Svenska impulser 9 är här!

Den populära serien Svenska impulser har länge funnits för gymnasiet. Nu lanserar vi grundboken för årskurus 9 vilket gör serien med grundböcker komplett även för högstadiet!

Vi har pratat med Cecilia Peña och Carl-Johan Markstedt om deras tankar och utmaningar med att ta fram den nya serien.

Cecilia är högstadielärare och medförfattare till Svenska direkt för högstadiet. Carl-Johan är gymnasielärare och medförfattare till Svenska impulser för gymnasiet. När de tillsammans fick uppgiften att ta fram nytt material baserat på de nya kursplanerna, valde de att bygga vidare på grundtankarna och formspråket från Svenska impulser för gymnasiet.

Vad är unikt med Svenska impulser för högstadiet?

– Utöver ett välarbetat och genomtänkt innehåll som stöttar elevernas lärande, vill vi att det ska vara fina böcker att få i handen. En del av inspirationen finns i bilder och illustrationer, vi ser att formen och uttrycket är viktiga delar för helheten, säger Carl-Johan.

Tydlighet och struktur har varit ledstjärnor för författarna. Målet har varit att skapa ett flexibelt läromedel som fungerar i klassrummet. Med den nya serien finns stora möjligheter till variation och lärarna kan forma sin egen undervisning.

– Vi skriver för eleverna men för att lyckas behöver materialet också passa lärarna. Vi har tagit ett helhetsgrepp på svenskämnet och innehållet utgår självklart från styrdokumenten, men vilar också på lärartraditionen. Här får lärarna både en lärobok och ett digitalt stöd – de behöver inte välja, säger Cecilia.

Svimp-7-8_blogg.png

Svenska impulser består av fyra komponenter: grundbok, antologi, lärarhandledning och ett digitalt komplement som tillsammans bildar ett komplett läromedel i svenska för högstadiet.

Berätta om tankarna bakom de olika delarna i läromedlet och hur de är tänkta att använda ihop.

– Eleverna är i fokus. Vi vill ge dem en levande berättarröst, en tydlig struktur och en variation av genomtänkta uppgifter som stöttar och utvecklar deras förmågor inom svenskämnet, säger Carl-Johan.

Grundboken står för det huvudsakliga innehållet och progressionen. Den passar för formativ undervisning med korta avgränsade uppgifter som inte tar så lång tid att göra eller återkoppla kring. Eleverna får även utrymme att visa större kunskaper.

– Det har varit viktigt för oss att låta texterna i boken ta vara på svenskämnets domäner som annars lätt blir ett slags hjälpämne till andra ämnen. Handlar det om sakprosa så är våra exempel hämtade från svenskämnet, till exempel alfabetet eller runskrift, säger Cecilia.

Grundboken kompletteras med en tematisk antologi med fem olika teman som vardera innehåller sju texter – sakprosa och skönlitteratur. Till varje text finns läsförståelsefrågor, diskussionsunderlag och skrivuppgifter.

– I ett av antologins kapitel lyfter vi särskilt fram ett antal betydelsefulla författare, både äldre och samtida. Till dessa finns bland annat biografier anpassade efter målgruppen och samt texter och illustrationer, säger Carl-Johan.

Att eleverna ska möta betydelsefulla författare står i styrdokumenten och det har blivit många diskussioner om vilka författare de ska välja att lyfta fram.

– Vi har skapat antologin tillsammans med Maria Heimer som är lärare och bibliotekarie. Vi är nöjda med våra val och har hittat en form som går att bygga vidare på om man vill lyfta fram andra författare, säger Cecilia.

Lärarhandledningen ger stöd och handfasta genomgångar av kapitlen i böckerna. Den är skriven tillsammans med Margareta Liljeqvist och Annika Löthagen och fungerar även för svenska som andraspråk.

– Materialet är flexibelt och som lärare kan man följa kapitelidéerna och få progressionen men man kan också addera eget material, säger Cecilia.

Lärarhandledningen visar hur man kan arbeta med kombinationen av böckerna och det digitala materialet – så kallad blended learning.

– Det digitala materialet är ett komplement till böckerna. Eleverna kan lyssna på texterna, repetera, öva och testa sig själva på olika moment – den viktiga färdighetsträningen, säger Carl-Johan.

Det finns en övningsbank för eleverna där de kan öva på ord och termer de stöter på i grundboken. Det kan de göra på egen hand hur många gånger som helst, även hemifrån. De får dessutom tillgång till ljudfiler och slutuppgifter.

– En elev som behöver vara hemma på grund av sjukdom kan samtidigt vara tillräckligt frisk för att hänga med i undervisningen. Då kan det digitala materialet underlätta för att hänga med hemifrån. Även specialläraren kan använda materialet för elever med anpassad studiegång eller då det finns behov av extra stöd, säger Cecilia.

Hur är serien anpassad efter den nya kursplanen?

– Vi har lusläst den nya kursplanen och utgått från det centrala innehållet i den, det eleverna ska möta och lära sig. Vi tänker att man väldigt tidigt vill hitta former som förbereder för de nationella proven, säger Carl-Johan.

­– De digitala kompetenserna blir tydligare. Vi lyfter fram informationssökning med källkritik och källtillit, digitalt berättande och att kunna skapa med digitala verktyg, säger Cecilia.

Vilka är utmaningarna när man skriver ett läromedel i svenska för högstadiet?

– Det har varit en process att landa rätt, man kan lägga tyngdpunkt på olika saker. Vi har till exempel valt att lägga språkhistoria redan i årskurs 7, medan vissa lärare kanske gör det senare. Sådana diskussioner får ta tid men till slut behöver man fatta besluten – nu gör vi så här, säger Carl-Johan.

– Förarbetet har tagit flera år, vi har skrivit nytt, skrivit om och bytt ut. Vi vill ha höga förväntningar på eleverna men inte lämna dem ensamma. Vi ger exempel och uppgifter som verkligen följer upp. Man ska kunna växa och utvecklas med boken, berättar Cecilia.

Om författarna

Cecilia Peña är högstadielärare i svenskämnet sedan 22 år tillbaka. Hon fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2016 och har tidigare skrivit läromedlen Svenska direkt och Svenska direkt bron för högstadiet.

Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare i svenska och historia sedan 20 år tillbaka. Han är även museipedagog och journalist. Han har tidigare skrivit Svenska impulser och Upplev litteraturen för gymnasiet samt Känn på litteraturen som riktar sig både högstadiet och gymnasiet. Han står även bakom Svenskpodden och Svenskpodden klassiker.

Antologin har skrivits tillsammans med Maria Heimer, lärare och bibliotekarie. Lärarhandledningen har skrivits tillsammans med Margareta Liljeqvist och Annika Löthagen.

Här kan du läsa mer om Svenska impulser för högstadiet!