Socialpedagogik

Författare
Helen Carlander (Flexoband, 2014)
Ämne
Omvårdnad, Lärande och pedagogiskt ledarskap
Antal sidor
240
Utgivningsdatum
2014-10-24
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152323533
Länk till serie:

426 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Socialpedagogik beskriver det mångfacetterade arbetet med personer i utanförskap eller de som riskerar att hamna i utanförskap. Fokus är lagt på lärande och den enskildes möjligheter till utveckling. Författaren tar upp olika förklaringsmodeller till utanförskap och problematiska livssituationer, samt beskriver olika arbetssätt och metoder. Det mellanmänskliga, professionella och dialogiska förhållningssättets betydelse går som en röd tråd genom boken. I kapitlet som behandlar APL ger författaren förslag på uppgifter som eleven kan göra under sin praktik inom vård och omsorg. Där finns också uppgifter för utvärdering och dokumentation. Ur innehållet: Centrala begrepp, Problemlösande samtal, Livsvillkor, Omsorgsarenor, Livsvärld - Systemvärld, Empowerment, Kommunikativa och strategiska handlingar, Socialpedagogik ur ett historiskt perspektiv.

Köp direkt via: adlibris, bokus

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Socialpedagogik som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord, sida 3  (Komprimerad fil, 888 kB)

Kapitel 1 - Centrala begrepp

Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-32  (Komprimerad fil, 17,4 MB)

Innehåll:
Centrala begrepp - sid 8
Centrala begrepp - sid 9
Begreppet social - sid 10
Social kompetens - sid 11
Pedagogik - sid 12
Pedagogik - sid 13
Pedagogik - sid 14
Omsorg, social omsorg och omsorgskvalitet - sid 15
Omsorgskvalitet - sid 16
Livsvärld - sid 17
Livsvärld - sid 18
Vardagsverklighet - sid 19
Systemvärld - sid 20
Omsorgsarena - sid 21
Teorin om det kommunikativa handlandet - sid 22
Teorin om det kommunikativa handlandet - sid 23
Teorin om det kommunikativa handlandet - sid 24
Teorin om det kommunikativa handlandet - sid 25
Diskutera - sid 26
Diskutera - sid 27
Diskutera - sid 28
Diskutera - sid 29
Diskutera - sid 30
Diskutera - sid 31
Studieuppgifter - sid 32

Kapitel 2 - Utanförskap

Ladda ner hela kapitel 2, sida 33-48  (Komprimerad fil, 10,5 MB)

Innehåll:
Utanförskap - sid 33
Delaktighet - sid 34
Delaktighet - sid 35
Delaktighet - sid 36
Delaktighet - sid 37
Utanförskap - sid 38
Marginalisering - sid 39
Marginalisering - sid 40
Begränsningar och svårigheter - sid 41
Fysiska begränsningar - sid 42
Kognitiva begränsningar - sid 43
Kulturella begränsningar - sid 44
Sociala begränsningar - sid 45
Psykiska begränsningar - sid 46
Psykiska begränsningar - sid 47
Studieuppgifter - sid 48

Kapitel 3 - Problematiska livssituationer

Ladda ner hela kapitel 3, sida 49-81  (Komprimerad fil, 25,8 MB)

Innehåll:
Problematiska livssituationer - sid 49
Linjärt tänkande - sid 50
Linjärt tänkande - sid 51
Cirkulärt tänkande - sid 52
Cirkulärt tänkande - sid 53
Cirkulärt tänkande - sid 54
Cirkulärt tänkande - sid 55
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - sid 56
Förklaring till utanförskap - sid 57
Förklaringar på samhällsnivå - sid 58
Förklaringar på individnivå - sid 59
Fysiologiska förklaringar - sid 60
Psykologiska förklaringar - sid 61
Socialpsykologiska förklaringar - sid 62
Socialpsykologiska förklaringar - sid 63
Rollteori - sociala roller - sid 64
Rollteori - sociala roller - sid 65
Rollteori - sociala roller - sid 66
Stämplingsteori - sid 67
Självuppfyllande profetia - sid 68
Stigmatisering - sid 69
Genus och avvikelse - sid 70
Genus och avvikelse - sid 71
Genus och avvikelse - sid 72
Genus och avvikelse - sid 73
Det sociala arvet - sid 74
Risk- och skyddsfaktorer - sid 75
Risk- och skyddsfaktorer - sid 76
Individnivå - sid 77
Familje- och omgivningsnivå - sid 78
Familje- och omgivningsnivå - sid 79
Studieuppgifter - sid 80
Studieuppgifter - sid 81

