Specialpedagogik 1, upplaga 2

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Specialpedagogik 1 som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord, sida 3  (Komprimerad fil, 867 kB)

Kapitel 1 - Vad är specialpedagogik?

Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-35  (Komprimerad fil, 19,5 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 8
Inledning - sid 9
1:1 Specialpedagogik - sid 10
Specialpedagogiken då och nu - sid 11
1:2 Historik - sid 12
1:2 Historik - sid 13
Signhild - sid 14
Signhild - sid 15
Den historiska utvecklingen under 1900-talet - sid 16
Den historiska utvecklingen under 1900-talet - sid 17
Specialpedagogikens utveckling - sid 18
Specialpedagogikens utveckling - sid 19
Intelligenstest - sid 20
Vad skiljer en speciallärare från en specialpedagog? - sid 21
Anhörigas situation genom tiderna - sid 22
Intresseorganisationer - sid 23
1:3 Lagar samt nationella och internationella riktlinjer - sid 24
Syftet med standardreglerna - sid 25
Begrepp - sid 26
Innehållet i standardreglerna - sid 27
3. Genomförande - sid 28
3. Genomförande - sid 29
Salamancadeklarationen - sid 30
Nationell strategi för funktionshinderpolitiken - sid 31
Sammanfattning - sid 32
Sammanfattning - sid 33
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 34
Övningsuppgifter Ta reda på - sid 35

Kapitel 2 - Pedagogik

Ladda ner hela kapitel 2, sida 36-67  (Komprimerad fil, 20,5 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 36
Inledning - sid 37
2:1 Vad är kunskap? - sid 38
Kunskapsnivåer - sid 39
Kunskapsnivåer - sid 40
Kunskapstyper - sid 41
2:2 Pedagogiska teorier - sid 42
Kognitivismen - sid 43
Kognitivismen - sid 44
Piagets tankar om utveckling av kignitiv förmåga - sid 45
3. Konkret operationellt stadium, 6-12 år - sid 46
4. Formellt operationellt stadium, 12-16 år och uppåt - sid 47
Sociokulturell teori - sid 48
2:3 Specialpedaogiska teorier - sid 49
Michel Foucaults tankar om avvikelse och normalitet - sid 50
Perspektiv inom nutida specialpedagogisk forskning - sid 51
2:4 Hjärnans funktion - sid 52
Minne - sid 53
2:5 Inlärningsteorier - sid 54
Motivation och behov - sid 55
Maslows behovstrappa - sid 56
Inlärningstyper - sid 57
Inlärningsfaser - sid 58
"Bära eller brista"-fasen - sid 59
2:6 Pedagogiskt ledarskap - sid 60
Tränaren - sid 61
Sammanfattning - sid 62
Sammanfattning - sid 63
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 64
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 65
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 66
Övningsuppgifter Öva - sid 67

Kapitel 3 - Kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Ladda ner hela kapitel 3, sida 68-101  (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 68
Inledning - sid 69
3:1 Funktionsnedsättning och funktionshinder - sid 70
Diagnos - sid 71
Diagnosmanualer - sid 72
3:2 Utvecklingsstörning - sid 73
Orsaker - sid 74
Vad innebär utvecklingsstörning? - sid 75
Downs syndrom - sid 76
Symtom - sid 77
Retts syndrom - sid 78
Prader-Willis syndrom (PDW) - sid 79
Williams syndrom - sid 80
Tuberös skleros - sid 81
Fragilt X-syndrom (Fragile X) - sid 82
3:3 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 83
Autism och Aspergers syndrom - sid 84
Intressen och rutiner - sid 85
Exekutiva funktioner - sid 86
Autism - sid 87
Theory of Mind/mentalisering - sid 88
Aspergers syndrom - sid 89
Daniel Tammet - sid 90
Adhd - sid 91
Konsekvenser - sid 92
Tourettes syndrom - sid 93
Dyslexi - sid 94
Dyskalkyli - sid 95
Sammanfattning - sid 96
Sammanfattning - sid 97
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 98
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 99
Övningsuppgifter - sid 100
Övningsuppgifter - sid 101

Kapitel 4 - Psykiska och fysiska funktionsnedsättningar

Ladda ner hela kapitel 4, sida 102-135  (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 102
Inledning - sid 103
4:1 Psykiska funktionsnedsättningar - sid 104
Tvångssyndrom/OCD (=Obsessive Compulsive Disorder) - sid 105
Räknetvång - sid 106
Psykoser - sid 107
Symtom - sid 108
Symtom - sid 109
Symtom - sid 110
Depressioner - sid 111
Orsaker - sid 112
Symtom - sid 113
Ätstörningar - sid 114
Några olika typer av ätstörningar - sid 115
4:2 Fysiska funktionsnedsättningar - sid 116
Förvärvad hjärnskada - sid 117
Traumatisk hjärnskada - sid 118
Pannloben - sid 119
Cerebral Pares - sid 120
Symtom - sid 121
Ryggmärgsbråck - sid 122
Reumatiska sjukdomar - sid 123
Multipel skleros - sid 124
Vad innebär multipel skleros? - sid 125
Parkinsons sjukdom - sid 126
Synnedsättningar och blindhet - sid 127
Hörselnedsättningar och dövhet - sid 128
Dövblindhet - sid 129
Sammanfattning - sid 130
Sammanfattning - sid 131
Sammanfattning - sid 132
Sammanfattning - sid 133
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 134
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 135

