Jobba med: Religion

Mer information

Jobba med: Religion - Religionskunskap 50 poäng

Jobba med: Religion är ett nytt läromedel för kursen Religionskunskap 1. Det är en komplett bok med både fakta och övningar och tydlig anknytning till Gy 2011.

Demokratiska färdigheter
För att ge dina elever konkreta verktyg att kritiskt granska källor och analysera hur människor formar identiteter, livsåskådningar och moraluppfattningar, inleds läromedlet med tre "Jobba med"- kapitel. Dessa handlar om att jobba med tro, analys samt texter och källor.

Tankekarta och exempel
För att både bygga struktur och väcka intresse inleds alla block med en tankekarta som ger en överskådlig bild av ämnesområdet. Därefter följer några exempel som på olika sätt belyser och introducerar kapitlets tema.

Block, kapitel och teman

Texterna fokuserar på viktiga basfakta och är indelade í större block som:
• Vägar genom livet
• Religion och samhälle
• Abrahamitiska religioner
• Hinduism och buddhism
• Sekulära livsåskådningar

Varje ämnesområde är sedan indelat i kapitel på vardera 1-2 uppslag, vilket gör innehållet lätt att överblicka.
Dessutom finns två längre tematexter. I dessa behandlas globalisering och mångfald på ett mer fördjupat och ämnesövergripande sätt.

Text och bild
Varje kapitel inleds med en illustration som lyfter en frågeställning i texten. Texterna är korta och koncisa och intill viktiga fakta ligger bilder som hjälper till att skapa associationer. Samverkan mellan text och bild underlättar läsandet samtidigt som det bidrar till att ge innehållet en tydlig struktur.

Uppgifter och bedömningsmatris
För att kunskaperna ska bli användbara behöver eleverna också arbeta med informationen. Därför innehåller läromedlet en mängd uppgifter. Dessa är indelade i kategorierna återge, analysera och använda.
Inom kategorin "återge" finns exempelvis uppgifter som handlar om att redogöra för det man läst och att söka ytterligare information själv. Analysera kan innebära att granska källor, diskutera orsaker och konsekvenser kring ett givet exempel och att jämföra. För att även ge eleverna möjlighet att aktivt använda sina kunskaper förekommer uppgifter som tränar dem att dra slutsatser, presentera information och argumentera utifrån fakta.
Till varje typ av uppgift finns en bedömningsmatris. Förutom att vara ett konkret verktyg vid bedömning av elevsvar är den lika användbar när eleverna själva vill få en klar bild av hur de på bästa sätt ska kunna arbeta med uppgifterna.

Jobba med, Religionskunskap, upplaga 1 (1 produkter)

Lägg hela serien i varukorgen

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Anmäl dig här