - sid 45
Ett salutogent synsätt - sid 46
Vilken förklaringsmodell är "mest rätt"? - sid 47
Psykiatrisk behandling - sid 48
Medicinsk behandling - sid 49
Antidepressiva läkemedel - sid 50
Antipsykotiska läkemedel - neuroleptika - sid 51
Psykologisk behandling - sid 52
Psykodynamisk terapi - sid 53
Beteendeterapi - sid 54
Kognitiv beteendeterapi (KBT) - sid 55
Psykiatrisk omvårdnad, rehabilitering och omsorg - sid 56
Evidensbaserad omvårdnad - sid 57
Kontaktmannaskap - sid 58
Omvårdnadsdokumentation - sid 59
Omsorg vid psykisk ohälsa - sid 60
Återhämtning - sid 61
Psykiatriska verksamheter - sid 62
Psykiatrisk slutenvård - sid 63
Psykiatriska mobilteam - sid 64
Fontänhusen - sid 65
Självhjälpsgrupper - sid 66
Samverkan mellan olika verksamheter - sid 67
Lagar - sid 68
Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) - sid 69

Del 2 - Yrkeskompetens

Ladda ner hela kapitlet "Yrkeskompetens", sida 70-77  (Komprimerad fil, 4,4 MB)

Innehåll:
Yrkeskompetens - sid 70
Äkthet - sid 71
Samtal med vårdtagare - sid 72
Att lyssna aktivt - sid 73
Svårigheter - sid 74
Självkännedom - sid 75
Handledning - sid 76
Reflektion och diskussion - sid 77

Del 3 - Olika former av psykisk ohälsa/Psykisk ohälsa hos barn och unga

Ladda ner hela kapitlet "Olika former av psykisk ohälsa/Psykisk ohälsa hos barn och unga", sida 79-95  (Komprimerad fil, 8,8 MB)

Innehåll:
Olika former av psykisk ohälsa - sid 79
Begrepp - sid 80
Psykiatriska diagnoser - sid 82
Psykiatriska diagnoser - sid 83
Psykisk ohälsa hos barn och unga - sid 84
Olika former av psykisk ohälsa hos barn och unga - sid 85
Depression hos barn och unga - sid 86
Utveckling av ångest och depression - sid 87
Självskadebeteende - sid 88
Behandling av självskadebeteende - sid 89
Att möta människor med självskadebeteende - sid 90
Ätstörningar - sid 91
Utveckling av ätstörningar - sid 92
Att möta människor med ätstörningar - sid 93
Att vara anhörig - sid 94
Reflektion och diskussion - sid 95

Del 3 - Psykiska kriser

Ladda ner hela kapitlet "Psykiska kriser", sida 96-109  (Komprimerad fil, 8 MB)

Innehåll:
Psykiska kriser - sid 96
Psykiska kriser - sid 97
Traumatisk kris - sid 98
Utvecklingskriser - sid 99
Krisens olika faser - sid 100
Chockfasen - sid 101
Reaktionsfasen - sid 102
Bearbetningsfasen - sid 103
Att möta människor i kris - sid 104
Att möta människor i kris - sid 105
Svårigheter och kompetens - sid 106
Fördröjda kriser - sid 107
Krispsykoterapi - sid 108
Reflektion och diskussion - sid 109 

Del 3 - Ångesttillstånd

Ladda ner hela kapitlet "Ångesttillstånd", sida 110-130  (Komprimerad fil, 13,8 MB)

Innehåll:
Ångesttillstånd - sid 110
Ångest, fobi och tvång - sid 111
Ångest, fobi och tvång - sid 112
Skillnaden mellan rädsla och ångest - sid 113
Olika former av ångesttillstånd - sid 114
Generaliserad ångest - sid 115
Fobier - sid 116
Tvång - tvångssyndrom - sid 117
Tvångstankar och tvångshandlingar - sid 118
Ångest hos äldre - sid 119
Psykodynamisk teori - sid 120
Behandling av ångest, fobi och tvång - sid 121
Evidensbaserad behandling enligt SBU - sid 122
Att möta människor med ångest, fobi och tvång - sid 123
Att möta människor med panikattacker - sid 124
Omvårdnad vid ångest, fobi och tvång - sid 125
Träning och rehabilitering - sid 126
Att vara anhörig - sid 127
Att leva med ångest, fobi och tvång - sid 128
Reflektion och diskussion - sid 129
Reflektion och diskussion - sid 130 

Del 3 - Utmattningssyndrom

Ladda ner hela kapitlet "Utmattningssyndrom", sida 131-138  (Komprimerad fil, 3,8 MB)

Innehåll:
Utmattningssyndrom - sid 131
Utmattningssyndrom - sid 132
Vad är utmattningssyndrom - sid 133
Symtom - sid 134
Utveckling av utmattningssyndrom - sid 135
Rehabilitering - sid 136
Att förebygga utmattningssyndrom - sid 137
Reflektion och diskussion - sid 138

Kapitel 3 - Depressioner och bipolär sjukdom

Ladda ner hela kapitlet "Depressioner och bipolär sjukdom", sida 139-162  (Komprimerad fil, 14,1 MB)

Innehåll:
Depressioner och bipolär sjukdom - sid 139
Depressioner - sid 140
Vad är depression - sid 141
Dystymi - sid 142
Symtom - sid 143
Egentlig depression -sid 144
Sjukdomsförlopp - sid 145
Årstidsbundna depressioner - sid 146
Depressioner hos äldre - sid 147
Bipolär sjukdom - sid 148
Utveckling av depression och bipolär sjukdom - sid 149
Psykologiska och sociala faktorer - sid 150
Behandling vid depression - sid 151
Behandling vid bipolär sjukdom - sid 152
Att möta människor med depression och bipolär sjukdom - sid 153
Omvårdnad vid svår depression - sid 154
Omvårdnad vid svår depression - sid 155
Omvårdnad vid mindre svår depression och dystymi - sid 156
Omvårdnad efter ett maniskt sjukdomsskov - sid 157
Svårighet och kompetens - sid 158
Att vara anhörig - sid 159
Att förebygga depression och bipolär sjukdom - sid 160
Reflektion och diskussion - sid 161
Reflektion och diskussion - sid 162

Kapitel 3 - Självmord

Ladda ner hela kapitlet "Självmord", sida 163-176  (Komprimerad fil, 6,9 MB)

Innehåll:
Självmord - sid 163
Självmord - sid 164
Hur många begår självmord och gör självmordsförsök? - sid 165
Självmordsprocessen - självmordsstegen - sid 166
Självmordssignaler - sid 167
Utveckling av självmordshandlingar - sid 168
Bakomliggande faktorer - sid 169
Utlösande faktorer - sid 170
Behandling vid självmordsplaner och självmordsförsök - sid 171
Omvårdnad i mötet med självmordsnära människor - sid 172
Svårigheter och kompetens - sid 173
Att vara anhörig - sid 174
Att förebygga självmord - sid 175
Reflektion och diskussion - sid 176

Del 3 - Psykoser

Ladda ner hela kapitlet "Psykoser", sida 177-200  (Komprimerad fil, 13 MB)

Innehåll:
Psykoser - sid 177
Psykos - sid 178
Bristande verklighetsuppfattning - sid 179
Hallucinationer - sid 180
Vanföreställningar - sid 181
Förändrad upplevelse av sig själv och andra - sid 182
Schizofreni - sid 183
Schizofreni - sid 184
Tidiga varningstecken - sid 185
Symtom vid schizofreni (i psykotisk fas) - sid 186
Efter den psykotiska fasen - sid 187
Fördomar om våld och hot - sid 188
Stress-sårbarhetsmodellen - sid 189
Behandling av schizofreni - sid 190
Att möta människor med schizofreni - sid 191
Omvårdnad i psykotisk fas - sid 192
Omvårdnad i psykotisk fas - sid 193
Omvårdnad i psykotisk fas - sid 194
Återhämtning - sid 195
Rehabilitering och social träning - sid 196
Svårigheter och kompetens - sid 197
Att vara anhörig - sid 198
Att leva med schizofreni - sid 199
Reflektion och diskussion - sid 200 

Del 3 - Psykiska funktionsnedsättningar

Ladda ner hela kapitlet "Psykiska funktionsnedsättningar", sida 201-207  (Komprimerad fil, 3 MB)

Innehåll:
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 201
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 202
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 203
Psykiska funktionsnedsättningar - sid 204
Att möta människor med psykiska funktionsnedsättningar - sid 205
Att leva med psykiska funktionsnedsättningar - sid 206
Reflektion och diskussion - sid 207