Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Vård och omsorg vid demenssjukdomar som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens intro, sida 3-11  (Komprimerad fil, 3,6 MB)

Kapitel 1 - Konsten att vårda underlättas om man har kunskap om demenssjukdomar

Ladda ner hela kapitel 1, sida 13-53  (Komprimerad fil, 26,5 MB)

Innehåll:
Konsten att vårda underlättas om man har kunskap om demenssjukdomar -
sid 13
Den demenssjuke är i första hand en unik person - sid 14
Personen kommer alltid först - sid 15
Demenssjuk, vårdtagare, patient, boende eller gäst? - sid 16
Vad är demens? - sid 17
Historisk tillbakablick - sid 18
Definition och kriterier på demens - sid 19
Andelen med demenssjukdom ökar med stigande ålder - sid 20
Andelen med demenssjukdom ökar med stigande ålder - sid 21
Andelen med demenssjukdom ökar med stigande ålder - sid 22
Vad ger demens för symtom? - sid 23
Symtomen är beroende av var i hjärnan skadan finns - sid 24
Stadieindelning vid demenssjukdomar - sid 25
Mild demens eller stadium I - sid 26
Medelsvår demens eller stadium II - sid 27
De vanligaste demenssjukdomarna - sid 28
Alzheimers sjukdom - sid 29
Vaskulär demens - sid 30
Frontallobsdemens - sid 31
Några andra vanliga demenssjukdomar - sid 32
Demens vid Downs syndrom - sid 33
MCI och yngre personer med demenssjukdom - sid 34
Yngre personer med demenssjukdom - sid 35
Vad händer i hjärnan och med minnet vid demens? - sid 36
Storhjärnans olika lober - sid 37
Signalsubstanser - sid 38
Förändringar i hjärnan vid demens - sid 39
Åldersbetingad glömska eller demenssjuk? - sid 40
För att veta vem man är behöver man minnas vem man varit - sid 41
Korttidsminnet - sid 42
Procedurminnet - sid 43
Episodiskt minne - sid 44
Att få göra det man kan och det man tycker om - sid 45
Episoder av psykisk klarhet - sid 46
Demensutredning - sid 47
Varför ska misstänkt demenssjukdom utredas och behandlas? - sid 48
Hur en demensutredning kan gå till - sid 49
Steg II (fullständig utredning) - sid 50
Läkemedel vid demens - sid 51
Övrig läkemedelsbehandling vid demens - sid 52
Tänk till! - sid 53

Kapitel 2 - Ett professionellt förhållningssätt på etisk grund och ett palliativt arbetssätt ger värdig vård

Ladda ner hela kapitel 2, sida 56-111  (Komprimerad fil, 37,2 MB)

Innehåll:
Att vårda personer med demenssjukdom kräver kunskap - sid 56
Den demenssjukes välbefinnande sätter betyg på hur väl vi lyckas - sid 57
Vårdarens beteende påverkar den demenssjuke - sid 58
Ett professionellt förhållningssätt - sid 59
Vår människosyn påverkar synen på vad som är god omvårdnad - sid 60
Från "okvalicerat arbete" till ett "svårt yrke" - sid 61
Viktigt att uppmärksamma symtom tidigt - sid 62
Utveckla din problemlösande förmåga! - sid 63
Bra vård tar inte mer tid än dålig vård - sid 64
Realistiska mål ger arbetstillfredställelse - sid 65
Det går inte att lösa alla problem men man kan göra sitt bästa - sid 66
Tänk till! - sid 67
Etik och bemötande i demensvården - sid 68
Etiska värderingar är grunden för svensk lagstiftning - sid 69
Etik och moral - sid 70
Att inte bry sig om är också ett etiskt ställningstagande - sid 71
Etiska dilemman - sid 72
Mötet med den demenssjuke - sid 73
Mötet med den demenssjuke - sid 74
Ett trygghetsskapande möte - sid 75
Den demenssjukes känslor är alltid sanna - sid 76
Försök tolka vad som sker utifrån den demenssjukes värld - sid 77
Försök tolka vad som sker utifrån den demenssjukes värld - sid 78
Skydda mot stress och bekräfta den demenssjuke - 79
Tänk till! - sid 80
Palliativt arbetssätt inom demensvården - sid 81
Pallitativ vårdfilosofi och palliativt arbetssätt - sid 82
Målet är god livskvalitet - sid 83
Målet är god livskvalitet - sid 84
Hoppet är viktigt för livskvaliteten - sid 85
Den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar - sid 86
Symtomkontroll - Första hörnstenen - sid 87
Vanlig symtom - som kräver symtomkontroll - sid 88
Kommunikation och relation - Andra hörnstenen - sid 89
Närståendestöd - Tredje hörnstenen - sid 90
Teamarbete - Fjärde hörnstenen - sid 91
Att tillämpa ett palliativt arbetssätt - sid 92
Tänk till! - sid 93
Att vara närstående - sid 94
Att vara anhörigvårdare - sid 95
Risknärstående och deras behov av stöd - sid 96
Psykologiska reaktioner hos närstående - sid 97
Att vara make eller maka - sid 98
Intimitet och närhet - sid 99
Intimitet och närhet - sid 100
Barn och barnbarn - sid 101
Tänk till! - sid 102
Etnicitet och mångkulturella aspekter inom demensvården - sid 103
Kommunikation och kroppsspråk - sid 104
Olika former av invandring - sid 105
Äldre invandrare och deras närstående - sid 106
Boendeformer för äldre med invandrarbakgrund - sid 107
Invandrare med demenssjukdom - sid 108
Religion och traditioner påverkar vården - sid 109
Religion och traditioner påverkar vården - sid 110
Tänk till! - sid 111

