Mer information

Vistas 1 - 4 är ett läromedel med tydlig struktur och intresseväckande och aktuella teman

I Vistas hittar du inslag som förförståelse, genomgående användande av målspråket, strategiträning och egna reflektioner. Mycket arbete har lagts ner på att vinkla uppgifterna så att eleven får chans att visa alla nivåer, från E till A. I Lärarhandledningen får du färdighetsindelade prov i stil med Provbankens, samt en mängd extramaterial för individualisering.

Variation i språkundervisningen väcker och underhåller elevernas motivation. I Vistas varieras alla delar, såväl innehållsligt som formmässigt. Texterna är av olika längd och karaktär (dialoger, berättande text, nyheter, annonser, mail, formulär, dikter osv.). De flesta händelserna är tagna ur verkligheten (dock fritt bearbetade), eftersom autentiska situationer stimulerar elevernas nyfikenhet och igenkännande. Det finns så klart också en hel del helt autentiskt material, framför allt i Vistas 4.

Övningarna kan göras på olika sätt, du som lärare och elevgruppen bestämmer själva. Vistas vill låta eleverna uppleva att spanska är något levande och användbart. I kursplanen betonas den språkliga interaktionen, i Vistas finns interaktion med i valet av texter, men också i många övningar som efterfrågar personliga svar.

Allt detta skapar ett läromedel som underlättar din undervisning och skapar goda förutsättningar för elevens inlärning.

Struktur

Materialet i Vistas är indelat i Unidades med mycket tydliga, sammanhållna teman. Eleverna får se temat från olika perspektiv ochdetta underlättar sedan för egna fördjupningar. Samtliga teman utgår från elevernas intressen och är utvalda för att stimulera till att använda spanskan så mycket som möjligt.

Varje Unidad inleds med förförståelse på ett inspirerande introuppslag där eleven får strategier för att ta till sig temat. Sedan följer tre huvudtexter med olika infallsvinklar på det aktuella temat. Övningarna är utformade så att reception, produktion och interaktion tränas på ett tydligt sätt.

I de fördjupande textavsnitten Sabías que…? ges information av olika slag kring det aktuella innehållet. Ett musikinslag, även det med anknytning till temat, finns med i varje Unidad.

I den bakre delen av boken finns ett grammatikavsnitt som tar upp den grammatik som är aktuell för kursen, styckeordlista och alfabetiska ordlistor, facit samt översättning av huvudtexterna i boken.

På omslagets utvikbara flikar finns användbara fraser och grammatisk lathund endast ett ögonkast bort.

Vistas 1

Vistas 1 bygger upp språkfärdigheten steg för steg. I det inledande kapitlet Bienvenidos väcks elevens intresse för det spanska språket. Kapitlet Bienvenidos följs sedan av fem Unidades. De teman som presenteras är vardagsnära och användbara för eleven. Situationerna ska kännas autentiska. En tydlig progression återfinns i Vistas 1, både vad gäller ordförråd och grammatik.

Strategier tränas i varje kapitel i Vistas 1. Hörövningar används genomgående både för att öppna upp elevens förförståelse inför kapitlet samt för att befästa elevens kunskaper i slutet av kapitlet. Stort fokus ligger på att träna alla de fyra färdigheterna; tala, skriva, läsa och höra. Vistas 1 har en tydlig struktur och kommunikation är i fokus. Genom att använda språket, både muntligt och skriftligt, ökar språkkunskaperna och intresset för den spanskspråkiga världen.

Varje kapitel avslutas med ett avsnitt där de olika språkliga momenten tränas i skriftlig och/eller muntlig form. Självbedömning och kamratrespons är ett återkommande inslag i boken. I det avslutande kapitlet Revista finns texter om intressanta företeelser i Spanien och Latinamerika.

Vistas 2

I Vistas 2 repeteras och utökas de språkliga grunderna på ett varierat och intresseväckande sätt. Här återkommer också strategiövningar och kamratrespons. Boken har följande teman: Quiénes somos?, Así es mi vida, Mi casa es su casa, Viajando por el mundo.

Vistas 3

Vistas 3 finns även i ny upplaga. Den hittar du under Vistas 3, upplaga 2. Vistas 3 inleds med introduktionskapitlet Bienvenidos, som har två syften; att i lättsam form repetera grundläggande ordförråd och att få eleverna att lära känna varandra. Du kan även komplettera med det fristående häftet Vistazo, där den grundläggande grammatiken repeteras skriftligt. Vistas 3 är därefter indelad i fem Unidades; Personalidad, Salud y deporte, Contactos, Viajes och Fiestas. Intresseväckande fördjupningstexter med samma teman som i Unidades 1-5 finns i det avslutande kapitlet Revista. Alla instruktioner i Vistas ges på spanska, förutom förklaring av grammatikövningar. Korta meningar upprepas så att eleven lätt känner igen dem och snabbt börjar förstå.

Vistas 4

I kursen Spanska 4 betonas innehåll som formellt språk, olika stilnivåer, autentiskt material i litterär form och i sakprosa. Allt detta presenteras naturligtvis i Vistas 4 på ett mycket genomtänkt sätt. De teman som tas upp i Unidades är: Coraje, Mi ecomundo, Relaciones och Y ahora que? (Futuro). I denna mer fördjupande kurs ligger dessutom två valbara delar efter baskapitlen: Idioma - Identidad, där möjlighet ges till fördjupning inom det spanska språkets mångfald, och dessutom Revista Literaria, med helt autentiska texter inom samma teman som Unidades 1-4.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration