Vår integritetspolicy

Behandling av personuppgifter i digitala studieprodukter för grundskola, gymnasium och yrkesutbildningar.

Innehåll

1. Inledning
2. Vad täcker denna integritetspolicy?
3. Vem är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen?
3.1 Digitala studieprodukter som används eller tillhandahålls av skolor
3.2 Digitala studieprodukter som köpts direkt från Sanoma Utbildning
4. Vilka slags personuppgifter behandlas och varför?
4.1 Uppgifter som tillhandahålls av användarna själva
4.2 Uppgifter som samlas in vid användning av digitala produkter
4.3 Härledda och beräknade uppgifter
4.4 Registrering av personuppgifter
5. Använder Sanoma Utbildning uppgifter i marknadsföringssyfte?
6. Rättslig grund för behandling av personuppgifter
7. Vem får hantera mina personuppgifter?
8. Hur skyddar Sanoma Utbildning mina personuppgifter?
9. Hur länge behåller Sanoma Utbildning personuppgifterna?
10. Hur kan en användare utöva sina rättigheter med avseende på personuppgifter?
11. Kan denna integritetspolicy förändras?
12. Hur kan jag kontakta Sanoma Utbildning?

1. Inledning

Denna integritetspolicy ger lärare, elever, elevernas föräldrar eller förmyndare och andra privatpersoner som använder Sanoma Learning-produkter information om hur Sanoma Utbildning behandlar personuppgifter. Sanoma Utbildning är del av Sanoma Learning-koncernen som består av företag och deras närstående bolag som ingår i Sanoma Group (Sanoma Learning B.V., L.C.G. Malmberg B.V., Nowa Era Sp. z.o.o., Sanoma Pro Ltd. och Sanoma Utbildning AB, Uitgeverij Van In N.V., SAM B.V.).

Sanoma Utbildning erbjuder olika offline- och onlineprodukter för grundskola, gymnasium och yrkesutbildningar i vilka personuppgifter behandlas. Vi värdesätter våra slutanvändares integritet och vill tillhandahålla tydlig information om vår användning och vårt skydd av personuppgifter.

Vi tror på läraren som en inspiration och en guide till en lovande framtid. Vårt breda sortiment av digitala och tryckta produkter för användning på skolan, i hemmet och på jobbet ger eleverna stöd i inlärningsprocessen och hjälper lärarna att få bästa resultat från sina elever. Genom att använda data i digitala produkter blir det enklare för oss att erbjuda skräddarsydda inlärningsupplevelser och göra det möjligt för studenter att följa egna anpassade läroplaner och inlärningsvägar med sina enheter. Genom att logga in på digitala inlärningsmetoder kan lärarna följa elevens inlärningsaktiviteter, mäta framgångarna och, som ett resultat av detta, erbjuda övningar som tillgodoser den enskilde elevens behov.

Barn och ungdomar utgör en särskilt sårbar grupp, också med avseende på deras personuppgifter. Därför är vi särskilt noggranna i vårt skydd av personuppgifter.

Sanoma Utbildning är starkt engagerade i att skydda integriteten hos våra kunder och användare av våra produkter och tjänster i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och andra tillämpliga lagar.

2. Vad täcker denna sekretesspolicy?

Denna sekretesspolicy täcker

1. Digitala inlärningsprodukter som
a. tillhandahålls av skolor till sina studenter och lärare.
b. tillhandahålls av arbetsgivare till sin personal.
c. köps in direkt av kunder.
2. Sanoma Utbildnings webbplats på www.sanomautbildning.se
3. Sanoma Utbildnings webbshop på www.sanomautbildning.se
I sortimentet av digitala inlärningsprodukter ingår följande produktkategorier som kräver behandling av personuppgifter:
• Plattformar för e-inlärning;
• studentadministration och registreringssystem;
• applikationer för digitala övningar och spel
Du kan hitta en komplett lista över produkter som Sanoma Utbildning tillhandahåller på vår webbplats sanomautbildning.se.

