Vad är dyslexi?

Dyslexi är en funktionsvariation som resulterar i att man kan få svårt med att till exempel ögonläsa och att föreställa sig ord i tanken. En vanlig uppskattning är att 4–8 procent av befolkningen har dyslexi. Barn som har språkliga inlärningssvårigheter får kämpa hårt med att höra språkljuden, avkoda bokstäver och skriva en sammanhängande text. Ett barn med dyslexi behöver ofta extra hjälp och stöd i sitt skolarbete. Ett verktyg som gör detta möjligt är LexiaProvia, ett effektivt dyslexihjälpmedel från Sanoma Utbildning.

Vad är dyslexi - Susanna Cederquist - En bild av dyslexi

Fotograf: Elisabeth Ohlson Wallin

Men vad är egentligen dyslexi och vilka hjälpmedel finns för att hantera det? Vi passade på att ställa dessa frågor i vår intervju om dyslexi med författaren till boken Dyslexi + styrkor = sant: Susanna Cederquist. Vid sidan om sitt författarskap är hon även en aktiv föreläsare, handledare och rådgivare kring dyslexi under temat “En Bild av Dyslexi”.

Vad är dyslexi?

Begreppet dyslexi kommer från grekiskan och betyder: svårigheter med ord. Det är en ofta ärftlig funktionsvartian som innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Personer med dyslexi behöver i de flesta fallen någon sorts form av pedagogiskt stöd för att hänga med i och förstå textbaserade sammanhang såsom skola och utbildning.

Dyslexi är en funktionsvariation som resulterar i att man kan få svårt med att till exempel ögonläsa och att föreställa sig ord i tanken. Man kan i text uppleva att bokstäver hoppar eller att texten inte är riktigt platt eller stilla. Att minnas nya ord och begrepp i stunden kan också vara svårare då många individer med dyslexi inte relaterar och tydligt ser det skrivna ordet i tanken som minnesstrategi. Personer med dyslexi arbetar och tänker istället ofta med bilder. De har ett starkt bildtänkande, har lätt för att föreställa sig saker och ting tredimensionellt och att hitta nya lösningar.

Kortfattat kan man säga att det handlar om ett annat sätt att tänka och fungera på, som resulterar i svårigheter kring textbaserade områden, samt fördelar inom andra områden - så kallade dyslexistyrkor. Det är viktigt att se och förstå hela bilden av dyslexi. Att inte förringa någon problematik, förstå våra olikheter, samtidigt som man behöver få utforska och förstå styrkorna som idag är efterfrågade kompetenser i vårt samhälle.

Vilka är symptomen för dyslexi?

Det är vanligt att man upptäcker symptomen för dyslexi och att ett barn kommit efter med läsningen redan i åk 1 och 2. Att barnet till exempel inte riktigt kommer igång med ögonläsningen som andra barn.

Vuxna med dyslexi kan undvika att läsa större textmassor som kan vara både tids- och energikrävande. Man kan bli stressad när någon håller upp en rolig text på en skärm framför en och inväntar en reaktion. Många kan även vilja undvika högläsning inför andra då detta kan förknippas med tidigare dåliga upplevelser i livet och i skolan.

Om man ser till dyslexistyrkorna så kan man till exempel vara duktig på att lösa problem, vara uppfinningsrik och kreativ. Att tänka i nya banor, "utanför boxen", och att förstå helheter och stora system.

Jag har arbetat och mött många dyslektiker genom åren och jag kan idag ibland förstå och finna dyslektiker utan att jag egentligen vet hur de läser och skriver.

Inflik från Sanoma Utbildning

Här är vanlig symptom vid dyslexi:

  • Du kan ha svårt att uppfatta och skilja på olika ljud i språket, till exempel u och y eller g och k,
  • Du läser långsamt och fastnar på ord eller läser snabbt och fel,
  • Du utelämnar ord eller sista delen av ordet vid läsning. Du kan också vända på bokstäverna i ord, till exempel mat och tam,
  • Du skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver, till exempel skriver tärning i stället för träning,
  • Du har svårt att stava rätt,
  • Du kan ha svårt att lära dig rabbla saker som kommer i en följd. Det kan till exempel gälla talen i multiplikationstabellen, årets månader eller bokstäverna i alfabetet,
  • Du kan ha svårt att snabbt komma på vad saker heter även om du vet det. Du undviker ofta lite längre, svårare ord,
  • Det är svårare för dig att läsa än att höra information,
  • Du kan även ha andra svårigheter som gör att det blir svårare för dig att lära dig saker, till exempel svårigheter att koncentrera dig eller besvär med att planera och komma igång med saker.

Källa: 1177.se

Vilka hjälpmedel och stöd finns för elever med dyslexi?

Jag brukar egentligen inte använda ordet hjälpmedel, utan pratar hellre om olika tillvägagångssätt. Från skolans håll är det oerhört viktigt att se dyslexi för vad det är och förbereda barnet utifrån detta från början. Vi kan lästräna och komma upp i hastighet, men vi måste samtidigt förstå och acceptera att många inte kommer att ha ögonläsning som sitt primära sätt att ta till sig information och textinnehåll på. Det är oerhört viktigt att man kommer igång med öronläsningen för att inte stängas ute från kunskap och ordförråd.

Textnormen är ofta som starkast inom skola och utbildning och här har vi inom lärosätena ett stort ansvar att inkludera oss alla i normen. Barn har rätt till att finna och arbeta utifrån sina sätt, vi ska lära för livet.

Tillgänglig utbildning handlar om att arbeta brett, med ljud, bild och med alla språk och verktyg vi har. Samtidigt som vi inte ger något av sätten en alltför stor överordnad roll. Förhållningssätt är a och o, liksom en sammansvetsad ledning och lärarkår - “så här arbetar vi på vår skola”.

Vi är olika och det är meningen. Vi behöver bli bättre på att inse värdet av våra olika kompetenser och att "kompetenseffektivisera" mera. Idag har vi alla förutsättningar och all teknik som behövs för att kunna skapa en likvärdig skola och utbildning för alla individer. Den chansen får vi inte gå miste om!

Här slutar vår intervju med Susanna Cederquist och vi vill tacka henne för att vi fick en givande och intressant inblick om dyslexi. Du kan läsa mer om dyslexi på Susannas hemsida

LexiaProvia är ett hjälpmedel för elever med dyslexi

dyslexihjälpmedel - LexiaProvia

LexiaProvia har utvecklats speciellt för att kunna identifiera och hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är ett unikt och väl beprövat program för läs- och skrivinlärning för elever i behov av särskilt stöd. Logopeder har deltagit i utvecklingen av LexiaProvia och programmen har utvecklats utifrån ett vetenskapligt perspektiv med stöd från dyslexiforskning.

LexiaProvia har ett brett användningsområde. Förutom dyslexihjälpmedel i skolan kan LexiaProvia till exempel även användas för att ge en bild av nyanlända elevers ordförråd och läs- och skrivkunskaper. Provia tydliggör hur elevernas språkliga kompetensprofil ser ut och innehåller flera testområden.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att testa alla elever i Provia när skolåret börjar och sedan, utifrån resultaten, rekommendera individuella uppgifter i Lexia för dem som behöver det. Varje årskurs, Fk-9, har speciella texter relaterade till årskursen. En normering visar hur en elevs resultat förhåller sig gentemot rikssnittet för elever i samma årskurs i hela Sverige. När elevens resultat är otillräckligt görs bedömningen att eleven har svårigheter med det som har testats. Övningar i Lexia, som tränar rätt moment, föreslås automatiskt.

Det välkända dyslexiprogrammet Lexia består i sin nya form av cirka 1200 digitala varianter av roliga och intressanta övningar i svenska som kan anpassas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar.

Genom en tydlig navigering är det lätt att lägga upp elever och tilldela övningar i Lexia eller tester i Provia där det är lika enkelt att följa upp på resultaten. Detta är ett mycket uppskattat och bekvämt sätt för lärare att ge bra övningar till sina elever.

LexiaProvia dyslexihjälpmedel finns idag på ungefär 60% av svenska grundskolor. Eftersom programmen är tillgängliga online ges eleverna möjligheten att träna både hemma och i skolan. Det enda som behövs för att kunna arbeta med de språkförstärkande övningarna är en internetansluten dator eller surfplatta. Läraren kan enkelt planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och deras tilldelade uppgifter.

LexiaProvia är lätt att använda

Lexia och Provia är mycket tydliga och strukturerade program där du enkelt kan följa elevens utveckling. Övningarna eleven gjort i LexiaProvia analyseras automatiskt som skapar förutsättningarna för att skapa en utmanande läroplan för varje enskild elev. I LexiaProvia finns det tydliga bilder med möjlighet att anpassa inställningarna efter behov och smak med olika röster och utseende. Dessutom fungerar programmen bra när man är fler pedagoger som arbetar tillsammans och ska diskutera elevens utveckling eller behov av mer och vidare stimulans.

Det är speciellt viktigt att ge eleverna möjlighet att göra bra ifrån sig så att deras självförtroende ökar. Som ett dyslexihjälpmedel är LexiaProvia väl beprövat och har hjälpt tusentals elever att lyckas med skolarbetet genom åren. Vill du sätta igång och arbeta med LexiaProvia? Kontakta Sanoma Utbildning så hjälper vi dig att komma igång!