Hitta Historien, upplaga 1

Mer information

Hitta Historien är en helt nyskriven historiebok för kursen Historia 1a1 (50 p). Boken riktar sig till elever på de yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan.

Hitta Historien är en kronologisk historia med tyngdpunkt i 1800- och 1900-talen med inslag av källkritik, historiebruk och intressanta tidslinjer. Ambitionen är att skapa historiemedvetenhet, bildning och ökat intresse för historia - både i och utanför klassrummet.
Hur man uppfattar historien och hur man delar in tiden är inte för evigt fastslaget. I bokens inledning problematiseras historiska tidsindelningar, hur historia skapas och används samt hur historiker arbetar med olika slags källmaterial. Därefter följer sex intresseväckande epokuppslag i syfte att skapa kronologisk reda hos eleven.

De stora dragen och sambanden …
Läromedlet fokuserar på hur det moderna samhället växer fram. Därför beskrivs de stora förändringsprocesser som skett under 1800- och 1900-talen. I fokus står industrialiseringen, demokratiseringen och globaliseringen. Många spännande tidslinjer och tydliga kartor skapar kronologisk reda och underlättar kunskapsinhämtningen.

… kryddat med personöden
I blocken ingår fördjupningar, källkritik och historiebruk. Fördjupningarna möjliggör lite mer komplexa frågeställningar och diskussioner. Källkritiken är inriktad på färdighetsträning och kopplad till utvalda personöden som levandegör de stora skeenden som behandlas i blocket. Eleverna möter här ett inspirerande källmaterial. I historiebruksuppgifterna får eleverna arbeta med händelser från olika tidsskikt som kopplats ihop på något sätt för att uppnå olika syften.

Digitalt lärarmaterial främst med bra uppgifter
Läromedlet lägger stor vikt vid ett elevaktivt arbetsätt, både i elevboken och i det digitala lärarmaterialet. Detta innehåller främst för kursen lämpliga elevuppgifter - små som stora, samt nya fräscha uppgifter med fokus på källkritik och historiebruk. Dessutom ingår projektorbilder, kartor och tidslinjer. Innehållet ger stor frihet att välja mellan olika undervisningssätt.
När du beställer får du automatiskt en licenskod som blir din nyckel in i det digitala lärarmaterialet.

--------

Lektionstips

Här kan du ladda ner fyra olika lektionstips med anknytning till kvinnohistoria.

Ladda ner elevuppgift Är kvinnor medborgare? (PDF-dokument, 1,1 MB)

Ladda ner elevuppgift Min man har slagit mig blå och blodig (PDF-dokument, 4,3 MB)

Ladda ner elevuppgift Kampen för kvinnors rösträtt i Sverige (PDF-dokument, 7,7 MB)

Ladda ner elevuppgift Migrant Mother (PDF-dokument, 694 kB)

Se utdrag - boksidor

Bokens struktur.

Förordet i Hitta Historien.

De inledande sex epokuppslagen syftar till att ge eleverna kronologisk reda.

De källkritiska övningarna är kopplade till personöden som levandegör några av de stora förändringsprocesserna under 1800-och 1900-talen.

Exempel på elevsidor i faktaboken.

Exempel på elevsidor i faktaboken.

Efter varje block finns instuderingsfrågor. Ett varierat utbud av uppgifter för just denna elevkategori finns i det digitala lärarstödet. Dessa ger stor frihet att välja undervisningssätt.

I boken och det digitala lärarmaterialet finns många historiebruks-övningar dvs. uppgifter om hur historia används i olika sammanhang. Här ser du ett exempel.

Exempel på en av många olika slags uppgifter i den digital lärarhandledningen.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Anmäl dig här