3. Vem är registeransvarig för databehandlingen?

3.1 Digitala studieprodukter som används eller tillhandahålls av skolor:

Skolorna är personuppgiftsansvariga och ansvarar för behandling av elevernas och lärares personuppgifter i e-inlärningsapplikationerna som Sanoma Utbildning tillhandahåller skolorna. Närhelst Sanoma Utbildning behandlar personuppgifter för elever och lärare som använder våra produkter i skolor, behandlas sådana personuppgifter för skolans räkning i utbildningssyfte, för att garantera e-inlärningsverktygets korrekta funktion och för utveckling av inlärningsmetoder.
Skolorna är som personuppgiftsansvariga ansvariga för att informera användarna om personuppgifterna som de behandlar och tillhandahåller oss.

3.2 Digitala studieprodukter som köpts direkt från Sanoma Learning-bolag:

Sanoma Utbildning erbjuder också digitala inlärningsprodukter som kan köpas direkt från oss av elever eller föräldrar/förmyndare. I sådana fall är Sanoma Utbildning personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Se mer information om behandling av personuppgifter i våra hemprodukter i kapitel 4 nedan. Se också kapitel 10 och 12 nedan för ytterligare information om hur du kontaktar Sanoma Utbildning i frågor som rör behandling av personuppgifter.

4. Vilka slags uppgifter hanteras och varför?

Sanoma Utbildning behandlar enbart personuppgifter i fördefinierade syften och i huvudsak uppgifter som är nödvändiga för att det ska gå att använda inlärningsmaterialet och utbildningsprodukterna samt i produktutvecklingssyfte. Vi behandlar också i begränsad omfattning personuppgifter i marknadsföringssyfte. De kategorier av personuppgifter som behandlas är följande:

4.1 Uppgifter som tillhandahålls av användarna själva

Personuppgifter som tillhandahålls av användarna själva när de använder en digital inlärningsprodukt kan innefatta namn, ålder och klass. Dessa uppgifter kan också tillhandahållas av skolan för användarens räkning. Tjänsten kan kräva att ett användarkonto (användarnamn och lösenord) skapas så att användarna kan logga in för åtkomst till sitt innehåll och möjlighet att använda plattformen. Vi kan också behandla de uppgifter som eleven tillhandahåller under olika typer av inlärningsövningar.
För produkter som köps direkt av oss samlar vi in information som krävs för att möjliggöra leverans av den inköpta produkten som namninformation, fakturauppgifter, användarens kontouppgifter (användarnamn och lösenord) samt vissa kontaktuppgifter.
För produkter som köps via återförsäljare (t ex Läromedia, GR utbildning mfl) erhåller vi från dem den information som krävs för att möjliggöra leverans av den inköpta produkten som namninformation, användarens kontouppgifter (användarnamn och lösenord), samt vissa kontaktuppgifter.

Uppgifterna används i följande syften:

 • För att identifiera och autentisera produktens användare och avgöra aktuella användarrättigheter.
 • För att möjliggöra inloggning via en samlad inloggningsprocess till de digitala inlärningsresurserna (kan ibland erbjudas av andra publicister).
 • För att leverera och lagra inlärningsinnehållet och svaren på relaterade övningar.
 • För individanpassad åtkomst till de erbjudna tjänsterna.
 • För att tillhandahålla support till e-inlärningsplattformens användare (till exempel kring glömda lösenord eller åtkomst till lämpliga funktioner).

Uppgifterna från lärare och andra direktkunder används också i följande syften:

 • För att skicka ut nyhetsbrev de prenumererar på, och undersökningar som används i forskningssyfte.
 • För att fånga upp intressen och kunskaper.
 • För att erbjuda ytterligare produkter.

4.2 Uppgifter som samlas in vid användning av digitala produkter

Vi samlar in data över hur användarna av våra digitala inlärningsprodukter, vår företagswebbplats och vår webbshop använder produkterna och innehållet, inklusive uppgifter som testresultat, autentiseringsdetaljer, webbloggar och information om hur innehållet öppnas eller används.