Kapitel 4 - Lagstiftning

Ladda ner hela kapitel 4, sida 82-93  (Komprimerad fil, 9,1 MB)

Innehåll:
Lagstiftning - sid 82
Bistånd och insatser - sid 83
Socialtjänstlagen - sid 84
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 85
Insatser - sid 86
Insatser - sid 87
Tvångslagstiftning - sid 88
Tvångslagstiftning - sid 89
Lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - sid 90
Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU och Förordning (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård - sid 91
Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT - sid 92
Studieuppgifter - sid 93

Kapitel 5 - Stöd och hjälp

Ladda ner hela kapitel 5, sida 94-111  (Komprimerad fil, 11,7 MB)

Innehåll:
Stöd och hjälp - sid 94
Stöd och hjälp i boendet - sid 95
Boendestöd - sid 96
Stödboende - sid 97
Pedagogiskt boendestöd - sid 98
Socialt stöd - sid 99
Att utveckla sociala färdigheter - sid 100
Alternativ till aggressivitet - sid 101
Riktat stöd - sid 102
Stöd till familjer - sid 103
Stöd till familjer - sid 104
Familjestöd utanför hemmet - sid 105
Familjestöd utanför hemmet - sid 106
Stöd till personer med beroende- och missbruksproblematik - sid 107
Stöd till personer med psykisk ohälsa - sid 108
God man och förvaltare - sid 109
Stöd från frivilliga och andra verksamheter - sid 110
Studieuppgifter - sid 111

Kapitel 6 - Socialpedagogiskt arbete

Ladda ner hela kapitel 6, sida 112-147  (Komprimerad fil, 27,9 MB)

Innehåll:
Socialpedagogiskt arbete - sid 112
Socialpedagogiskt arbete - sid 113
Socialpedagogik och socialt arbete - sid 114
Definition av socialt arbete - sid 115
Lagstiftning - sid 116
Lagstiftning - sid 117
Socialpedagogiskt arbete - sid 118
Centrala utgångspunkter - sid 119
Social pedagogik - pedagogik i sociala situationer - sid 120
Social pedagogik - pedagogik i sociala situationer - sid 121
Berättelser - sid 122
Berättelser - sid 123
Socialpedagogiska principer - sid 124
Socialpedagogiska principer - sid 125
Empowerment - sid 126
Empowerment - sid 127
Empowerment - sid 128
Empowerment - sid 129
Inkludering - sid 130
Inkludering - sid 131
Inkludering - sid 132
Inkludering - sid 133
Bristande tillgänglighet - sid 134
Sociokulturellt perspektiv - sid 135
Sociokulturellt perspektiv - sid 136
Sociokulturellt perspektiv - sid 137
Situerat lärande - social teori om lärande - sid 138
Situerat lärande - social teori om lärande - sid 139
Situerat lärande - social teori om lärande - sid 140
Situerat lärande - social teori om lärande - sid 141
Den kulturhistoriska skolan - sid 142
Samhällsutveckling och socialpedagogik - sid 143
Samhällsutveckling och socialpedagogik - sid 144
Socialpedagogikens utveckling - sid 145
Studieuppgifter - sid 146
Studieuppgifter - sid 147

Kapitel 7 - Relationer, förhållningssätt och bemötande

Ladda ner hela kapitel 7, sida 148-163  (Komprimerad fil, 10,4 MB)

