Lärande och utveckling onlinebok

Författare
Gabriella Bernerson (Onlinebok, 2017)
Ämne
Lärande och pedagogiskt ledarskap
Utgivningsdatum
2017-08-15
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152352090
Länk till serie:

Från 97 kr

Licenslängd 6 mån
97 kr
Licenslängd 12 mån
157 kr

(Priser exkl. moms)

Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället. Du kan fylla i önskat leveransdatum i kassan.

Beskrivning

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. Boken är skriven för kursen Lärande och utveckling i det nya Barn- och fritidsprogrammet samt för Samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning. I boken får eleven inblick i olika teorier om människans utveckling och socialisation. Hur vi formas av den miljö vi växer upp i och hur vår personlighet utvecklas eller hämmas i samspel med andra. Boken ger också en förståelse för olika pedagogiska teorier och inriktningar som färgat synen på vad kunskap och inlärning är genom historien och fram till våra dagar. Hur vi skapar en inlärningsmiljö som främjar lust att lära och som tar vara på varje individs inneboende skaparkraft belyses också. Kunskaper om vad barn behöver för att utvecklas till harmoniska individer synliggörs samt kunskaper om barns och ungdomars olika villkor för lärande. I ett kapitel beskrivs gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande. Varje kapitel avslutas med diskussions- och studieuppgifter. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället.

Nedladdningsbart material

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Lärande och utveckling som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Lärande och utveckling

Ladda ner hela kapitel 1, sida 10-33 (Komprimerad fil, 15,4 MB)

Innehåll:
Lärande och utveckling - sid 10
Kursens innehåll - sid 11
Människans livslinje - sid 12
Spädbarnet - sid 13
Förskolebarnet - sid 14
Skolbarnet - sid 15
Tonåringen - sid 16
Vuxenlivet - sid 17
Det sena vuxenlivet - sid 18
Arv och miljö - sid 19
Vad menar vi med arv? - sid 20
Vad menar vi med miljö? - sid 21
Synen på arv och miljö förändras - sid 22
Vad är personlighet? - sid 23
Ord och begrepp - sid 24
Människans begåvningar och intelligenser - sid 25
Människans begåvningar och intelligenser - sid 26
Människans begåvningar och intelligenser - sid 27
Hjärnans betydelse för lärande - sid 28
Arbetsminnet - sid 29
Arbetsminnet - sid 30
Långtidsminnet - sid 31
Hjärnan vill ha stimulans! - sid 32
Ord och begrepp - sid 33

Kapitel 2 - Utvecklingsteorier

Ladda ner hela kapitel 2, sida 34-67 (Komprimerad fil, 23,7 MB)

Innehåll:
Utvecklingsteorier - sid 34
Teori och praktik - sid 35
Klassiker eller omoderna teorier? - sid 36
Synen på barn förändras - sid 37
Ett mer jämställt och globalt samhälle - sid 38
Motsättning eller komplement? - sid 39
Psykodynamisk utvecklingsteori - sid 40
Driftteorin - sid 41
Det omedvetna - sid 42
Freuds teori om barnets utveckling - sid 43
Barnets psykosexuella utveckling enligt Freud - sid 44
Kritik mot Freuds teorier - sid 45
Spädbarnsåldern: 0-1,5 år. Tillit eller misstro - sid 46
Tonåren: 13-19 år. Identitet eller identitetsförvirring - sid 47
Den sena vuxenåldern: 65 år och uppåt. Integritet eller förtvivlan och bitterhet - sid 48
Kritik mot Eriksons teorier - sid 49
Teori om självets utveckling - sid 50
Självkänslan grundläggs tidigt - sid 51
Vilka konsekvenser kan en dålig kontakt ha för självkänslan? - sid 52
Beteendeteorier - sid 53
Uppfostran genom betingning - sid 54
Att förstärka ett beteende - sid 55
Kritik mot beteendepsykologin - sid 56
Kognitiv teori - sid 57
Sensomotorisk period 0-2 år - sid 58
Konkreta tankeoperationernas period 7-11 år - sid 59
Kritik mot Piagets utvecklingsteorier - sid 60
Sociokulturell teori - sid 61
Stabila och kritiska perioder - sid 62
Språkets betydelse - sid 63
Ord och begrepp - sid 64
Utvecklingsekologisk teori - sid 65
Ord och begrepp - sid 66
Vi fortsätter att utvecklas hela livet! - sid 67

Kapitel 3 - I samspel med andra

Ladda ner hela kapitel 3, sida 68-103 (Komprimerad fil, 24,4 MB)

Innehåll:
I samspel med andra - sid 68
Socialisation och identitetsskapande - sid 69
Socialisation och identitetsskapande - sid 70
Ord och begrepp - sid 71
Gruppens uppgifter och betydelse - sid 72
Gruppens dynamik - sid 73
Gruppens dynamik - sid 74
Konflikter i gruppen - sid 75
Konflikter i gruppen - sid 76
Konflikter i gruppen - sid 77
Status och hierarkier - sid 78
Ord och begrepp - sid 79
Diskussionsfrågor - sid 80
Jag, vi och dom - sid 81
Ord och begrepp - sid 82
Påverkan, lydnad och auktoritet - sid 83
Påverkan, lydnad och auktoritet - sid 84
Lydnad - sid 85
Lydnad - sid 86
Milgrams lydnadsförsök - sid 87
Ord och begrepp - sid 88
Att leda andra - sid 89
Kan vem som helst bli en bra ledare? - sid 90
Auktoritet eller auktoritär? - sid 91
Ord och begrepp - sid 92
Attityder, värderingar och normer - sid 93
Värderingar - sid 94
Ord och begrepp - sid 95
Att hjälpa andra - sid 96
Att hjälpa andra - sid 97
Ord och begrepp - sid 98
Kommunikation - sid 99
Att uppfatta andra - sid 100
Icke-verbal kommunikation - sid 101
Icke-verbal kommunikation - sid 102
Ord och begrepp - sid 103

Kapitel 4 - Kön, genus och identitet

Ladda ner hela Kapitel 4, sida 104-123 (Komprimerad fil, 12,8 MB)

Innehåll:
Kön, genus och identitet - sid 104
Kön och könsidentitet - sid 105
Kön och könsidentitet - sid 106
Ord och begrepp - sid 107
Genus - sid 108
Vi behandlar flickor och pojkar olika - sid 109
Könstypiskt beteende förstärks - sid 110
Sexualitet och sexuell identitet - sid 111
Sexuell identitet - sid 112
Hetero-, homo- och bisexuell - sid 113
Att komma ut - sid 114
Ord och begrepp - sid 115
Diskussionsfrågor - sid 116
Jämställdhet och bemötande - sid 117
Är familjepolitik och lönepolitik en jämställdhetsfråga? - sid 118
Är familjepolitik och lönepolitik en jämställdhetsfråga? - sid 119
Ord och begrepp - sid 120
Rätten att själv välja - sid 121
Rätten att själv välja - sid 122
Ord och begrepp - sid 123

Kapitel 5 - Miljöer för utveckling och lärande

Ladda ner hela kapitel 5, sida 124-165 (Komprimerad fil, 30,3 MB)

Innehåll:
Miljöer för utveckling och lärande - sid 124
Familjen och barnet då och nu - sid 125
Bondesamhället - sid 126
Industrialiseringen - sid 127
Kris i befolkningsfrågan - sid 128
Synen på kärnfamiljen och ensamstående föräldrar - sid 129
Synen på kärnfamiljen och ensamstående föräldrar - sid 130
Den patriarkala familjen - sid 131
Familjen idag - sid 132
Ord och begrepp - sid 133
Familjen är barnets viktigaste miljö - sid 134
Barnens relation till sina föräldrar - sid 135
Barnens relation till sina föräldrar - sid 136
Föräldrars relation till varandra - sid 137
Syskonrelationer - sid 138
Hur påverkar syskon varandra? - sid 139
Hur påverkar syskon varandra? - sid 140
Familjen i samhället - sid 141
Ord och begrepp - sid 142
Omsorg om barnen - barnomsorgen - sid 143
Omsorgen i ett historiskt perspektiv - sid 144
Barnomsorg blir förskola - sid 145
Ord och begrepp - sid 146
Till skolan vi gå - sid 147
Skolans utveckling - sid 148
Utbildningssystemet idag - sid 149
Vuxenutbildning - sid 150
En bra inlärning kräver bra miljö - sid 151
Ord och begrepp - sid 152
Kompisar och lek - sid 153
Kompisar och lek - sid 154
Kompisar och lek - sid 155
Att stå utanför vänskap - sid 156
Att leka är att lära - sid 157
Vuxna med barnasinnet kvar - sid 158
Kulturen, media och den digitala miljön - sid 159
Bibliotek och litteratur - sid 160
Media - sid 161
Hur använder barn och unga datorer? - sid 162
En lärorik och rolig fritid - sid 163
En lärorik och rolig fritid - sid 164
Ord och begrepp - sid 165 

Kapitel 6 - Pedagogik och lärande

Ladda ner hela kapitel 6, sida 166-198 (Komprimerad fil, 23,5 MB)