För digitala inlärningsprodukter ger detta läraren en möjlighet att se vad alla enskilda elever gjort med inlärningsverktyget som skolan tillhandahåller och vilka resultat eleverna fick i övningar som genomförts. Sanoma Utbildning kan tillhandahålla denna information till läraren genom rapporter och i kontrollpaneler. Om Sanoma Utbildning också tillhandahåller ett elevadministrationssystem till skolan kan data kombineras mellan studentadministrationssystemet och e-inlärningsplattformen.


Vi kan använda cookies och annan liknande onlineteknik, som webbläsarens lokala datalagring, för att samla in uppgifter från en användares enhet. Cookies är små textfiler som webbläsaren sparar på användarens enhet. Cookies innehåller en anonym individuell identifierare som vi kan använda för att mäta hur många olika unika webbläsare som besöker våra webbplatser och hur våra onlinetjänster används.

De insamlade uppgifterna används i följande syften:

 • För att tillhandahålla feedback och rapporter om elevernas inlärningsresultat till läraren.
 • För att möjliggöra anpassningsbara inlärningsmaterial och individanpassade inlärningsvägar.
 • För att analysera uppgifter om elevernas användning av digitala inlärningsprodukter och producera rapporter om den sammanlagda nivån till skolan för att förbättra utbildningskvaliteten.
 • För att analysera uppgifter om användningen av vår webbplats och webbshop för att kunna förbättra tjänsterna och skapa statistikrapporter som används i företagsutvecklingen.
 • För att kunna rikta marknadsföringen av Sanoma Utbildnings produkter på vår på e-handelsplattform genom att använda uppgifter som genererats av användares surfhistorik på vår webbplats. Vi riktar inte marknadsföring mot individer under 16 år.
 • I produktsäkerhetssyfte och för att förhindra bedrägeri.
 • För att förbättra utbildningsmetoder och digitala inlärningslösningar.
 • För att erbjuda individanpassad marknadsföring och försäljning till lärare genom att använda de uppgifter som genererats vid lärarnas användning av våra digitala produkter.

4.3 Härledda och beräknade uppgifter

Vi använder analysmaterial som matematiska modeller eller algoritmer som bygger på de uppgifter vi samlar in om användningen av de digitala inlärningsprodukterna.
Resultatet av dessa algoritmer är beräknade värden som är kopplade till användarnas inlärningsprofiler, till exempel för att tillhandahålla rekommendationer för det lämpligaste inlärningsinnehållet för eleven.

De härledda uppgifterna används i följande syften:

 • För individanpassat innehåll och rekommendationer.
 • För att förbättra utbildningsmetoder och digitala lösningar.

4.4 Registrering av personuppgifter

I dagsläget inhämtas inga personuppgifter från tredje part med automatik. Elevuppgifter registreras vanligtvis direkt av lärare eller skoladministratörer. Personuppgifter såsom elevuppgifter kan även läsas in av användare eller vid förfrågan av vår kundtjänst.

5. Använder Sanoma Learning uppgifter i marknadsföringssyfte?

Vi använder inte uppgifterna tillhörande de elever som använder de digitala inlärningsprodukterna som skolorna tillhandahåller i marknadsförings- eller reklamsyfte. Till våra direktkunder kan vi skicka information som inbjudningar till evenemang, marknadsundersökningar, nyhetsbrev eller information om våra produkter.

6. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

 • När vi behandlar uppgifter för att kunna leverera och individanpassa våra produkter är vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna fullgörande av avtal. Uppgifterna som behandlas under avtalet är nödvändiga för leverans av produkten eller tjänsten och för att kunna ge service åt kunden. Det innehåller vanligtvis kundens kontaktuppgifter och informationen som krävs för att använda tjänstens funktioner, som kunden fyller i eller som hämtas om tjänsteanvändningen för att aktivera funktionerna. Dessa uppgifter beskrivs mer detaljerat i tjänstevillkoren.
 • När vi behandlar uppgifter i analyssyfte är vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna vårt berättigade intresse som företag att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster.
 • När vi behandlar uppgifter i statistiskt syfte är vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna vårt berättigade intresse som företag att underlätta beslutprocesser och försäljning.
 • När vi behandlar uppgifter i marknadsförings- och kundservicesyfte är vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna vårt berättigade intresse som företag att kontakta våra kunder och upprätthålla kundförhållandet.
 • När vi behandlar uppgifter i informationssäkerhetssyfte eller för att förhindra bedrägerier är vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna vårt berättigade intresse som företag att förhindra och försvara oss mot olagliga aktiviteter riktade mot oss eller våra kunder.
 • När vi behandlar uppgifter i bokförings- och redovisningssyfte är vår rättsliga grund för behandling av uppgifterna vår juridiska skyldighet som personuppgiftsansvarig att upprätthålla register i enlighet med bokföringslagen och annan tillämplig lagstiftning.

7. Vem får hantera mina personuppgifter?

Sanoma Utbildning kan föra över personuppgifter inom Sanoma-koncernen när det är nödvändigt av administrativa skäl för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.
Sanoma Utbildning kan utse personuppgiftsbiträden som får behandla personuppgifterna för Sanoma Utbildnings räkning för att möjliggöra den behandling som beskrivs i kapitel 4 i denna integritetspolicy. Våra vanliga biträden är exempelvis webbhotell, programmerare, tjänsteleverantörer av stödsystem för e-posthantering, kundstödssystem, fakturering, logistik mfl. I sådana fall säkerställer vi att personuppgiftsbiträdet behandlar uppgifterna bara i nämnda syften och att det vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Sanoma Utbildning och biträdet kommer att ingå ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa lämpliga skyddsnivåer för personuppgifterna. Personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning måste hantera personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.
Skolan kan be oss tillhandahålla information, till exempel studieresultat, till en tredjepartsleverantör av administrationssystem eller en annan part som skolan ingått avtal med för behandling av elevernas uppgifter.
Vi lagrar vanligtvis våra data i EU eller EES. Om datan flyttas till en plats utanför EU eller EES säkerställer vi att EU-kommissionen har beslutat att landet till vilket datan överförshar adekvat skyddsnivå, och vi ingår, när så behövs, de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om.

8. Hur skyddar Sanoma Utbildning mina personuppgifter?

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, överföring, borttagning och annan hantering som kan äventyra konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Exempel på sådana metoder är användning av brandväggar, krypteringsteknik och säkra serverrum, rätt system för åtkomst, kontrollerad registrering av användarnas rättigheter och övervakning av deras användning, anvisningar till personuppgiftsbiträden, och genom val av kompetenta underleverantörer som uppfyller kraven i branschstandarder för informationssäkerhetsledning. Personuppgifterna lagras inte längre än vad som är nödvändigt för uppfyllandet av de syften för vilka de samlades in och därefter behandlas.

9. Hur länge behåller Sanoma Utbildning personuppgifterna?

Uppgifterna lagras i enlighet med följande principer:

 • Profiler i digitala inlärningsprodukter:

  lagras i upp till 2 år efter att licensen slutat gälla eller senast kundaktivitet, beroende på vilket som var senast. Detta för att kunden enklare ska kunna återaktivera de kopplade profilerna exempelvis vid förlängning av licens eller införskaffande av ny produktlicens.
 • Uppgifter i kundregister:

  lagras i upp till 2 år efter att prenumerationen har slutat gälla eller senaste kundaktivitet beroende på vilket som var senast, för att möjliggöra kundrelationsarbete och marknadsföringsaktiviteter. I de fall där vi är personuppgiftsansvariga kan informationen komma att behållas i upp till 4 år efter licens har gått ut eller efter senaste kundaktivitet. Vid egen intresseanmälan för marknadsföring och nyhetsbrev kommer uppgifterna att finnas i systemet upp till 2 år efter att man har avsagt sig intresset.

10. Hur kan en användare utöva sina rättigheter med avseende på personuppgifter?

Användaren har rätt att

 • Begära åtkomst till sin information
 • Begära rättelse eller radering av sin information
 • Begära export av sin information (dataportabilitet) i händelse personuppgifterna behandlas med stöd av fullgörande av avtal eller ditt samtycke.