Kapitel 3 - Meningsfull vardag och bra vårdmiljö ger god livskvalitet

Ladda ner hela kapitel 3, sida 113-145  (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Innehåll:
Meningsfull vardag och bra vårdmiljö ger god livskvalitet - sid 113
Aktiviteten måste anpassas till förmågan - sid 114
Aktiviteten måste anpassas till förmågan - sid 115
Förhållningssätt vid aktiviteter - sid 116
Vardagsaktiviteter och kultur - sid 117
Vardagsaktiviteter och kultur - sid 118
Musik, vårdarsång och dans - sid 119
Musik, vårdarsång och dans - sid 120
Valet av musik - sid 121
Vårdarsång - sid 122
Dans - glädje, rörelse och stimulans - sid 123
Några enkla tips - sid 124
Andra aktiviteter - sid 125
Teman - sid 126
Andra metoder att väcka minnen och känslor - sid 127
Tänk till! - sid 128
Vård- och boendemiljöns betydelse i demensvården - sid 129
Färger och kontraster som hjälp eller hinder - sid 130
Belysning - sid 131
Tips för skönhet - sid 132
Boendemiljön i ordinärt och särskilt boende - sid 133
Några allmänna tips - sid 134
Köket - sid 135
Hjälpmedel - sid 136
Exempel på hjälpmedel - sid 137
Vårdmiljön på sjukhus - sid 138
Vårdmiljön på sjukhus - sid 139
En trädgård för alla sinnen - sid 141
En trädgård för alla sinnen - sid 142
Djur i vården - sid 143
Robot och tygdjur - sid 144
Tänk till! - sid 145

Kapitel 4 - Rätt vård- och boendeform med bra dokumentation och säkerhetstänkande skapar trygghet

Ladda ner hela kapitel 4, sida 147-169  (Komprimerad fil, 16,1 MB)

Innehåll:
Rätt vård- och boendeform med bra dokumentation och säkerhetstänkande skapar trygghet - sid 147
Vård- och omsorgskedjans aktörer - sid 148
Vård- och omsorgskedjans aktörer - sid 149
Särskilt boende - sid 150
Att flytta - sid 151
Bistånd - sid 152
Steg 3 - Beslut - sid 153
Tänk till! - sid 154
Dokumentation och levnadsberättelse är betydelsefull för god demensvård - sid 155
Dokumentation av hälso- och sjukvårdsinsatser - sid 156
Daganteckningar - sid 157
Levnadsberättelse - sid 158
Kontaktman - sid 159
Tänk till! - sid 160
Säkerhet och juridiska aspekter för god demensvård - sid 161
Innehav av skjutvapen - sid 162
Juridiska aspekter - sid 163
Får man använda tvång? - sid 164
Vad är nödvärn? - sid 165
Får man lägga läkemedel i maten? - sid 166
Övergrepp - sid 167
Övergrepp - sid 168
Tänk till! - sid 169

Kapitel 5 - Vård och omsorg vid vanliga symtom hos personer som drabbats av demens

Ladda ner hela kapitel 5, sida 171-249  (Komprimerad fil, 56,1 MB)