Innehåll:
Pedagogik och lärande - sid 166
Uppfostran, undervisning och utbildning - sid 167
Uppfostran - sid 168
Undervisning och utbildning - sid 169
Undervisning och utbildning - sid 170
Ord och begrepp - sid 171
Diskussionsfrågor - sid 172
Vad är kunskap? - sid 173
När kunskapssynen skiljer sig - sid 174
Ord och begrepp - sid 175
Pedagogiska föregångare och deras efterföljare - sid 176
Samtalskonsten idag - sid 177
Seminarium - sid 178
Jean-Jacques Rousseaus frihetstänkande - sid 179
Ellen Key - "Barnets århundrade" - sid 180
PBL och Casemetodik - sid 181
Casemetodik - sid 182
Ord och begrepp - sid 183
Aktuella pedagogiska riktningar - sid 184
Montessori - sid 185
Reggio Emilia - sid 186
Waldorf - sid 187
Specialpedagogik - sid 188
Från borträknad till inkluderad - sid 189
Den svarta pedagogiken - sid 190
Det kompetenta barnet - sid 191
Självkänsla och självförtroende - sid 192
Nya pedagogiska inriktningar - sid 193
Handledning, coachning och mentorskap - sid 194
Portfolio - sid 195
Formativ bedömning - sid 196
Framtidens pedagogik - sid 197
Ord och begrepp - sid 198

Kapitel 7 - Olika livsvillkor

Ladda ner hela kapitel 7, sida 199-233 (Komprimerad fil, 24,3 MB)

Innehåll:
Olika livsvillkor - sid 199
Människor lever under olika livsvillkor - sid 200
Uppväxtvillkor är komplexa - sid 201
Är det normalt att vara onormal? - sid 202
Funktionsnedsättningar - sid 203
Diagnos eller inte? - sid 204
Läs, skriv- och räknesvårigheter - sid 205
Rörelsenedsättningar - sid 206
Medicinska funktionsnedsättningar - sid 207
Sensoriska funktionsnedsättningar - sid 208
Kognitiva funktionsnedsättningar - sid 209
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 210
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - sid 211
Ord och begrepp - sid 212
Att flytta till ett annat land - sid 213
Att vara flykting är att fly - sid 214
Integration - sid 215
Ord och begrepp - sid 216
Våld och övergrepp - sid 217
Barnmisshandel - sid 218
Sexuella övergrepp - sid 219
Mobbning - sid 220
Ord och begrepp - sid 221
Separationer - sid 222
Barnens reaktioner och behov - sid 223
När föräldrar är oeniga - sid 224
Ord och begrepp - sid 225
Stress - sid 226
Stressade vuxna - sid 227
Stressade barn och vuxna - sid 228
Hur undviker vi negativ stress? - sid 229
Att känna lycka, mening och sammanhang - sid 230
Är du lycklig? - sid 231
Att leva i ett sammanhang - sid 232
Ord och begrepp - sid 233

Kapitel 8 - Vem ansvarar för barnen?

Ladda ner hela kapitel 8, sida 234-261 (Komprimerad fil, 18,3 MB)

Innehåll:
Vem ansvarar för barnen? - sid 234
Alla barns rätt till en bra uppväxt - sid 235
Alla barns rätt till en bra uppväxt - sid 236
FN:s barnkonvention - sid 237
Barnkonventionen i Sverige - sid 238
Barnkonventionen internationellt - sid 239
Diskussionsfrågor - sid 240
Föräldrars ansvar - sid 241
Föräldrars ansvar - sid 242
Kommunens ansvar - sid 243
Kommunens ansvar - sid 244
Kommunens ansvar - sid 245
Ord och begrepp - sid 246
Statens ansvar - sid 247
Ord och begrepp - sid 248
Samhällets stöd till barn och unga - sid 249
Stöd under skoltiden - sid 250
Stöd under skoltiden - sid 251
Ord och begrepp - sid 252
Placering av barn och unga - sid 253
Placering av barn och unga - sid 254
Ord och begrepp - sid 255
I politiken fattas besluten - sid 256
Ideella organisationer - sid 257
Ideella organisationer - sid 258
När samhällets skyddsnät inte fungerar - sid 259
Lagar och regler - sid 260
Ord och begrepp - sid 261

Kapitel 9 - Forskning och vetenskap

Ladda ner hela kapitel 9, sida 262-283 (Komprimerad fil, 16,9 MB)

Innehåll:
Forskning och vetenskap - sid 262 
Vad är vetenskap? - sid 263
Vad är vetenskap? - sid 264
Olika vetenskapsfält inom lärande och utveckling - sid 265
Ord och begrepp - sid 266
Problem, frågor och hypoteser - sid 267
Exempel på olika typer av frågor - sid 268
Att själv ta fram information - sid 269
Observationer - sid 270
Experiment - sid 271
Enkäter och intervjuer - sid 272
Ord och begrepp - sid 273
Att välja forskningsmetod - sid 274
Grupp eller individ? - sid 275
Ord och begrepp - sid 276
Att använda källor - sid 277
Tryckta källor - sid 278
Ord och begrepp - sid 279
Att hantera och värdera sina källor - sid 280
Att värdera sina källor - sid 281
Ord och begrepp - sid 282
Barnkonventionen - sid 283

Författare

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration