Serie

Biologi Campus

Biologi Campus – ett modernt och inspirerande läromedel i biologi! Här möter eleven både den traditionella biologin och det som sker på forskningsfronten.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Biologi Campus, upplaga 1

Biologi Campus är ett nytt läromedel i biologi för gymnasiet. På ett utmanande och inspirerande sätt möter eleven både den traditionella biologin och det som sker på forskningsfronten.

I Biologi Campus betonas sammanhang och förståelse. Språket är lättillgängligt och stöttas av innehållsrika illustrationer och väl valda bilder.

Till Biologi Campus hör även ett innehållsrikt och inspirerande lärarmaterial.

Biologi Campus - ny, modern och inspirerande!

Det brukar sägas att 2000-talet är biologins århundrade. Det är få vetenskaper där det pågår en så snabb kunskapsutveckling som inom biologin. Molekylärbiologin är ett av många områden där nya kunskaper utvecklas - kunskaper som är nödvändiga för att kunna möta framtidens stora utmaningar som miljöförändringar, livsmedelsförsörjning, vällevnadssjukdomar, antibiotikaresistens och globala pandemier. Det behövs ett nytt modernt biologiläromedel för gymnasiet!

Biologi Campus är ett helt nyskrivet läromedel i biologi. På ett utmanande och inspirerande sätt möter eleven både den traditionella biologin och det som sker på forskningsfronten. Biologi Campus följer helt gymnasiets ämnesplan i biologi och lyfter särskilt fram biologins karaktär och arbetsmetoder. Viktiga biologiska begrepp behandlas i bokens alla kapitel. Det ger ett tydligare sammanhang och hjälper eleven att få en djupare förståelse. Stor omsorg har lagts på att utforma texter som underlättar elevernas läsande och förståelse. Som ytterligare stöd finns ordförklaringar i direkt anslutning till texten och ett stort antal informativa illustrationer och väl valda foton, som förklarar och fördjupar viktiga begrepp och förlopp.

Biologi Campus

- väcker elevernas nyfikenhet genom att formulera vardagliga frågeställningar och utmaningar, inte bara fakta och färdiga svar

- har en modern form med innehållsrika illustrationer och noga utvalda bilder som inspirerar och ökar elevernas förståelse

- ger exempel på den vetenskapliga forskning som ligger bakom dagens biologiska kunskap

- fördjupar intressanta områden och vidgar det biologiska kunskapsfältet

- stöder elevernas inlärning med en läsbar text, ordförklaringar, listor med viktiga begrepp och utmanande frågeställningar

- lyfter fram biologins karaktär och arbetsmetoder i alla kapitel

- stödjer och utmanar med kontrollfrågor och uppgifter där eleverna ska ta reda på, diskutera och ta ställning.

Biologi Campus 1

Kapitel 1 - Evolution

Här möter eleverna grunderna i evolutionsteorin, med det naturliga urvalet som bärande begrepp. I kapitlet beskrivs hur evolutionen tros ha gått till från enkla molekyler till livets former och anpassningar idag.

Kapitel 2 - Genetik

Förutom den klassiska genetiken och dess historia, ges även en inblick i den senaste forskningen inom området. Hur genetiken kan användas i framtiden och de etiska frågor som vi då måste ta ställning till tas också upp i kapitlet.

Kapitel 3 - Ekologi

Behandlar hur organismer interagerar med varandra och sin omgivning och vilka konsekvenser det kan få för individer, populationer och ekosystemen på kort och lång sikt. De planetära gränsvärdena används som en utgångspunkt för hur människan påverkar de ekosystemtjänster som vi alla är beroende av.

Smakprov Biologi Campus 1:

Klicka här för att ladda ner ett smakprov ur Biologi Campus 1 i pdf-format. (PDF-dokument, 12,6 MB)

Biologi Campus 2

Kapitel 1 - Cell- och molekylärbiologi

Kapitlet redogör för cellers grundläggande byggnad, ämnesomsättning och funktion. Vidare beskrivs likheter och skillnader mellan olika huvudtyper av celler, kommunikation inom och mellan celler samt vad ett virus är. Här behandlas även cell- och molekylärbiologins användningsområden och de möjligheter, risker och etiska frågor som hör till dessa.

Kapitel 2 - Organens tillkomst

Här beskrivs hur flercelliga organismer kan utvecklas från enda befruktad cell, hur celler kan bilda vävnader och organ, och slutligen hur komplexa organsystem kan uppstå. Dessutom behandlas hur kunskaper i utvecklingsbiologi användas för att reparera eller ersätta skadade vävnader och organ.

Kapitel 3 - Växters och svampars fysiologi

Kapitlet tar upp hur växter och svampar är uppbyggda, deras ämnesomsättning och förmåga att kommunicera samt hur de klarar olika utmaningar för att överleva, växa och fortplanta sig.

Kapitel 4 - Människans och djurs fysiologi

Detta kapitel behandlar djurs fysiologi, med fokus på människan. Kapitlet beskriver utförligt deras uppbyggnad och hur kommunikation, ämnesomsättning, respiration, försvar och reproduktion fungerar och samverkar.

Smakprov Biologi Campus 2:

Klicka här för att ladda ner ett smakprov ur Biologi Campus 2 i pdf-format (PDF-dokument, 9,9 MB)

Författare:

Leena Arvanitis – Gymnasielärare och lektor Bi och Nk, Blackebergs gymnasium Stockholm.
Författare till Biologi Campus 1 och 2.

Karim Hamza – Gymnasielärare Bi och Nk, universitetslektor i naturvetenskapsämnenas didaktik Stockholms Universitet.
Författare till Biologi Campus 1 och 2.

Carl Johan Sundberg – Läkare och professor i fysiologi, Karolinska Institutet Stockholm.
Författare till Biologi Campus 1 och 2.

Anders Pålsson – Biolog, lärare och förlagsredaktör
Författare till Biologi Campus 2.