Spegla språket

Om serien

Spegla språket

Spegla språket är en läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk. Serien består av en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning för varje årskurs.

Spegla språket bygger på aktuella forskningsrön kring läsförståelse och stöttning. Spegla språket har ett elevnära tilltal, stöttar lärandet och undervisar om strategier som är användbara i alla ämnen.

Spegla språket är en läromedelsserie för högstadiet i svenska och svenska som andraspråk. Serien består av en grundbok, en textsamling och en lärarhandledning för varje årskurs.

Spegla språket bygger på aktuella forskningsrön kring läsförståelse och stöttning. Böckerna är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal. Grundböckerna inleds med separata strategikapitel där eleverna får undervisning som rör läsning, skrivande och lärande. Strategierna är tillämpbara även utanför svenskämnet.
Kapitelindelningen i serien är genremedveten och mallar och modeller används frekvent för att stötta lärandet. Varje årskurs innehåller följande moment:

- Strategier för språk och lärande
- Skönlitterärt berättande
- Sakprosa
- Argumentation
- Samtal och muntliga presentationer
- Informationssökning och källkritik
- Grammatik

Spegla språkets textsamlingar har ett inspirerande upplägg som lockar till vidare läsning. Texterna och de tillhörande uppgifterna är omsorgsfullt framtagna för att passa målgruppen och för att intressera och ge utrymme för reflektion. Varje textsamling består av två delar där den första delen följer respektive grundboks kapitel och kompletterar densamma genom att erbjuda fler exempel på de representerade texttyperna. Den andra delen är tematisk och har hämtat inspiration från de övergripande målen och riktlinjerna i LGR 11. Texterna i denna del kretsar kring tre teman.

Åk 7 innehåller följande teman:
- Respekt och rättskänsla
- Frihet och förtryck
- Klimatförändring och klimatförbättring

Åk 8 innehåller följande teman:
- Normföljare och normbrytare
- Genus och jämställdhet
- Solidaritet och samhörighet

Åk 9 innehåller följande teman:
- Villkor och värderingar
- Framtid och förväntningar
- Livsstil och lärande

Spegla språkets lärarhandledningar korresponderar mot grundböckerna och breddar deras innehåll. De inrymmer teoretiska bakgrunder och innehåller konkreta lektions- och undervisningstips till samtliga kapitel i grundböckerna. I lärarhandledningarna återfinns också ett antal fördjupningsuppgifter, facit samt extra övningsuppgifter som service till läraren.

--------

Forskningsstudie - flerspråkiga elever som strategiska läsare

Artikeln "Flerspråkiga elever som strategiska läsare" beskriver en learning study utförd av Eva Lindqvist, Laila M. Guvå, Pernilla Lundenmark och Åse Wewel, under handledning av Ingrid Carlgren.

Laila, Pernilla och Åse är läromedelsförfattare på Sanoma utbildning. Artikeln rekommenderas till alla som är intresserade av elevers positiva och negativa lässtrategier, samt hur man kan undervisa om ordförståelsestrategier, textdimensioner och svarskvalitet på ett explicit sätt.

Läs artikeln här (PDF-dokument, 565 kB)

----------

Lektion från Spegla språket åk 7

Här kan du ladda ner en kostnadsfri lektion där dina elever kan få veta hur man säger Jag älskar dig på våra fem minoritetsspråk.

Klicka här för att ladda ner lektion (PDF-dokument, 3,7 MB)