Kapitel 5 - Kommunikation

Ladda ner kapitel 5, sida 136-157  (Komprimerad fil, 13 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 136
Inledning - sid 137
5:1 Vad är kommunikation? - sid 138
5:1 Vad är kommunikation? - sid 139
5:2 Kommunikationsprocessen - sid 140
Kommunikationstyper - sid 141
5:3 Språkets betydelse för kommunikationen - sid 142
Talade ord - sid 143
Några olika kroppsspråkssignaler - sid 144
Tecken - sid 145
Moderna kommunikationsmodeller - sid 146
Moderna kommunikationsmodeller - sid 147
5:4 Samtalsmetodik - sid 148
Johari fönster med förklaringar - sid 149
Johari fönster med förklaringar - sid 150
5:5 Det professionella samtalet - sid 151
Att ställa frågor - sid 152
Öppna frågor - sid 153
Sammanfattning - sid 154
Sammanfattning - sid 155
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 156
Övningsuppgifter Öva - sid 157

Kapitel 6 - Professionellt förhållningssätt

Ladda ner hela kapitel 6, sida 158-179  (Komprimerad fil, 13,1 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 158
Inledning - sid 159
6:1 Människosyn - sid 160
Vår egen syn på yrkesrollen - sid 161
Vår egen syn på yrkesrollen - sid 162
6:2 Professionellt förhållningssätt - sid 163
Verbalisering - sid 164
Pedagogiskt förklarande - sid 165
Träning i att ta ställning - sid 166
6:3 Mötet - sid 167
Självkännedom - sid 168
Aggressivitet, hot och våld - sid 169
Aggressivitet, hot och våld - sid 170
Vad kan utvecklas? - sid 171
Mikael - sid 172
Mikael - sid 173
Sammanfattning - sid 174
Sammanfattning - sid 175
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 176
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 177
Övningsuppgifter Berättelse - sid 178
Övningsuppgifter Öva - sid 179

Kapitel 7 - Stöd och hjälpmedel

Ladda ner hela kapitel 7, sida 180-207  (Komprimerad fil, 17 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 180
Inledning - sid 181
7:1 Metoder och hjälpmedel för att ge stöd - sid 182
7:2 Värderingar - sid 183
7:3 Habilitering och rehabilitering - sid 184
7:4 Att få tillgång till hjälpmedel - sid 185
7:5 Utprovning av hjälpmedel - sid 186
7:6 Hjälpmedel i vardagen - sid 187
Förflyttningshjälpmedel - sid 188
Hjälpmedel i det dagliga livet - sid 189
7:7 Kommunikationshjälpmedel - sid 190
Text- eller bildtelefon - sid 191
Widgitsymbolerna - sid 192
Pictogram - sid 193
7:8 Kognitiva hjälpmedel - sid 194
Sociala berättelser - sid 195
Tidshjälpmedel - sid 196
IT-hjälmedel - sid 197
Lättläst - sid 198
7:9 Taktila hjälpmedel - sid 199
7:10 Metoder vid problemskapande beteenden - sid 200
7:10 Metoder vid problemskapande beteenden - sid 201
Sammanfattning - sid 202
Sammanfattning - sid 203
Övningsuppgifter Studieuppgifter - sid 204
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 205
Övningsuppgifter - sid 206
Övningsuppgifter Ta reda på - sid 207

Kapitel 8 - Specialpedagogiska aktiviteter

Ladda ner hela kapitel 8, sida 208-227  (Komprimerad fil, 12,2 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 208
Inledning - sid 209
8:1 Att planera för specialpedagogiska insatser - sid 210
8:2 Biståndsbedömning - sid 211
8:3 Specialpedagogiska stödområden - sid 212
Stöd i vardagliga sysslor, ADL - sid 213
8:4 Planerings- och genomförandeprocessen - sid 214
3. Planering - sid 215
Resultat av processen - sid 216
Sammanfattning - sid 217
Övningsuppgifter Reflektera och diskutera - sid 218
Övningsuppgifter Berättelser - sid 219
Övningsuppgifter - sid 220
Övningsuppgifter - sid 221
Övningsuppgifter Jeanette - sid 222
Övningsuppgifter Jeanette - sid 223
Övningsuppgifter Albert - sid 224
Övningsuppgifter Consuela - sid 225
Övningsuppgifter Frida - sid 226
Övningsuppgifter Frida - sid 227

Bilaga

Ladd ner kapitlet "Bilaga", sida 228-233  (Komprimerad fil, 4,3 MB)

Innehåll:
Inledning - sid 228
Olika typer av lagar - sid 229
Socialtjänstlagen - sid 230
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 231
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 232
Offentlighets- och sekretesslagen - sid 233

Ämne - specialpedagogik

Ladda ner kapitlet "Ämne - specialpedagogik", sida 234-240  (Komprimerad fil, 2,2 MB)

Innehåll:
Ämnets syfte - sid 234
Specialpedagogik 1, 100 poäng - sid 235
Centralt innehåll - sid 236
Lästips och webbadresser - sid 237
Skönlitteratur - sid 238
Webbadresser - sid 239
Webbadresser - sid 240 

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration