Koll på NO 4 Lärarhandledning (pdf), version 2

Författare
Anncatrin Hjernquist, Klara Rudstedt (Pdf-fil, 2021)
Ämne
Naturorienterade ämnen
Målgrupp
Grundskola åk 4-6
Utgivningsdatum
2021-08-23
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152361221
Länk till serie:

590 kr

Licenslängd 12 mån

(Priser exkl. moms)

Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället. Du kan fylla i önskat leveransdatum i kassan.

Beskrivning

Koll på NO Upplaga 2, reviderad efter de ändrade kursplanerna som träder i kraft 1 juli 2022. Koll på NO är en läromedelsserie som väcker elevernas nyfikenhet att förstå mer om sig själva och sin omgivning. Den har en tydlig uppdelning i biologi, fysik och kemi. Faktatexterna ger grundläggande förklaringar av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier på ett begripligt och elevnära sätt. Faktatexterna och frågeställningarna ger eleverna en bra grund för att kunna granska information och ta ställning i frågor som rör naturvetenskap. Serien ger även eleverna metoder för att göra egna undersökningar. Läromedlet innehåller 3 grundböcker, en för varje årskurs. Till varje grundbok finns en Aktivitetsbok och en Lärarhandledning. Grundboken har en klar och tydlig struktur. Varje uppslag är ett avgränsat delavsnitt med många och stora förklarande bilder. Varje kapitel behandlar antingen fysik, kemi eller biologi. För att skapa intresse och undersöka elevernas förkunskaper börjar varje kapitel med ett antal frågor. Varje kapitel avslutas också med ett antal frågor för att repetera det som kapitlet behandlat. Till varje kapitel finns även mål och begrepp. Varje uppslag i elevboken stöds av material i lärarhandledningen. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället.

Jämförelse av upplagor

Arbetet med revidering av Koll på NO har omfattat tillägg och anpassning av innehåll, så att läromedlet motsvarar den ändrade kursplan som träder i kraft inför höstterminen 2022.

Utöver det har språk och disposition inom respektive avsnitt granskats och vid behov bearbetats i alla grundböcker. Sammanhangen har förtydligats genom justering av dispositionen. På många håll har textbindningen stärkts genom förändrad meningsbyggnad, vilket underlättar förståelse och ger mer flyt i läsningen.

Nya upplagan kan användas direkt

Fokus under revideringen har varit att lägga till och anpassa innehåll. Ytterst lite innehåll från nuvarande upplaga har tagits bort. Det innebär att det går utmärkt att använda den nya upplagan redan under läsåret 2021/2022, även om den ändrade kursplanen nu införs först till hösten 2022.

Nedanstående förteckning sammanfattar de förändringar som skett, dels de som skett med hänsyn till den ändrade kursplanen, dels andra uppdateringar och förbättringar.

Åk 4

1 Skogen

I grundboken har ett nytt uppslag lagts till: Från träd till papper. Processen från råvara till färdig produkt, fanns tidigare endast för metall. Till det nya uppslaget finns en ny uppgift i aktivitetsboken.

2 Värme, kyla och väder

I grundboken har en ny illustration för nederbörd lagts till. Vissa bilder och uppgifter i aktivitetsboken har förnyats för att vidga perspektivet utanför fossila bränslen.

3 Sjöar och vattendrag

Avsnittet om människans påverkan har uppdaterats och kemiinnehållet förtydligats.

4 Vatten och luft

Uppslaget om vattnets kretslopp i staden har reviderats och förtydligats.

5 Naturen på hösten

Två uppslag har blivit kemiuppslag med tydligare förklaring av nedbrytning av klorofyll samt förtydligad illustration av nedbrytningsprocess och kompostering.

6 Sjöar och vattendrag

Begreppet brunvattensjö har ersatts av mörk skogssjö/tjärn. Avsnittet om människans påverkan har förtydligats och dispositionen inom uppslaget förändrats.

Åk 5

1 Kemi och miljö

I grundboken har ett nytt uppslag, Plast, lagts till. Processen från råvara till färdig produkt fanns tidigare endast för metall. Uppslaget om avfall har uppdaterats och disponerats om för att följa ”viktigaste först” när det gäller sortering.

Till det nya uppslaget finns nya uppgifter i aktivitetsboken, som därmed har utökats.

2 Kroppen

Cellandning och förbränning har tydliggjorts både i text och illustration. Matens näringsämnen har förtydligats, mineral har lagts till. I avsnittet om motion har innehållet om träningsvärk tonats ner och gett utrymme för nytt innehåll om betydelsen av motion för den psykiska hälsan.

I aktivitetsboken har flera uppgifter omarbetats för att i högre grad lyfta kemiämnet, matens näringsämnen och begreppet cellandning.

4 Energi

Utökning och omarbetning har skett i avsnittet om elektricitet: elektriska kretsar, kopplingsschema, parallell- och seriekoppling. Magnetism beskrivs nu med utgångspunkt i hur magneter används i elektriska apparater.

Uppdatering av uppslaget om energikällor för att förtydliga samt inkludera solceller och fjärrvärme.

Aktivitetsboken har fått flera nya uppgifter om serie- och parallellkoppling samt en diskussionsuppgift om naturlig och förstärkt växthuseffekt. Magnetism har gett plats för serie- och parallellkoppling.

Åk 6

1 Universum

Hela kapitlet är omarbetat. Rubrikerna är tydliggjorda utifrån centralt innehåll i reviderad kursplan. Stjärnbilder har minskats ner och astrologi är borttaget, Upptäckter som förändrat vår världsbild finns kvar men har flyttats till kapitlets slut. En stjärnas livscykel har fått ny illustration med textrutor.

Upptäckter inom fysikområdet tydliggörs med exempel på utveckling inom rymdforskning samt instrument som används inom fysiken.

Även aktivitetsboken har omarbetats för att följa grundbokens nya upplägg. Stjärnbilder, astrologi och tidmätning har tagits bort. Större fokus läggs på att förklara tidsbegreppen år, årstider, månad och dygn.

2 Krafter och rörelse

Begreppen centripetalkraft har ersatts till cirkelrörelse för att förklara rörelser och krafter på ett enklare sätt. Beskrivningen om krafter och motkrafter har förtydligats.

3 Livets utveckling

Nytt uppslag har lagts till med mer utrymme för begreppet evolutionsteori samt illustration av växters, svampars och lavars gruppering.

Svampens samverkan har fått mer utrymme, nu förklaras och illustreras det hur svampen grupperas i förhållande till djur och växter och hur den samverkar med alger i lavar.

6 Befruktning och fortplantning

Begreppen identitet och könsidentitet har lagts till.

Kapitelordning

Inom parentes visas kapitelnummer i nuvarande upplaga för de kapitel som flyttats.

År 4

 1. Skogen
 2. Värme, kyla och väder (3)
 3. Sjöar och vattendrag (6)
 4. Vatten och luft (5)
 5. Naturen på hösten (2)
 6. Naturen på vintern (4)
 7. Naturen på våren och sommaren

År 5

 1. Kemi och miljö (5)
 2. Kroppen
 3. Våra sinnen
 4. Energi
 5. Kust och hav (6)
 6. Europas sista vildmark (1)

År 6 (oförändrad)

 1. Universum
 2. Rörelse och kraft
 3. Livets utveckling
 4. Ämnen runt omkring oss
 5. Anpassningar i naturen
 6. Befruktning och fortplantning

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration