Forum

Om serien

Forum

I Forum möter du ett uppdaterat innehåll samtidigt som den uppskattade och flexibla strukturen finns kvar. De fyra ämnesområden som Forum cirkulerar kring är kultur, ekonomi, politik samt påverkan och medier. Navet är vetenskapligt tänkande.

Vi har lyssnat på önskemål från användare ute på skolorna och vågar påstå att den tredje upplagan är den bästa hittills. Självklart har vi även gjort anpassningar till det som skett i vår värld. Forums tredje upplaga är nyskriven från grunden. Men du som har använt Forum tidigare behöver inte vara orolig – det som gjort serien så uppskattad har inte försvunnit.

Forum tredje upplagan

Det grundläggande konceptet med tydliga modeller och en unik struktur finns kvar. Vi har bara gjort ett riktigt bra läromedel ännu bättre.
Forum beskriver dagens samhälle på ett engagerat och pedagogiskt sätt. Läromedlet har en mycket tydlig struktur som påminner om ett analysschema och kännetecknas av en mängd pedagogiska modeller och figurer.

Modellerna och figurerna liksom texterna och bilderna syftar till att skapa förståelse, ge möjlighet att se sammanhangen bakom dagsaktuella frågor och väcka intresse för eget deltagande i demokratin.
Läsaren får även verktyg att själv analysera olika samhällsfrågor.

Unik struktur stöder ett vetenskapligt förhållningssätt

Varje produkt i Forumserien är indelad i fem ämnesområden: Kultur, Ekonomi, Politik, Påverkan och medier samt Samhällsvetenskap.

De fyra första ämnesområdena är i sin tur indelade i fyra kapitel i en återkommande struktur. Det första kapitlet ger grunderna inom kunskapsområdet och introducerar viktig terminologi, det andra kapitlet utgår från individen, det tredje handlar om förhållanden i Sverige och det avslutande kapitlet i ämnesområdet fokuserar på globala aspekter.

Ämnesområdet Samhällsvetenskap belyser vad ett vetenskapligt förhållningssätt kan innebära. Det handlar om både teoretiska aspekter och praktisk vägledning i konkreta metodfrågor. Integrerade i övriga kapitel finns dessutom vetenskapsrutor som ger exempel på teorier och forskning inom det aktuella kunskapsområdet.

I tredje upplagan av Forum;

  • inleds varje ämnesområde med direkta kopplingar till ämnesplanens centrala innehåll och syfte. Eleven får ett tydligt mål att arbeta mot,
  • finns tydliga modeller för att synliggöra begreppshierarkier, processer och strukturer i samhället,
  • möter dina elever olika analysverktyg, till exempel statistisk analys, kausalanalys, genusteori och bildanalys,
  • finns sammanfattningar som återknyter till målet med kapitlet,
  • finns olika typer av uppgifter.

Fundera – är tänkvärda frågor i direkt anslutning till texten för att läsaren ska stanna upp och reflektera över innehållet.

I slutet av varje kapitel finns;

  • Faktafrågor – som stöd för en aktiv läsning och vid repetition,
  • Analysfrågor – för att utveckla förmågor som att diskutera orsak-verkan och samband, att dra slutsatser, att jämföra, att källkritiskt granska eller att granska argument,
  • Uppdrag – som tränar informationssökning, bearbetning av material och presentation.