Våra försäljningsvillkor

Priser

Samtliga priser för företag/skola är f-priser (förlagsnettopriser) exkl moms. Priserna gäller vid leverans direkt från förlaget. F-pris gäller för bokhandlare och andra av förlaget erkända återförsäljare, statliga, kommunala och landstingskommunala skolor och studieförbund samt, efter bedömning, utbildningsanordnare som bedriver organiserad utbildning. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive mervärdesskatt. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakturering.

Privatpriserna inkluderar moms.

Orderbegrepp

Med order avses en samlad beställning för leverans till en adressat vid ett tillfälle. Beställningsnummer för varje artikel ska alltid anges på ordern.

Frakter
Frakter betalas av köparen. Frakt för restnoterade titlar inräknas vid fraktberäkningen vid första leveranstillfället, och kostnaden för frakten portioneras ut proportionerligt per leverans av respektive restnoterad titel. Vid palleverans debiteras 90 kr per pall om pallregistreringsnummer för mottagande kund inte lämnats till förlaget.

Plats för gods avlämnande

Godset ska i köprättsligt hänseende anses som avlämnat till köparen då självständig transportör mottagit varorna. Avlämnandeplatsen är m.a.o. normalt förlagets lageranläggning.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum.

Försenad betalning: Om betalning inte erläggs inom föreskriven tid är förlaget berättigat att debitera dröjsmålsränta efter en räntesats som är anpassad till det aktuella ränteläget.

Skador och felaktiga leveranser

Levererade varor skall kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Vid transportskada är mottagaren skyldig att senast inom sju arbetsdagar göra anmälan om detta till transportföretaget. Om något kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker.

Obs! Transportskadat gods ska som regel inte återsändas till förlaget. Om en leverans i något annat avseende är felaktig ska anmälan göras till Sanoma Utbildning, kundservice senast 30 dagar från leveransdagen.

Övrigt eventuellt återsändande får ske endast efter godkännande från kundservice, som då också ger besked om hur återsändandet ska ske. Fraktkostnaden för återsändandet betalas av Sanoma Utbildning.

Returer

Returrätt gäller titlar som inköpts under perioden 1 april t.o.m. 30 september. De ska då vara Speed Group tillhanda senast den 15 oktober samma år. För bokhandlare gäller returrätten 3 månader efter leverans. Lägsta returantal för gottgörelse är fem omärkta, felfria exemplar av samma titel. Kunden ska utan anmaning styrka att inköpet skett under den angivna perioden genom att med de returnerade läromedlen bipacka kopia på faktura eller följesedel. Returfrakten betalas av köparen. Returnerade varor krediteras vid mottagandet. Kreditering sker till varans f-pris den 15 oktober (3 månader efter leverans för bokhandlare) med ett avdrag på 20 %.

Lageradress:
Speed Group,
Sanoma Utbildnings returlager
Metallvägen 31
195 72 Rosersberg

Kommentarer

Om alla i en order ingående artiklar inte kan levereras vid samma tillfälle medräknas dessa ändå i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt. Då en artikel restnoteras är ej alltid det slutliga priset bestämt. För beräkning av det sammanlagda ordervärdet åsätts artikeln ett preliminärt pris som kan skilja sig från det pris som senare debiteras. Detta preliminära pris ligger till grund för rabattberäkningen enligt ovan.

Med ”specificerade krav om leveranstid” under rubriken Betalningsvillkor avses varje krav om vecka eller månad då leverans ska ske, liksom krav om senaste vecka eller månad då leverans ska ha skett. Krav om bestämt leveransdatum kan aldrig beaktas.

Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av kunden, kan ske om tidpunkten får bestämmas av förlaget och dess distributionsenhet samt om hämtning kan ske inom 48 timmar efter påringning från förlaget till en i ordern angiven kontaktman hos kunden resp hos kundens befraktare.

Prisjusteringar

Sanoma Utbildning äger rätt att utan föregående meddelande när som helst ändra priser.

Försäljningsvillkor digitalt material

Särskilda köpevillkor för köp av digitala produkter till sanomautbildning.se/online (Vid köp på sanomautbildning.se)

Allmänt

Nedan angivna allmänna villkor gäller vid köp av digitalt stöd till sanomautbildning.se/online och tillhandahålls av Sanoma Utbildning AB.
Med kund avses den varmed avtal slutits. Avtal har slutits i och med att kunden aktiverat/fått tillgång till tjänsten.