Innehåll:
Vård och omsorg vid vanliga symtom hos personer som drabbats av demens -
sid 171
Vård och omsorg vid kommunikationshinder - sid 172
Vanliga åldersförändringar och sjukdomar hos äldre - sid 173
Specifika problem vid demens - sid 174
Svårigheter att förstå ord, instruktioner och uppmaningar - sid 175
Omvårdsåtgärder - sid 176
Tips och råd som kan underlätta kommunikationen - sid 177
Tänk till! - sid 178
Vård och omsorg vid Måltider och undernäring - sid 179
Maten är extra viktig för äldre - sid 180
Väga, mäta och beräkna BMI - sid 181
Mat ur ett kulturellt och socialt perspektiv - sid 182
Specifika problem vid demens - sid 183
Svårigheter i olika stadier av demenssjukdom - sid 184
Sväljsvårigheter, aspiration och att mat fastnar i svalget - sid 185
Omvårdnadsåtgärder - sid 186
Att ge stöd och hjälp vid måltiden - sid 187
Att ge stöd och hjälp vid måltiden - sid 188
Måltids- och köksmiljön - sid 189
Vad kan vårdaren göra för att underlätta måltiden? - sid 190
Tänk till! - sid 191
Vård och omsorg vid Personlig hygien och munhälsa - sid 192
Vanliga ålderförändringar och sjukdomar hos äldre - sid 193
Munhälsa - sid 194
Specifika problem vid demens - sid 195
Omvårdnadsåtgärder - sid 196
Hårvård och rakning - sid 197
Intimhygien - sid 198
Munhygien - sid 199
Toalettbesök och inkontinens - sid 200
Toalettbesök och inkontinens - sid 201
Toalettbesök och inkontinens - sid 202
Toalettbesök och inkontinens - sid 203
Klädsel är en del av personligheten - sid 204
Tänk till! - sid 206
Vård och omsorg vid Sömnsvårigheter - sid 207
Specifika problem vid demens - sid 208
Omvårdnadsåtgärder - sid 209
Ett litet kvällsmål - sid 210
Trycksårsförebyggande insatser - sid 211
Sänggrindar - sid 212
Tänk till! - sid 213
Vård och omsorg vid Oro, ångest och aggressivitet - sid 214
Specifika problem vid demens - sid 215
Omvårdnadsåtgärder - sid 216
Motorisk oro och vandring - sid 217
Vanföreställningar och misstänksamhet - sid 218
Aggressivitet - sid 219
Aggressivitet - sid 220
Tips och råd - sid 221
Tänk till! - sid 222
Vård och omsorg vid Akut förvirring och depression - sid 223
Depression - sid 224
Specifika problem vid demens - sid 226
Specifika problem vid demens - sid 227
Omvårdnadsåtgärder - sid 228
Vård och omsorg vid Falltendens och gångsvårigheter - sid 229
Vård och omsorg vid Falltendens och gångsvårigheter - sid 230
Specifika problem vid demens - sid 231
Omvårdnadsåtgärder - sid 232
Åtgärder för att förebygga fall - sid 233
Tänk till! - sid 234
Vård och omsorg vid Kronisk smärta - sid 235
Specifika problem vid demens - sid 236
Omvårdnadsåtgärder - sid 237
Förändrat beteende kan vara uttryck för smärta - sid 238
Tänk till! - sid 239
Vård och omsorg vid Livets slut - sid 240
Symtomkontroll - sid 241
Vätsketillförsel i livets slut - sid 242
Kommunikation och relation - sid 244
Närståendestöd - sid 245
Sorgen i samband med den demenssjukes bortgång - sid 246
Teamarbete - sid 247
Teamarbete - sid 248
Tänk till! - sid 249

Demensvårdens A-Ö

Ladda ner hela kapitlet "Demensvårdens A-Ö", sida 251-269  (Komprimerad fil, 25,5 MB)

Innehåll:
Demensvårdens A-Ö - sid 251
Demensvårdens A-Ö - sid 252
Demensvårdens A-Ö - sid 253
Demensvårdens A-Ö - sid 254
Demensvårdens A-Ö - sid 255
Demensvårdens A-Ö - sid 256
Demensvårdens A-Ö - sid 257
Demensvårdens A-Ö - sid 258
Demensvårdens A-Ö - sid 259
Demensvårdens A-Ö - sid 260
Demensvårdens A-Ö - sid 261
Demensvårdens A-Ö - sid 262
Demensvårdens A-Ö - sid 263
Demensvårdens A-Ö - sid 264
Demensvårdens A-Ö - sid 265
Demensvårdens A-Ö - sid 266
Demensvårdens A-Ö - sid 267
Ämne - Gerontologi och geriatrik - sid 268
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng - sid 269

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration