Dyslexihjälpmedel i skolan - lässtrategi

Idag drabbas cirka 5-8% av alla barn i Sverige av dyslexi och tillhör det övergripande begreppet läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva.

Dyslexihjälpmedel i skolan - lästrategi - LexiaProvia

Att få rätt stöd under sin tidiga skolgång kan vara avgörande för elever med dyslexi eller andra språkliga inlärningssvårigheter. Som pedagog vill du veta hur du ska gå tillväga och arbeta med läs- och skrivsvårigheter. Ett av flera dyslexihjälpmedel i skolan är lässtrategi. I korthet består lässtrategin av tre steg: före läsning, under läsning och efter läsning.

  • Före läsning ser du till att klassen för diskussion om den text de snart ska läsa. Frågor som du kan ställa är; Vad kan man förvänta sig av texten, vilken genre rör den sig i etc. Det har visat sig att förförståelsen är viktig. Man behöver en ingång, en idé om vad texten ska leda till.
  • Under läsningen får eleverna till uppgift att upptäcka oklarheter och identifiera nyckelord och kärnmeningar som sammanfattar texten. Lyft fram ord som är viktiga för sammanhanget och meningar som sammanfattar hela stycket hjälper du eleverna att lämna originaltexten och berätta med egna ord. Se till att använda högläsning som ett verktyg, det blir en läsgemenskap när alla upplever texten tillsammans samtidigt. Det gör att alla hinner med att läsa texten trots att nivåerna i klassen skiljer sig åt. Då undviker du att vissa inte hinner med att läsa eller förstå texten.
  • Efter läsningen är det dags för analys eller någon annan uppgift. Nu ska eleverna ta reda på de frågor som texten inte ger direkta svar på, varför- och hur frågorna. Dessa blir underlag för diskussion och analys. Forskningen säger att det är minst kognitivt ansträngande att läsa stycke för stycke när man läser på det här aktiva sättet. Testa att ta lite längre stycken än vanligt för att det ska bli lättare att hålla fast och förstå helheten

Dyslexivertyg i skolan som detta hjälper till att skapa självständiga läsare som använder verktygen av sig själva. Därtill kommer du som pedagog få elever som redan har en god läsförmåga att uppskatta det nya arbetssättet och utvecklas.

Rätt typ av dyslexihjälpmedel i skolan är viktigt!

Att hitta dyslexihjälpmedel online som är rätt för dig kan vara svårt. Vad är bra och beprövat som ger rejäl effekt? Ett bra svar är Lexia Provia - ett lättanvänt verktyg för elever med dyslexi där du som pedagog kan fånga upp elever i behov av extra stöttning och få förslag på övningar efter deras behov.

Elever som har dyslexi eller andra språkligt betingade inlärningssvårigheter har svårt för att tillgodogöra sig innehållet i texter. Du som är pedagog känner säkert igen dig i hur Mia Söderberg, förläggare på Sanoma Utbildning beskriver det; att eleverna bara avkodar orden utan att egentligen förstå vad de läser.

– Många gånger leder svårigheterna till dåligt självförtroende som kan påverka hela skolgången. Elever jämför sig med sina jämnåriga kamrater och känner sig sämre, vilket inte sällan spiller över till andra områden i elevens liv och kan bli till en ond spiral. Man börjar undvika den jobbiga läsningen vilket gör det ännu svårare; i längden kan det leda till att eleven inte kan vara en del av samhällsdebatten och vara med och påverka sin situation då vårt samhälle bygger på att man kan ta till sig skriftspråk, säger Mia.

Ett lättnavigerat dyslexihjälpmedel

Mia berättar att du som lärare kan hjälpa eleven genom aktiv stöttning som exempelvis att förse henne eller honom med användbara verktyg. Sanoma Utbildning har utvecklat Lexia Provia som är ett lättanvänt och lättnavigerat dyslexihjälpmedel online speciellt framtaget för elever från förskoleklass upp till årskurs 9 med dyslexi eller andra språkligt betingade svårigheter. Det består av två program; Lexia och Provia.

Vill du veta mer om Lexia Provia?

Lexia innehåller 1 200 övningsvarianter och är uppdelad i tio kategorier som behandlar allt från fonologisk medvetenhet till att kunna klockan. Varje kategori innehåller övningar som kan variera i svårighetsgrad utifrån elevens förmåga. Exempel på övningar kan vara att lära sig att rimma, skilja på bokstäverna b och d eller att skriva texter.

– Eleven behöver bara ha ett lösenord och en internetuppkoppling för att komma åt programmet. De kan alltså få övningar i läxa och sitta hemma och jobba tillsammans med en vårdnadshavare, men övningarna fungerar också utmärkt i den vanliga klassundervisningen vid genomgångar av till exempel nya moment, ng-ljudet, klockan, ordklasser med mera.

Provia är ett screeningverktyg med normerade tester där du som pedagog kan testa dina elevers språkliga kunskaper inom olika områden. Om en elev inte når upp till normen för årskursen får du automatiskt förslag på anpassade Lexiaövningar för just honom eller henne.

– Vi föreslår att man testar alla sina elever i början av varje hösttermin. Särskilt viktigt är detta i årskurs ett för att snabbt kunna fånga upp de elever som riskerar att utveckla dyslexi eller andra språkligt betingade problem, säger Mia.

100 svenska kommuner har licens

Mia menar att det är viktigt att få tillgång till extra hjälp när man har dyslexi och att det behövs en stöttande omgivning såväl hemma som i skolan som hela tiden skickar budskapet att det inte är något fel att ha dyslexi och att det faktiskt finns lättillgänglig hjälp att få. I dag har fler än 100 kommuner i Sverige kommunlicens för Lexia Provia, vilket innebär att elever i dessa kommuner ska ha tillgång till programmet.
– Om en vårdnadshavare är intresserad av att veta mer om Lexia Provia så ska man i första hand kontakta barnets mentor på skolan, i andra hand skolans rektor. Alla lärare är inte medvetna om att programmet finns, så vårdnadshavarna har en viktig roll att trycka på och fråga om Lexia Provia finns. Det finns också möjligheter för varje enskild skola att teckna mindre licenser, om kommunen inte har en licens.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev