Trampolinen, upplaga 2

Om serien

Trampolinen, upplaga 2

Trampolinen är en serie träningshäften som kan användas oavsett vilket basläromedel man använder. Häftena är anpassade efter de nya kursplanerna i Lgr11.

Häftena är lämpliga att använda som repetition inför de nationella proven i åk 6, eller som reparation efter de nationella proven.

Trampolinen är en serie träningshäften, anpassade till de centrala innehållet för årskurs 6 i Lgr11. Häftena är lämpliga att använda som repetition inför de nationella proven i årskurs 6, eller som reparation efter de nationella proven.

Trampolinen - De fyra räknesätten
Beräkningar med rationella tal och tal i deci­mal­form, överslagsräkning och huvudräkning, olika räknemetoder, problemlösning och rimlighetsbedömning.

Trampolinen - Taluppfattning
Positionssystemet för naturliga tal och tal i decimalform, storleksordna tal, mönster i talföljder, negativa tal, obekanta tal, enkel ekvationslösning, problemlösning.

Trampolinen - Bråk och procent
Tal i bråkform och i blandad form, jämföra och storleksordna tal i bråkform, tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform, procent i vardagliga situationer, problemlösning.

Trampolinen - Geometri och enheter
Jämföra, uppskatta och mäta längd, massa, volym, tid, area och vinkel med vanliga måttenheter, enhetsomvandlingar, skala, symmetri, talföljder och geometriska mönster, omkrets och area på tvådimensionella figurer, vanliga geometriska objekt och deras egenskaper, problemlösning.

Trampolinen - Statistik och samband
Avläsa tabeller och diagram, konstruera diagram, grafer för att utrycka olika proportionella samband, koordinatsystem, medelvärde, median och typvärde, kombinatorik, sannolikhet, chans och risk, problemlösning.

Facit finns att hämta här.