Innehåll:
Relationer, förhållningssätt och bemötande - sid 148
Relationer, förhållningssätt och bemötande - sid 149
Jag-Du- och Jag-Det-relationer - sid 150
Balansgång - sid 151
Risker och begränsningar - sid 152
Underlåtenhetssynder - sid 153
Personliga och professionella relationer - sid 154
Personliga och professionella relationer - sid 155
Personliga och professionella relationer - sid 156
Professionella relationer - sid 157
Bärande relationer - sid 158
Bärande relationer - sid 159
Dialogiskt förhållningssätt - sid 160
Dialogiskt förhållningssätt - sid 161
Studieuppgifter - sid 162
Studieuppgifter - sid 163

Kapitel 8 - Samtalsmetodik

Ladda ner hela kapitel 8, sida 164-179  (Komprimerad fil, 11 MB)

Innehåll:
Samtalsmetodik - sid 164
Samtalet - sid 165
Samtalet - sid 166
Stödjande och problemlösande samtal - sid 167
Stödjande och problemlösande samtal - sid 168
Stödjande och problemlösande samtal - sid 169
Stödjande och problemlösande samtal - sid 170
Stödjande och problemlösande samtal - sid 171
Stödjande och problemlösande samtal - sid 172
Olika frågeställningar - sid 173
Reflekterande frågor - sid 174
Faktafrågor - sid 175
Ambivalenta frågor - sid 176
Tänk-om-frågor - sid 177
Frågor man bör undvika - sid 178
Studieuppgifter - sid 179

Kapitel 9 - Teorifördjupning

Ladda ner hela kapitel 9, sida 180-219  (Komprimerad fil, 30,7 MB)

Innehåll:
Teorifördjupning - sid 180
Teorier och metoder - sid 181
Teorier och metoder - sid 182
Systemteori - sid 183
Systemteori - sid 184
Socialt arbete utifrån systemteori - sid 185
Nätverksarbete och nätverksterapi - sid 186
Nätverkskarta - sid 187
Nätverkskarta - sid 188
Olika former av nätverkskartor - sid 189
Symboler på nätverkskartan - sid 190
Beteendeinriktade teorier - sid 191
Beteendeinriktade teorier - sid 192
Beteendeinlärning - sid 193
Beteendeförändring - sid 194
Beteendeförändring - sid 195
Psykodynamisk teori - sid 196
Psykoanalytiska aspekter på människan - sid 197
Psykoanalytiska aspekter på människan - sid 198
Människans medvetande - sid 199
Människans medvetande - sid 200
Försvarsmekanismer - sid 201
Försvarsmekanismer - sid 202
Försvarsmekanismer - sid 203
Försvarsmekanismer - sid 204
Försvar som livsstil - sid 205
Psykosocial utvecklingsteori - sid 206
1. Spädbarnsåldern, 0-cirka 1 år - sid 207
2. Småbarnsåldern, cirka 1,5-3 år - sid 208
2. Småbarnsåldern, cirka 1,5-3 år - sid 209
3. Förskoleåldern, cirka 3-cirka 6 år - sid 210
4. Den tidiga skolåldern, cirka 7-12 år - sid 211
5. Tonåren, cirka 13-19 år - sid 212
5. Tonåren, cirka 13-19 år - sid 213
5. Tonåren, cirka 13-19 år - sid 214
6. Den tidiga vuxenåldern, cirka 20-cirka 40 år - sid 215
7. Medelåldern, cirka 40-cirka 65 år - sid 216
8. Ålderdomen, cirka 65 år- - sid 217
8. Ålderdomen, cirka 65 år- - sid 218
Studieuppgifter - sid 219

Kapitel 10 - Arbetsplatsförlagt lärande

Ladda ner hela kapitel 10, sida 220-231  (Komprimerad fil, 7,9 MB)

Innehåll:
Arbetsplatsförlagt lärande - sid 220
Arbetsplatsförlagt lärande - sid 221
Kommunikation och samspel - sid 222
Socialpedagogiska uppgifter - sid 223
Socialpedagogiska uppgifter - sid 224
Utvärdering - sid 225
Utvärdering - sid 226
Utvärdering - sid 227
Bedömning av den egna förmågan - sid 228
Bedömning av den egna förmågan - sid 229
Ämne - Pedagogik i vård och omsorg - sid 230
Socialpedagogik, 100 poäng - sid 231

Författare

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration