Jobba med: Religion

Mer information

Jobba med: Religion - Religionskunskap 50 poäng

Jobba med: Religion inleds med tre metodkapitel om tro, analys samt om texter och källor. Metodkapitlen bidrar med begrepp och verktyg för att utveckla förmågor som efterfrågas inom religionskunskapsämnet.
Sedan följer faktatexterna indelade i fem block. För att väcka intresse och bygga struktur, inleds alla block med korta texter som introducerar och problematiserar blockets innehåll. En tankekarta ger en överskådlig bild av varje ämnesområde. Blockens texter speglar nutida religionsvetenskap i form av basfakta och är indelade i följande kapitel:


1)Vägar genom livet - Livsåskådning, Etik samt Tro och vetenskap
2) Religion och samhälle - Religion i dagens samhälle, Religion i Sverige, Sammanhållning och konflikt
3) Abrahamitiska religioner - Judendom, Kristendom, Islam
4) Hinduism och buddhism
5) Sekulära livsåskådningar - Mening utan Gud, Sekulär humanism, Existentialism.


Dessutom finns två längre tematexter som behandlar globalisering och mångfald på ett fördjupat och ämnesövergripande sätt. Elevövningarna ligger i en egen del av boken och är indelade i kategorierna återge, analysera och använda.

Jobba med, Religionskunskap, upplaga 1 (1 produkter)