För utövande av dina rättigheter när du använder Sanoma Utbildnings digitala tjänster och produkter via en organisation (t ex skola) utövas rätten genom beställning av behörig person hos personuppgiftsansvarig organisation. Ett speciellt beställningsformulär ”Beställning för speciell hantering av personuppgifter” kommer behöva fyllas i, signeras och skickas enligt specifikation i Kapitel 12, Hur kan jag kontakta Sanoma Utbildning, i denna integritetspolicy. Beställningar av obehörig kommer nekas och anmälas till personuppgiftsansvarig.

Användaren har även rätt att

 • Dra tillbaka samtycket till behandlingen i de fall personuppgifterna behandlas med stöd av ditt samtycke (till exempel vissa marknadsföringsaktiviteter) genom att använda länken i marknadsföringsmeddelandet eller genom att kontakta oss genom de kontaktkanaler som specificeras i kapitel 12 nedan.
 • Invända mot behandling av uppgifter som stödjer sig på vårt berättigade intresse (till exempel produktutvecklingsaktiviteter) genom att kontakta oss genom de kontaktkanaler som specificeras i kapitel 12 nedan.
 • Begära att vi begränsar behandlingen i de fall exempelvis en begäran om radering inte omedelbart kan träda i kraft till följd av vårt berättigade intresse att lagra uppgifterna genom att kontakta oss genom de kontaktkanaler som specificeras i kapitel 12 nedan.
 • Lämna in klagomål om behandlingen till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, datainspektionen.se

Informera skolan om du vill att Sanoma Utbildning ska sluta behandla personuppgifterna som tillhör er eller era barn som använder de av skolan tillhandahållna digitala inlärningsverktygen.
Skolan informerar oss om begäran och vi tar bort personuppgifterna så snart som möjligt.
När vi slutar behandla en elevs personuppgifter i de digitala inlärningsprodukterna som skolan använder kan skolan inte längre upprätthålla de personliga inloggningsuppgifterna eller tillhandahålla utbildningsmaterial och övningar i den digitala inlärningsprodukten åt eleven.
Skolan kan ge mer information om insamlingen av personuppgifter vid användning av de digitala inlärningsprodukterna. Ni kan också alltid kontakta oss med frågor gällande behandlingen av personuppgifter eller hur ni begär åtkomst till, modifiering av eller borttagning av era uppgifter. Vi kommer alltid ge så mycket information som möjligt och svarar på en förfrågning inom fyra veckors tid.
Om du har personuppgifter lagrade hos Sanoma Utbildning där vi är personuppgiftansvarig för behandlingen så har du rätt att kontakta oss med frågor gällande behandlingen av personuppgifter eller hur ni begär åtkomst till, modifiering av eller borttagning av era uppgifter. Kontakta oss då enligt uppgifterna nedan i kapitel 12, Hur kan jag kontakta Sanoma Utbildning.
Sanoma har ett utsett dataskyddsombud som kan nås i enlighet med kapitel 12, Hur kan jag kontakta Sanoma Utbildning.

Sanoma har ett utsett dataskyddsombud som kan nås i enlighet med kapitel 12, Hur kan jag kontakta Sanoma Utbildning.

11. Kan denna integritetspolicy förändras?

Denna integritetspolicy kan förlängas eller ändras i framtiden. Alla förändringar kommer att publiceras på denna webbplats.

Denna integritetspolicy publicerades den 2018-05-23.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2019-05-20.

12. Hur kan jag kontakta Sanoma Utbildning

Order / läromedelsinfo 08 - 587 642 10
Fax 08 - 587 642 02
Växel 08 - 587 642 00 

Ladda ner underlaget Beställning för speciell hantering av personuppgifter (PDF-dokument, 122 kB)) (PDF-dokument, 122 kB)

E-postadress: kundtjanst@sanomautbildning.se
Besöksadress: Rosenlundsgatan 54, Stockholm
Postadress: Box 38013, 100 64 Stockholm