Försäljningsvillkor får vårt digitala material

Priser
Samtliga priser är f-priser (förlagsnettopriser) exkl moms. Priserna gäller vid leverans direkt från förlaget.
F-pris gäller för bokhandlare och andra av förlaget erkända återförsäljare, statliga, kommunala och landstingskommunala skolor och studieförbund samt, efter bedömning, utbildningsanordnare som bedriver organiserad utbildning. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive mervärdesskatt. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakturering.

Orderbegrepp
Med order avses en samlad beställning för leverans till en adressat vid ett tillfälle.
Beställningsnummer för varje artikel ska alltid anges på ordern.

Rabatter
Två typer av rabatter tillämpas: Ordervärdesrabatt och samordningsrabatt.

Ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt från orderns f-prisvärde exkl moms.

Samordningsrabatt. Vid offertförfaranden lämnar Sanoma Utbildning inga rabatter. Samordningsrabatt lämnas om en titel förekommer endast en gång per order. Samordningsrabattens storlek är, liksom ordervärdesrabatten, beroende av orderns f-prisvärde.

Ordervärde kr Rabatt i procent

Order-
värde
Sam-
ordning
Total
rabatt
0 - 14 999 0 0 0
15 000 - 34 999 2 0 2
35 000 - 79 999 2 1 3
80 000 - 179 999 2 2 4
180 000 - 269 999 2 3 5
270 000 - 599 999 3 4 7
600 000 - 4 5 9

Frakter
Frakter betalas av köparen. Frakt för restnoterade titlar inräknas vid fraktberäkningen vid första leveranstillfället, och kostnaden för frakten portioneras ut proportionerligt per leverans av respektive restnoterad titel. Vid palleverans debiteras 90 kr per pall om pallregistreringsnummer för mottagande kund inte lämnats till förlaget.

Plats för gods avlämnande
Godset ska i köprättsligt hänseende anses som avlämnat till köparen då självständig transportör mottagit varorna. Avlämnandeplatsen är m.a.o. normalt förlagets lageranläggning.

Betalningsvillkor
Bokhandel: Fri leveransmånad samt 20 dagar netto. För huvudorder under april t.o.m. juli är dock kredittiden förlängd till den 20 september.

Övriga: 30 dagar netto från fakturadatum. För huvudleveranser till statliga, kommunala och landstingskommunala skolor (direkt eller via kommunal samordningsfunktion) under april t.o.m. juli är dock kredittiden förlängd till den 31 augusti.

Observera: Vid specificerade krav om leveranstid under perioden april t.o.m. juli gäller alltid betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum. Om kund på order angivit önskemål om bestämd leveranstid levererar normalt förlaget vid önskad leveranstid, och betalningsvillkor 30 dagar netto gäller. Om önskemål om bestämd leveranstid ej kan tillgodoses meddelar förlaget kunden detta.

Försenad betalning: Om betalning inte erläggs inom föreskriven tid är förlaget berättigat att debitera dröjsmålsränta efter en räntesats som är anpassad till det aktuella ränteläget.

Skador och felaktiga leveranser
Levererade varor skall kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Vid transportskada är mottagaren skyldig att senast inom sju arbetsdagar göra anmälan om detta till transportföretaget. Om något kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker.

Observera: Transportskadat gods ska som regel inte återsändas till förlaget. Om en leverans i något annat avseende är felaktig ska anmälan göras till Sanoma Utbildning, Kundtjänst senast 30 dagar från leveransdagen. Eventuellt återsändande får ske endast efter godkännande från Kundtjänst, som då också ger besked om hur återsändandet ska ske. Fraktkostnaden för återsändandet betalas av Sanoma Utbildning.

Returer
Titlar som inköpts under perioden 1 april t.o.m. 30 september får returneras och ska då vara Speed Group tillhanda senast den 15 oktober samma år. För bokhandlare är tiden utsträckt till 15 november. Lägsta returantal för gottgörelse är fem omärkta, felfria exemplar av samma titel. Kunden ska utan anmaning styrka att inköpet skett under den angivna perioden genom att med de returnerade läromedlen bipacka kopia på faktura eller följesedel. Returfrakten betalas av köparen. Returnerade varor krediteras vid mottagandet. Kreditering sker till varans f-pris den 15 oktober med ett avdrag på 20 %.

Lageradress:
Speed Group,
Sanoma Utbildnings returlager
Metallvägen 31
195 72 Rosersberg

Kommentarer
Om alla i en order ingående artiklar inte kan levereras vid samma tillfälle medräknas dessa ändå i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt. Då en artikel restnoteras är ej alltid det slutliga priset bestämt. För beräkning av det sammanlagda ordervärdet åsätts artikeln ett preliminärt pris som kan skilja sig från det pris som senare debiteras. Detta preliminära pris ligger till grund för rabattberäkningen enligt ovan.

Med ”specificerade krav om leveranstid” under rubriken Betalningsvillkor avses varje krav om vecka eller månad då leverans ska ske, liksom krav om senaste vecka eller månad då leverans ska ha skett. Krav om bestämt leveransdatum kan aldrig beaktas.

Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av kunden, kan ske om tidpunkten får bestämmas av förlaget och dess distributionsenhet samt om hämtning kan ske inom 48 timmar efter påringning från förlaget till en i ordern angiven kontaktman hos kunden resp hos kundens befraktare.

Prisjusteringar
Sanoma Utbildning äger rätt att utan föregående meddelande när som helst ändra priser.