Ordlista Familjer ser olika ut s. 12–13

vårdnadshavare: förälder eller annan vuxen som fått ansvar för ett barn

fosterförälder: den som tar hand om ett barn men inte är biologisk förälder

könsroll: tanken att pojkar och flickor har olika roller pga. sitt kön

hushåll: en eller flera personer som bor tillsammans och har delad ekonomi

föräldraledighet: ledighet med bidrag från staten till den som har små barn

inlärda normer: sätt vi lärt oss att vara på genom vårt samhälle

mobbning: när en person upprepade gånger blir illa behandlad

fördom: förutfattade meningar om något som inte stämmer

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration