Ordlista Så fattas beslut s. 34–35

kommun: indelning av Sverige i mindre områden som själva styr över vissa frågor

nivåer: olika steg i landets styrelse, en nivå är kommun, nästa är region och högsta nivån är riksdag och regering

riksdag: de som valts av svenska folket och som beslutar om förslag från regeringen och riksdagen

riksdagsledamot: den som valts till att sitta i riksdagen

uppdrag: uppgifter, arbete

arvode: lön

valsedel: lapp för varje parti som ställer upp i valet med namnen på personer som kan väljas

enskild: en enda person (en ensam riksdagsledamot)

ledamot: medlem

oavgjort: om ett förslag får lika många ja- som nejröster

minister: de flesta statsråd är ministrar med ansvar för ett område i politiken, till exempel ekonomi, utbildning eller miljö

kommunfullmäktige: de som valts för att fatta beslut och styra i en kommun

region: större områden (flera kommuner) som styr över sjukvård, bussar och pendeltåg

kollektivtrafik: olika slags trafik där människor reser tillsammans, till exempel tåg och buss

regionfullmäktige: de som valts för att fatta beslut i en region

representera: vara ombud för

fritidspolitiker: de som arbetar med politik vid sidan av sitt vanliga arbete i regioner och kommuner

politiska uppdrag: de uppgifter som politiker ska göra

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration