Tillämpad statistik, upplaga 3

Om serien

Tillämpad statistik, upplaga 3

Tillämpad statistik – en grundkurs är en komplett kursbok som lämpar sig för studier inom alla fält som använder statistiska metoder. Boken är sprungen ur ett välbeprövat föreläsningsmaterial från grundkurser i statistik för civilekonomer, statsvetare och statistiker. Tredje upplagan är fullständigt genomarbetad och ett antal övningar har kompletterats eller bytts ut.

Tillämpad statistik skiljer sig från befintliga läromedel genom en ny pedagogisk struktur. Boken är uppbyggd kring frågorna "varför", "när" och "hur". Varje metod som behandlas i boken förankras i praktiska tillämpningar och exempel, för att läsaren hela tiden ska förstå varför metodiken behövs.

Mycket fokus ligger på att få läsaren att förstå när respektive metod är tillämplig, detta genom att beskrivningen av varje metodik tydligt föregås av vilka antaganden som måste uppfyllas för att den ska vara giltig. Slutligen visas det genom både teori och exempel på hur metodiken används. Varje metodik har brutits ned i mindre delar, för att göra den enklare att förstå och för att studenten ska kunna lösa problemen steg för steg.

Alla statistiska termer återfinns på engelska i ett separat lexikon, vilket ökar läsarens statistiska allmänbildning och underlättar förståelsen av annan (engelskspråkig) statistiklitteratur. Dessutom ges rekommendationer om inom vilka statistiska områden som den intresserade läsaren kan finna mer information om den aktuella metodiken. Detta ökar läsarens statistiska allmänbildning, väcker nyfikenhet och visar på statistikämnets bredd.
Tillämpad statistik är rikt illustrerad: figurer i form av diagram lägger en väsentlig grund för förståelsen och är även en viktig del i det pedagogiska upplägg som genomsyrar boken.
Denna andra upplaga av boken har genomgått en fullständig genomarbetning. Vissa övningar har kompletterats eller bytts ut. Fokus för den andra upplagan har legat på att ytterligare klargöra och förtydliga den statistiska teorin.

Ur innehållet:

  • Sannolikhetslära
  • Stickprovsteori
  • Inferens om en population
  • Jämförelse av två populationer
  • Samband mellan kvalitativa variabler
  • Samband mellan kvantitativa variabler
  • Ickeparametriska metoder

Tillämpad statistik innehåller även tre appendix. Ett om metodiken kring enkätundersökningar, ett med de statistiska tabeller som krävs för en grundkurs i statistik samt ett innehållande en sammanställning av alla de statistiska formler som tas upp i boken. Detta gör Tillämpad statistik till ett komplett läromedel för en grundkurs i statistik."

Avsedd för:
Studier i statistik på högskolenivå.