"Jag vill att kurslitteraturen ska spegla förhållningssätt inom social omsorg och ha ett samhällsperspektiv"

Redan som liten engagerade hon sig i samhällsfrågor och social omsorg. Som 16-åring arbetade hon med hushållsnära tjänster för äldre, senare inom hemtjänst, på särskilda boenden, inom psykiatrin och på gruppboenden inom LSS. Vid 22 års ålder tog hon sin första lärarexamen. Vid sidan om studier (som enligt henne själv fortfarande pågår och förmodligen aldrig kommer att upphöra) har hon förutom lärararbetet också arbetat till och från inom LSS, äldreomsorg och socialpsykiatri.

Vi talar om Cattrin Hurtig, nu även aktuell som författare till Social omsorg 1.

Du har verkligen hunnit med mycket! Vilket är det bästa jobb du har haft?

- Några av de mest givande arbeten som jag har haft är som skolkurator på en gymnasieskola och som dramapedagog inom kulturskolan och särskolan, berättar Cattrin. För 19 år sedan började jag arbeta som gymnasielärare och sedan 2013 arbetar jag som yrkeslärare inom vuxenutbildningen, numera endast som webblärare och kursutvecklare.

Hinner du med att ha någon fritid?

- Jadå, skrattar hon, kultur, natur, djurliv och sociala frågor upptar min fritid och en dag utan en promenad i skogen med min hund skulle minska livskvaliteten. Mitt intresse för kultur och samhällen har också inspirerat till resor runt om i världen. När jag var ung sa jag att vid 50 års ålder skulle jag ha besökt alla världsdelar. Jag har inte riktig nått det målet men är på god väg.

Och nu kan du även lägga till författare i ditt cv! Hur kommer det sig att du ville skriva en bok i social omsorg?

- Under mina år som lärare har jag saknat kurslitteratur som speglar förhållningssätt och som har ett samhällsperspektiv. Min erfarenhet säger att studenterna ofta söker information via andra källor än kurslitteraturen därför att litteraturen är för översiktlig eller inte förklarar ”hur man gör”. Min intention med boken är att ge utförliga förklaringar till kursinnehållet, förklarar Cattrin.

- Jag vill att boken ska spegla mellanmänskliga relationer och förhållningssätt och samtidigt beskriva så många aspekter av omsorg som möjligt. Min önskan är också att boken ska svara på frågor som: ”Hur kan det vara att arbeta inom social omsorg?” ”Varför är det viktigt att bli medveten om sitt förhållningssätt när man arbetar inom social omsorg?” och ”Hur kan jag omvandla teoretisk kunskap om lagar, styrdokument, etiska principer och ett hälsofrämjande arbetssätt till handfast, praktisk kunskap?”

Social-omsorg-1_blogg.png

Om Social omsorg 1

Social omsorg 1 fungerar som kurslitteratur för gymnasieelever och studerande på vuxenutbildningen men också på yrkeshögskolor och andra utbildningar inom social omsorg. Boken följer kursens centrala innehåll och ger en inblick i arbetet som personlig assistent, boendestödjare och inom hemtjänst. Socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt arbetsmiljölagen är alla bärande lagar inom social omsorg. Goda kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet kan förebygga skador och olyckor hos både omsorgspersonalen och de personer som får stöd. Av den anledningen är lagarna utförligt beskrivna. Boken beskriver även hur man hjälper omsorgstagaren med praktiska göromål som att städa, tvätta och göra inköp men också hur man ger personnära omsorg.

Kursinnehållet syftar också till att eleven ska få kunskap om hur människors livsvillkor och levnadsvanor påverkar deras hälsa och tar också upp etiska aspekter såsom människosyn och förhållningssätt. I varje kapitel finns ”Kan du nu”-frågor som har en självkontrollerande funktion. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning, studieuppgifter, reflektionsfrågor, övningar och undersökande frågor.

Två bärande delar inom socialtjänsten är det demokratiska synsätt som ska genomsyra arbetet samt människors rätt till självbestämmande. Genom att beskriva de mellanmänskliga relationerna mellan omsorgstagare och omsorgsgivare ur ett etiskt, socialt och kulturellt perspektiv vill boken väcka läsarens empatiska förmåga och också uppmuntra till reflektion.

Mer information om Social omsorg 1 hittar du här!