Dyslexihjälpmedel i skolan - lässtrategi

Idag drabbas cirka 5-8% av alla barn i Sverige av dyslexi och tillhör det övergripande begreppet läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva.

Dyslexihjälpmedel i skolan - lästrategi - LexiaProvia

Att få rätt stöd under sin tidiga skolgång kan vara avgörande för elever med dyslexi eller andra språkligt betingade svårigheter. Som pedagog vill du veta hur du ska gå tillväga för att stötta och hjälpa eleverna vidare i sin läsutveckling. De behöver arbeta med den text som de ska arbeta med, både innan (för att skapa förförståelse för innehållet), under (för att få hjälp med vad som står, ordkunskap, lässtrategier) och efter (för att lära sig reflektera och göra textkopplingar) läsningen. Det här är en bra modell att använda sig av men behöver förstås anpassas till den årskurs man undervisar i.

  • Innan läsningen: Börja med att titta på bilderna, om det finns sådana. Ställ öppna frågor som kräver ett svar, inte bara ett ja eller ett nej. Vad ser ni på bilden? Vad tror ni texten kommer att handla om?
    Titta sedan på texten. Fundera tillsammans kring vilken genre det är. Hur kan ni till exempel se om det är en faktatext eller en skönlitterär text? Finns det fotografier? Bildtexter?
  • Under läsningen: Läs om möjligt texten högt för eleverna. Det är ett tillfälle att dela något gemensamt och där alla får sammaupplevelse samtidigt. Modella under tiden olika lässtrategier. Stanna upp och reflektera över något i texten, kommentera gärna högt det du funderar kring: Undrar varför han gjorde så? Kommer det verkligen att fungera? Oj, vad modig hon är!.
    Förklara ord som kan vara svåra för eleverna att förstå och förstärk med synonymer. Om eleverna ska läsa texten tyst, så påminn om att de ska stanna upp och läsa om ord eller meningar som är svåra att läsa eller förstå och alltid ta reda på vad okända ord betyder. Skapa ett klimat där det känns tryggt att även fråga en kompis om hjälp.
  • Efter läsningen: Samtala om texten för att säkerställa att alla har förstått. Vad handlade texten om? Var det något som var svårt att förstå? Varför tror ni att huvudpersonen gjorde som hen gjorde? Hur skulle ni ha gjort? Påminner texten er om något? Vad i så fall?
    Låt eleverna synliggöra sitt eget tänkande genom att låta dem sitta parvis och diskutera innehållet och sedan delge de andra vad de har pratat om och kommit fram till.

Rätt typ av dyslexihjälpmedel i skolan är viktigt!

Att hitta dyslexihjälpmedel online kan vara svårt. Vad är bra och beprövat som ger rejäl effekt? Ett bra svar är Lexia Provia - ett lättanvänt verktyg för elever med dyslexi där du som pedagog kan fånga upp elever i behov av extra stöttning och få förslag på övningar efter deras behov.

Elever som har dyslexi eller andra språkligt betingade svårigheter har svårt att tillgodogöra sig innehållet i texter. Du som är pedagog känner säkert igen dig i hur Mia Söderberg, förläggare på Sanoma Utbildning, beskriver det; att eleverna bara avkodar orden utan att egentligen förstå vad de läser.

– Många gånger leder svårigheterna till dåligt självförtroende som kan påverka hela skolgången. Elever jämför sig med sina jämnåriga kamrater och känner sig sämre. Den känslan spiller inte sällan över till andra områden i elevens liv och kan bli till en ond spiral. Man börjar undvika den jobbiga läsningen vilket gör det ännu svårare; i längden kan det leda till att eleven inte kan ta del av samhällsdebatten och vara med och påverka sin situation, då vårt samhälle bygger på att man kan ta till sig skriftspråk, säger Mia.

Ett lättnavigerat dyslexihjälpmedel

Mia har varit med och utvecklat Lexia Provia som är ett lättanvänt och lättnavigerat dyslexihjälpmedel online, framtaget för elever från förskoleklass upp till årskurs 9 med dyslexi eller andra språkligt betingade svårigheter. Det består av två integrerade program, Lexia och Provia.

Vill du veta mer om Lexia Provia?

Lexia innehåller cirka1 200 övningsvarianter och är uppdelad i tio kategorier som behandlar allt från fonologisk medvetenhet till att kunna klockan. Varje kategori innehåller övningar som kan variera i svårighetsgrad utifrån elevens förmåga. Exempel på övningar kan vara att lära sig att rimma, skilja på bokstäverna b och d, läsförståelse och ordkunskap.

– Eleven behöver bara ha ett lösenord och en internetuppkoppling för att komma åt programmet. De kan alltså få övningar i läxa och arbete hemma tillsammans med en vårdnadshavare. Men övningarna fungerar också utmärkt i den vanliga klassundervisningen vid genomgångar av till exempel nya moment, ng-ljudet, klockan, ordklasser med mera.

Provia är ett screeningverktyg med normerade tester där du kan testa dina elevers språkliga kunskaper inom olika områden. Om en elev inte når upp till normen för årskursen får du automatiskt förslag på anpassade Lexiaövningar för just honom eller henne.

– Vi föreslår att man testar alla sina elever i början av varje hösttermin. Särskilt viktigt är detta i årskurs ett för att snabbt kunna fånga upp de elever som riskerar att utveckla dyslexi eller andra språkligt betingade problem, säger Mia.