"I arbetet med ZickZack ska eleverna få det självförtroende som behövs för att uttrycka sig i skrift och kunna påverka läsaren"

​Läromedelsserien ZickZack 4-6 har länge varit en stor favorit ute på Sveriges skolor. Vi intervjuade författarna till ZickZack Skrivrummet för att lära känna dem lite bättre och få reda på lite mer om nya version 2 av läromedlet som utgår från Lgr22. Möt Karin Fällman-Bajagic, Christina Hansson och Susan Nieland!

Hur kommer det sig att ni bestämde er för att bli läromedelsförfattare hos Sanoma Utbildning?

- Vi hade kommit i kontakt med genrepedagogiken och cirkelmodellen på vår skola och kände att detta avsevärt skulle kunna förbättra vår undervisning. Vi skulle kunna ge eleverna de verktyg de behöver, säger Karin Fällman-Bajagic.

- Susan Nieland, som arbetade på vår skola, hade tidigare arbetat med implementering av cirkelmodellen på skolor i England. Under några kvällar fick vi med Susans hjälp möjlighet att utveckla våra egna kunskaper och färdigheter. Det material som Susan använde var på engelska och vi lade stor tid på att översätta texter och övningar. Under arbetet insåg vi att metoden var jättebra men att den krävde alltför mycket arbete från varje lärare för att det skulle vara realistiskt att arbeta vidare på det sättet. Vi tyckte också att metoden med texter och övningar på svenska borde bli tillgänglig för alla skolor i Sverige, fortsätter Christina.

- Vi kontaktade flera olika utbildningsförlag som visade stort intresse och bestämde oss för Bonnier/Sanoma och deras redaktör Karin Lönnqvist som ville göra ett nytt läromedel i svenska och svenska som andraspråk för att möta de nya målen i Lgr 11, inflikar Karin.

Hur gick det till att ta fram ZickZack Skrivrummet?

- Vi hade funderat mycket på hur vi skulle kunna utveckla våra elevers förmågor att läsa och skriva för att möta de allt större krav som ställs i vårt samhälle. När vi nu började med ZickZack utgick vi från de sex texttyperna som utgör grunden för genrepedagogiken. Varje texttyp skulle arbetas igenom noga med hjälp av de olika stegen i cirkelmodellen, säger Susan. Vi har också turen att få arbeta tillsammans med en fantastisk illustratör och formgivare, Feri Fazeli, vars bilder har varit en ständig inspiration för oss.

ZZ-skrivrummet_titlar-blogg.jpg

Vad särskiljer serien ZickZack från andra läromedel inom samma ämne?

- ZickZack var det första läromedlet i svenska som utgick från cirkelmodellen. Vi upplevde att man i tidigare läromedel inte gav eleverna tillräcklig stöttning före och under skrivandet, att man alltför snabbt gick direkt på textproduktionen utan att ge eleverna de verktyg de behöver för att planera och skriva olika texttyper. Vi ville tydliggöra att eleverna behöver se och analysera modelltexter, arbeta med grammatik i sitt sammanhang (funktionell grammatik) samt öva på att gemensamt planera och skriva texter innan de förväntas planera och skriva på egen hand. Hela den stöttande processen är noga genomtänkt och presenteras för läraren steg för steg genom arbetet, förklarar Susan.

Vad är nytt i version 2 jämfört med tidigare?

- Vi ville fördjupa arbetet med de olika stegen i cirkelmodellen eftersom vi själva upptäckt saker som kunde göras bättre. Vi har fått positiv feedback från många lärare men också idéer om hur materialet skulle kunna förbättras. Vi ville ha ett större fokus på läsförståelse genom metoden Reading to Learn, som nu presenteras i lärarhandledningen och vi har ett större fokus på formativ bedömning för att underlätta för elever och lärare att själva kunna bedöma olika texter, berättar Christina Hansson.

- I nya ZickZack utmanar vi också eleverna att källkritiskt granska information och texter. Lärarhandledningen har utökats med flera uppgifter som stöttar elever som behöver befästa sina kunskaper och utmanar elever som kan gå vidare. Många lärare har efterfrågat stavningsuppgifter och i de nya böckerna får eleverna arbeta med olika stavningsregler som sista övning på steg två. I slutet av varje kapitel finns uppgifter för mera kreativt skrivande. Här får eleverna använda sin fantasi och uppgifterna kan, om man vill, fogas samman till en sammanhängande berättelse, fortsätter Christina.

Vad vill ni uppnå med ZickZack Skrivrummet?

- Vi vill ge lärarna de metoder och det material de behöver för att kunna vägleda eleverna. Detta kommer att medföra att eleverna får de verktyg och kunskaper de behöver för att själva skriva texter för olika syften. I arbetet med ZickZack ska eleverna få det självförtroende som behövs för att uttrycka sig i skrift och kunna påverka läsaren, avslutar Karin vårt samtal.

Om författarna

Susan har arbetat som lärare i 30 år. I England arbetade hon som konsult för National Literacy Strategy med implementeringen av cirkelmodell och genrepedagogik i skolorna. I Sverige har hon, vid sidan av arbetet som klasslärare, hållit föreläsningar om genrepedagogik på lärarhögskolan i Uppsala samt haft workshops för blivande lärare.

Karin har arbetat som lågstadielärare i 30 år. Genom åren har olika pedagogiska metoder för läs- och skrivinlärning presenterats och ibland förkastats. När Susan började arbeta på skolan och berättade om genrepedagogiken och cirkelmodellen tyckte Karin att här fanns en metod som verkligen skulle kunna stötta och utveckla eleverna.

Christina har arbetat som klasslärare på mellanstadiet i 25 år och därefter som lärare i svenska som andraspråk i drygt 10 år. Att hjälpa andraspråkselever och elever som av andra anledningar har ett begränsat språk har alltid varit hennes främsta drivkraft.

Här kan du läsa mer om ZickZack 4-6, version 2