Hitta Historien, upplaga 1

Om serien

Hitta Historien, upplaga 1

Hitta Historien är en kronologisk historia med tyngdpunkt i 1800- och 1900-talen och med inslag av källkritik, historiebruk och intressanta tidslinjer. Ambitionen är att skapa historiemedvetenhet, bildning och ökat intresse för historia – både i och utanför klassrummet. Hitta Historien är avsedd för kursen 1a1 på yrkesprogrammen. Förutom elevboken finns ett lärarmaterial med elevuppgifter.

Hitta Historien för kursen Historia 1a1 (50 p) riktar sig till elever på de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan.

Hur man uppfattar historien och hur man delar in tiden är inte för evigt fastslaget. Inledningskapitlet till Hitta Historien handlar om historiska tidsindelningar, hur historia skapas och används samt hur historiker arbetar med olika slags källmaterial. Den tidiga historien framställs i ett antal intresseväckande epokuppslag med syfte att skapa kronologisk reda hos eleven.

De stora dragen och sambanden

Hitta Historien handlar framför allt om hur det moderna samhället växer fram. I centrum står de stora förändringsprocesser som skett under 1800- och 1900-talen; industrialiseringen, demokratiseringen och globaliseringen. Tidslinjer och tydliga kartor skapar kronologisk reda och underlättar kunskapsinhämtningen.

Lektionstips

Här kan du ladda ner fyra olika lektionstips med anknytning till kvinnohistoria.

Ladda ner elevuppgift Är kvinnor medborgare? (PDF-dokument, 1,1 MB)

Ladda ner elevuppgift Min man har slagit mig blå och blodig (PDF-dokument, 4,3 MB)

Ladda ner elevuppgift Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige (PDF-dokument, 7,7 MB)

Ladda ner elevuppgift Migrant Mother (PDF-dokument, 694 kB)

Utdrag av boken

Bokens struktur.

Förordet i Hitta Historien.

De inledande sex epokuppslagen syftar till att ge eleverna kronologisk reda.

De källkritiska övningarna är kopplade till personöden som levandegör några av de stora förändringsprocesserna under 1800-och 1900-talen.

Exempel på elevsidor i faktaboken.

Exempel på elevsidor i faktaboken.

Efter varje block finns instuderingsfrågor. Ett varierat utbud av uppgifter för just denna elevkategori finns i det digitala lärarstödet. Dessa ger stor frihet att välja undervisningssätt.

I boken och det digitala lärarmaterialet finns många historiebruks-övningar dvs. uppgifter om hur historia används i olika sammanhang. Här ser du ett exempel.

Exempel på en av många olika slags uppgifter i den digital lärarhandledningen.