Upplåtelsens omfattning och begränsning

Genom detta avtal får kunden och användaren en icke exklusiv nyttjanderätt till tjänsten. Alla andra rättigheter till tjänsten tillkommer Sanoma Utbildning.

Tjänsten stängs av vid abonnemangstidens slut.
Sanoma Utbildning förbehåller sig rätten att radera information på dess server efter abonnemangets avslut.

Sanoma Utbildning AB förbinder sig att hålla tjänsten öppen alla dagar dygnet runt förutom vid planerade driftsstopp som meddelas via sanomautbildning.se/online. sanomautbildning.se/online är en onlinetjänst och kan därför inte garantera tillgänglighet till 100%.

Licenser

Sanoma Utbildning tillhandahåller tre typer av licenser; skollicens, elev/lärarlicens och privatlicens. Skollicens innebär att alla lärare på skolan kan använda materialet. Elev/lärarlicensen är personlig och gäller för en elev eller lärare endast. Privatlicensen tillhör dig som privatkund.

Förbud mot kopiering m.m.
Kunden/användaren får inte på något sätt mångfaldiga eller ändra något i tjänsten. Kunden/användaren får inte ta bort, förstöra eller ändra uppgift om upphovsrätt eller annan rätt till tjänsten. Även försök till något av ovanstående är otillåtet.

Förbud mot överlåtelse m.m.

Kunden äger inte rätt att överlåta nyttjanderätten till tjänsten från en befintlig användare till en ny användare. Kunden får heller inte överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt upplåta eller tillhandahålla hela eller delar av tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Sanoma Utbildning AB ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av tjänsten eller information som förmedlas i densamma.

Kunden ansvarar själv för att reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) iakttas vid användning av tjänsten.

Sanoma Utbildning AB garanterar att framställandet och tillhandahållandet av tjänsten skett med iakttagande av skälig omsorg och färdighet, dock är kunden/användaren informerad om och accepterar att Sanoma Utbildning AB inte garanterar en oavbruten åtkomst till tjänsten och att Sanoma Utbildning AB inte heller ansvarar för att information kan innehålla felaktigheter eller att mottagning kan vara fördröjd då tjänstens åtkomst sker via internet.

Sanoma Utbildning AB ansvarar inte för åtkomst till, eller material på, sådan tjänst eller webbplats till vilken tjänsten länkar.

Förtida uppsägning

Kan det enligt Sanoma Utbildning AB:s uppfattning befaras att kunden bryter mot de villkor som gäller i detta avtal, har Sanoma Utbildning AB rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande eller till tidpunkt som Sanoma Utbildning AB anger.

Villkorens giltighet

Både kunden och Sanoma Utbildning är bundna av köpvillkoren både före och efter eventuell abonnemangsperiod.

Betalningsvillkor

Returer & återköp för digitalt stöd

För digitalt stöd ges ingen returrätt.

Felaktiga leveranser

Levererade produkter ska omedelbart efter mottagandet kontrolleras. Om leverans i något avseende är felaktig, ska anmälan göras snarast, dock senast 7 dagar från leveransdagen, till Kundservice, Sanoma Utbildning AB.

Allmänt

Sanoma Utbildning AB förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra köpvillkoren.

Ovanstående köpvillkor gäller från 2010-09-01

Vid frågor

Kontakta Kundservice, Sanoma Utbildning
Tel. 08 - 587 642 10, e-post: kundservice@sanoma.com

Handla som privatperson

Digitala produkter

Vissa av våra digitala produkter är tillgängliga att köpa för dig som privatperson via vår hemsida. För dessa digitala produkter erbjuder Sanoma utbildning kortbetalning samt Swish-betalning i samarbete med Nets. Se övriga försäljningsvillkor vid respektive produkt.

Tryckta böcker

För köp av våra tryckta böcker hänvisar vi till Adlibris, CDON eller Bokus. Gör så här: Sök upp de böcker som du är intresserad av, notera titlar och ISBN-nummer och klicka på den återförsäljare du föredrar och beställ.

Prisvariationer

OBS! Priserna hos Sanoma Utbildning och våra återförsäljare kan variera. Ring kundservice om du har frågor eller behöver rådgivning inför köp.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration