Serie

Koll på Matematik F-3

Koll på matematik är ett basläromedel som möjliggör en målinriktad och forskningsbaserad matematikundervisning. Läromedlet lyfter fram matematiska begrepp och stödjer elevernas lärande genom ett formativt förhållningssätt med metoder för självbedömning.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Koll på matematik F-3

Koll på matematik 1-3 skapar möjlighet att undervisa på ett inspirerande, strukturerat och pedagogiskt sätt. Eleverna lär sig av och med varandra genom återkommande resonemang. Med de digitala övningarna i Bingel kan undervisningen diffrentieras och varieras så att alla elever får utmaningar på rätt nivå. I Koll på matematik finns även programmering.

Eleverna möter:

  • kommunikation, resonemang och begreppsförståelse
  • uppgifter som ger möjlighet att lära av och med varandra
  • problemlösningsstrategier
  • de matematiska förmågorna
  • aktiviteter som engagerar och fördjupar
  • digitala övningar i Bingel.

Elevboken

Elevboken är indelad i sex kapitel. I varje kapitel finns uppgifter, både för gemensamt och enskilt arbete, som tränar de matematiska förmågorna. Matematiska begrepp och strukturerade arbetssätt för kommunikation och resonemang används. Sista delen i 3B består av repetition från tidigare innehåll. Du kan även arbeta med repetitionen inför de nationella proven eller aktualisera centrala innehåll på nytt.

Startsidorna introducerar kapitlens innehåll.KPMF-3-overblick-startsidoruppslag-580x435px.jpg

Grundsidorna innehåller sidor för både gemensamt och enskilt arbete. Problemlösningssidorna är uppslag med en problemlösningsuppgift (utifrån kapitlets innehåll). Mixsidorna är uppslag med aktiviteter där kunskaper och färdigheter från kapitlet används i ett nytt sammanhang. Koll på-sidorna sammanfattar grundsidorna och ger eleven möjlighet att självbedöma sin förståelse och sina färdigheter. Uppgifterna möjliggör återkoppling mellan elev och lärare och ger läraren underlag för bedömning samt fortsatt arbete.

KPMF-3-overblick-kollpauppslag-580x435px.jpg

Gula och gröna sidor följer rubrikerna i Koll på och ger eleven möjlighet att arbeta vidare utifrån sin förståelse i självbedömningen. Gula sidor ger ytterligare erfarenheter av grundsidorna och gröna sidor erbjuder fördjupande uppgifter.

KPMF-3-overblick-gulagronauppslag-580x435px.jpg

Stora begreppskollen ger eleven möjlighet att skriva, rita och visa sin förståelse för begreppen.

Lärarguide

Koll på matematik lärarguide ger dig verktygen att bedriva utvecklande undervisning och stöttar dig i din roll som matematiklärare. Lärarguidens upplägg är tydlig. Den ger förslag på arbetsgång, praktiska tips på hur undervisningen kan läggas upp och utvecklas. Till varje kapitel finns det arbetsblad med ytterligare färdighetsträning samt underlag för bedömning och lärarreflektioner.

Lärarguiden ger:

  • kunskap om lärandeprocesser
  • gedigen ämnesfördjupning
  • ett stort didaktiskt stöd för undervisningen
  • ett rikt kopieringsunderlag.

KPMF-3-overblick-barnen1-580x435px.jpg

Startsidorna visar vilket centralt innehåll som behandlas i kapitlet. Förklaringar av centrala begrepp som ingår i kapitlet. Förslag på hur samtal med eleverna kring kapitlets innehåll kan visa förståelse och ge information om utgångsläget inför kommande undervisning.

Grundsidorna ger förslag på hur undervisningen kan läggas upp samt kommentarer till uppgifterna. Förslag på material som kan användas i arbetet. Information om vad som kan vara extra viktigt att tänka på. Tips på aktiviteter och praktiska övningar, ofta av laborativ och konkret karaktär.

Problemlösningssidorna ger förslag på hur undervisningen kan läggas upp, först med ett uppvärmningsproblem, därefter med elevbokens problem och slutligen med ett problem som eleverna själva formulerar och löser. Tips på hur arbetet med problemlösning kan utvecklas.

Mixsidorna visar på hur mixuppgifterka kan förenklas och utvecklas eller utföras i olika varianter.

KPMF-3-overblick-barnen2-580x435px.jpg

Koll på-sidorna visar vilka bedömningskriterier eleverna arbetar mot i kapitlet. Förslag på frågor och kommentarer som kan användas i samtalet med eleven för att klargöra var eleven befinner sig i sitt lärande samt vad nästa steg bör bli.

Gula och gröna sidor ger tips på hur uppgifterna på gul och grön sida kan förenklas, försvåras eller utföras i olika varianter. Förslag på aktiviteter och praktiska övningar, ofta av laborativ och konkret karaktär.

Förskoleklass

Koll på matematik förskoleklass består av en elevbok och en lärarguide. Väck elevens nyfikenhet genom att låta eleven vara aktiv och inhämta kunskap både ute och inne, samt låta eleven berätta om sitt lärande i ett bekant sammanhang. Lärandet görs av eleven med elever. Koppla ihop sina nya kunskaper med tidigare kunskaper.

Elevboken

Elevboken ger eleven möjlighet att utgå ifrån nuläget, vara aktiv och utveckla ett matematiskt språk. Det finns plats för eleven att dokumentera sitt laborativa arbete genom egna fotografier, teckningar och citat.

Lärarguiden

Lärarguiden guidar dig denom materialet med kopplingar till kursplanen. Lärarguiden ger ämneskunskap samt pedagogiskt och didaktiskt stöd för planeringen av undervisningen. Den innehåller tips på frågor och aktiviteter att arbeta med, både ute och inne, samt många arbetsblad.

Övriga produkter

Onlineboken ger eleven möjligheten att få åtkomst till bokens sidor när den fysiska boken är i t ex skolan. Den erbjuder även möjligheten att få texten uppläst. Onlineboken går inte att skriva i.

I Bingel hittar du övningar med färdighetsträning till Koll på matematik Förskoleklass.

Webbinarium - Förskoleklassen

Inspirerande webbinarium med författarna Hanna Almström och Pernilla Tengvall där de går igenom hur boken för förskoleklassen är upplagd och hur du och dina elever jobbar med den.

Övriga produkter

Till Koll på matematik finns även Läxbok, Onlinebok (licens) samt Bingel (licens).

Läxboken ger eleven möjligheten att repetera och träna mera på det ni arbetat med under lektionen.

Onlineboken ger eleven möjligheten att få åtkomst till bokens sidor när den fysiska boken är i t ex skolan. Den erbjuder även möjligheten att få texten uppläst. Onlineboken går inte att skriva i.

I Bingel hittar du övningar med färdighetsträning till Koll på matematik.

Författarna

Hanna Almström och Pernilla Tengvall är författare till Koll på matematik 1-3. De är legitimerade lärare för år 1–7 och är verksamma inom grundskolans årskurser 1–3 samt arbetar med skolutvecklingsuppdrag inom Nässjö kommun. De har även under de senaste åren föreläst om sin matematikundervisning.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget