Tips till föräldrar

Mitt barn har svårt att läsa och skriva – vad kan jag som förälder göra?
De flesta barn lär sig läsa och skriva utan några större svårigheter, men det går inte lika lätt för alla. Många kämpar hårt för att kunna höra språkljuden, avkoda bokstäver och få ihop texter till ett sammanhang. Vissa får diagnosen dyslexi och många behöver hjälp, stöd och mycket träning för att lyckas. Som förälder kan det vara svårt att veta vad man kan göra för att hjälpa till.

Därför finns nya Lexia Provia, ett webbaserat program som hjälper barn med läs- och skrivsvårigheter. Det är utvecklat, med stöd i forskningen, av logopeder tillsammans med Sanoma Utbildning.

Film om Lexia

Att läsa läxor hemma
Barn som har svårt för att läsa och skriva behöver extra stöd och det krävs ofta mycket tid och arbete från både barn och föräldrar. Lexia Provia kan användas både i skolan och hemma och är skapat för barn/ungdomar i förskoleklass upp till årskurs 9. Läraren anpassar innehållet individuellt så att barnet lyckas med övningarna, därmed ökar självkänslan inför det fortsatta skolarbetet.

Skolans ansvar
Rektor på varje skola har ansvar för att alla elever lär sig att läsa och skriva. I läroplanen (Lgr 11) står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. ”Den ska främja fortsatt lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”

Från och med 1 juli 2016 finns även kunskapskrav i läsförståelse för årskurs 1. Här är nya webbaserade Lexia Provia ett mycket bra hjälpmedel för att stötta och utveckla förmågorna att lära sig läsa och skriva.

Behöver du stöd för att hjälpa ditt barn med att läsa och skriva?
Ladda ner vår broschyr (PDF-dokument, 1,7 MB), skriv ut den och använd som diskussionsunderlag i mötet med lärare eller rektor på skolan.