Försäljningsvillkor digitalt material

Särskilda köpvillkor för köp av digitalt stöd till sanomautbildning.se/online
(Vid köp på sanomautbildning.se)

Allmänt

Nedan angivna allmänna villkor gäller vid köp av digitalt stöd till sanomautbildning.se/online och tillhandahålls av Sanoma Utbildning AB.
Med kund avses den varmed avtal slutits. Avtal har slutits i och med att kunden aktiverat/fått tillgång till tjänsten.

Upplåtelsens omfattning och begränsning

Genom detta avtal får kunden och användaren en icke exklusiv nyttjanderätt till tjänsten. Alla andra rättigheter till tjänsten tillkommer Sanoma Utbildning.

Tjänsten stängs av vid abonnemangstidens slut.
Sanoma Utbildning förbehåller sig rätten att radera information på dess server efter abonnemangets avslut.

Sanoma Utbildning AB förbinder sig att hålla tjänsten öppen alla dagar dygnet runt förutom vid planerade driftsstopp som meddelas via sanomautbildning.se/online. sanomautbildning.se/online är en onlinetjänst och kan därför inte garantera tillgänglighet till 100%.

Licenser

Sanoma Utbildning tillhandahåller två typer av licenser; skollicens och elev/lärarlicens. Skollicens innebär att alla lärare på skolan kan använda materialet. Elev/lärarlicensen är personlig och gäller för en elev eller lärare endast.
Licenserna är tidsbegränsade, oftast till 1 år, men det kan variera från produkt till produkt och anges i artikelinformationen.

Förbud mot kopiering m.m.
Kunden/användaren får inte på något sätt mångfaldiga eller ändra något i tjänsten. Kunden/användaren får inte ta bort, förstöra eller ändra uppgift om upphovsrätt eller annan rätt till tjänsten. Även försök till något av ovanstående är otillåtet.

Förbud mot överlåtelse m.m.

Kunden äger inte rätt att överlåta nyttjanderätten till tjänsten från en befintlig användare till en ny användare. Kunden får heller inte överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt upplåta eller tillhandahålla hela eller delar av tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Sanoma Utbildning AB ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av tjänsten eller information som förmedlas i densamma.

Kunden ansvarar själv för att reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) iakttas vid användning av tjänsten.

Sanoma Utbildning AB garanterar att framställandet och tillhandahållandet av tjänsten skett med iakttagande av skälig omsorg och färdighet, dock är kunden/användaren informerad om och accepterar att Sanoma Utbildning AB inte garanterar en oavbruten åtkomst till tjänsten och att Sanoma Utbildning AB inte heller ansvarar för att information kan innehålla felaktigheter eller att mottagning kan vara fördröjd då tjänstens åtkomst sker via internet.

Sanoma Utbildning AB ansvarar inte för åtkomst till, eller material på, sådan tjänst eller webbplats till vilken tjänsten länkar.

Förtida uppsägning

Kan det enligt Sanoma Utbildning AB:s uppfattning befaras att kunden bryter mot de villkor som gäller i detta avtal, har Sanoma Utbildning AB rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande eller till tidpunkt som Sanoma Utbildning AB anger.

Villkorens giltighet

Både kunden och Sanoma Utbildning är bundna av köpvillkoren både före och efter eventuell abonnemangsperiod.

Betalningsvillkor

Läs mer här:

https://www.sanomautbildning.se/sv/om-oss/forsaljningsvillkor/

Returer & återköp för digitalt stöd

För digitalt stöd ges ingen returrätt.

Felaktiga leveranser

Levererade produkter ska omedelbart efter mottagandet kontrolleras. Om leverans i något avseende är felaktig, ska anmälan göras snarast, dock senast 7 dagar från leveransdagen, till Kundservice, Sanoma Utbildning AB.

Allmänt

Sanoma Utbildning AB förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra köpvillkoren.

Ovanstående köpvillkor gäller från 2010-09-01

Vid frågor

Kontakta Kundservice, Sanoma Utbildning
Tel. 08 - 587 642 10., E-post: kundtjanst@sanomautbildning.se