Höga trampolin, upplaga 1

Om serien

Höga trampolin, upplaga 1

Höga Trampolin ger dina elever möjlighet att repetera och inhämta de kunskaper som ligger till grund för betyget E i grundskolans matematik.

Höga Trampolin är en serie häften som fyller elevens kunskapsluckor, ökar motivationen och får honom/henne att övervinna sin osäkerhet i matematik. Höga Trampolin följer det centrala innehållet i Lgr11.

Inför eller efter de nationella proven i 9:an

Höga trampolin är en serie träningshäften som kan användas oavsett vilket basläromedel man använder. Häftena är tydligt kopplade till den nya kursplanen och kan användas som förberedelse och träningsmaterial inför de nationella proven i årskurs 9. Med Höga trampolin kan du också motivera elever som inte klarat de nationella proven och som behöver mer kunskaper för att nå ett betyg i matematik.

Höga trampolin består av fem häften som är tydligt indelade i matematiska områden som täcker hela grundskolekursen i matematik. Eleverna skriver direkt i häftena. I Kolla-rutorna visar vi typuppgifter och regler. Eleven får de nödvändiga strategierna för att själv arbeta med liknande uppgifter. Sist i varje avsnitt finns ett kort test Kan du?. Varje häfte avslutas med Problemlösning, och Begrepp.

Med Höga trampolin får dina elever förutsättningar för att klara nationella proven i åk 9.

Höga trampolin - Tal

Taluppfattning, räknestrategier, negativa tal, tiopotenser och problemlösning och begrepp.

Höga trampolin - Bråk och procent

Bråk, andel, procent, delar, det hela och problemlösning och begrepp.

Höga trampolin- Ekvationer och samband

Likhetstecken, obekant, uttryck, ekvationer, formler, koordinatsystem, proportionalitet, samband, problemlösning och begrepp.

Höga trampolin - Geometri

Att mäta längder, areor, volymer och vinklar. Pythagoras sats, problemlösning och begrepp.

Höga trampolin - Statistik och sannolikhet

Avläsa och tolka tabeller och diagram samt att rita olika typer av diagram. Enkla sannolikheter, problemlösning och begrepp.

Facit


Facit hittar du här.

Avsedd för: Inför eller efter de nationella proven i 9:an