Räddningsmedicin

Författare
Johan Strömberg (Häftad, 2013)
Ämne
Omvårdnad
Antal sidor
192
Utgivningsdatum
2013-04-29
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152315224
Länk till blädderprov:

426 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Räddningsmedicin beskriver Första hjälpen vid olycksfall, akut insjuknande och psykosocialt omhändertagande. Bemötande av skadade samt fysiska och psykiska reaktioner hos den drabbade, anhöriga, närstående och insatspersonal ingår också. Ett kapitel beskriver hur den statliga och kommunala räddningstjänsten samt den prehospitala akutsjukvården är organiserade. I boken förklaras hur organisationer och myndigheter samarbetar vid olyckor, katastrofer och krissituationer. Risker med transport och hantering av farligt gods samt hur man handlar vid olyckor där farligt gods är involverat belyses också. Berättelser, studieuppgifter och tips på webbadresser ger eleven möjlighet att värdera, fördjupa och granska ny kunskap inom prehospital akutsjukvård.

Köp direkt via: adlibris, bokus

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Räddningsmedicin som ljudbok i mp3-format.

Kapitel 1 - Räddningstjänst

Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-26  (Komprimerad fil, 11,1 MB)

Innehåll:
Räddningstjänst - sid 8
Lag om skydd mot olyckor - sid 9
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB - sid 10
Kommunal räddningstjänst - sid 11
Brandman - sid 12
Heltidsbrandman - sid 13
Brandman i beredskap - sid 14
Brandman i beredskap - sid 15
Brandingenjör - sid 16
Statlig räddningstjänst - sid 17
Fjällräddning - sid 18
Fjällräddning - sid 19
Fjällräddning - sid 20
Efterforskning av personer (i vissa fall) - sid 21
Flyg- och sjöräddning - sid 22
Flyg- och sjöräddning - sid 23
Miljöräddning till sjöss - sid 24
Rakel - sid 25
Studieuppgifter - sid 26

Kapitel 2 - Prehospital akutsjukvård

Ladda ner hela kapitel 2, sida 27-48  (Komprimerad fil, 14,3 MB)

Innehåll:
Prehospital akutsjukvård - sid 27
Ambulanssjukvården - sid 28
Från taxiförare till ambulanssjukvårdare - sid 29
Från taxiförare till ambulanssjukvårdare - sid 30
Dagens organisation och kompetenskrav - sid 31
Ambulanssjukvårdare - sid 32
Luftburna ambulanstransporter - sid 33
Arbetsuppgifter - sid 34
Riskbedömning i förberedelsestadiet - sid 35
Vårdarstadiet - sid 36
Hemtransport - sid 37
Utryckningskörning - sid 38
Medicinteknisk utrustning - sid 39
Pulsoximeter - sid 40
Ambulans-Ekg - sid 41
Defibrillator (hjärtstartare) - sid 42
Defibrillator (hjärtstartare) - sid 43
Syrgasutrustning - sid 44
Prehospitala symtom, iakttagelser och undersökning - sid 45
Symtom och iakttagelser - sid 46
Undersökning - sid 47
Studieuppgifter - sid 48

Kapitel 3 - Första hjälpen

Ladda ner hela kapitel 3, sida 49-69  (Komprimerad fil, 14,3 MB)

Innehåll:
Första hjälpen - sid 49
Livsviktiga organsystem - sid 50
Reaktionsgradskala - sid 51
Lungorna - andningen - sid 52
Luftvägarna - sid 53
L-ABC - sid 54
L = Livsfarligt läge - sid 55
A = Andningshjälp - sid 56
Fri luftväg - sid 57
B = Stoppa blödning - sid 58
Olika typer av blödningar - sid 59
Chockläge - sid 60
PHTLS - Pre-Hospital Trauma Life Support - sid 61
A = Airway - sid 62
B = Breathing - sid 63
Hjärt-lungräddning (HLR) - sid 64
Kontroller - sid 65
Behandling - sid 66
Kedjan som räddar liv - sid 67
Utvärdering - sid 68
Studieuppgifter - sid 69

Kapitel 4 - Medicinska sjukdomar och tillstånd prehospitalt

Ladda ner hela kapitel 4, sida 70-86  (Komprimerad fil, 10,2 MB)

Innehåll:
Medicinska sjukdomar och tillstånd prehospitalt - sid 70
Astma - sid 71
Anamnes - sid 72
Behandling och åtgärder - sid 73
Läkemedelsbehandling - sid 74
Hjärtsvikt - Lungödem - sid 75
Symtom - sid 76
Läkemedelsbehandling - sid 77
Chock - sid 78
Icke-kardiell orsak - sid 79
Symtom - sid 80
Symtom - sid 81
Akut behandling - sid 82
Kramper - sid 83
Stroke - sid 84
Akut stroke - sid 85
Studieuppgifter - sid 86

Kapitel 5 - Kirurgiska skador och trauma prehospitalt

Ladda ner hela kapitel 5, sida 87-113  (Komprimerad fil, 17,5 MB)

Innehåll:
Kirurgiska skador och trauma prehospitalt - sid 87
Akut buk - sid 88
Thoraxskador - sid 89
Tecken på thoraxskador - sid 90
Akuta vårdåtgärder på olycksplatsen - sid 91
Brännskador - sid 92
Brännskadans utbredning - sid 93
Brännskadans lokalisation - sid 94
Den brännskadades ålder - sid 95
Akut vård och omhändertagande - sid 96
Akut vård och omhändertagande - sid 97
Akut vård och omhändertagande - sid 98
Kylskador - sid 99
Vad händer i kroppen vid en kylskada? - sid 100
Allmän nedkylning ( hypotermi) - sid 101
Akut vård och omhändertagande vid allmän nedkylning - sid 102
Drunkningstillbud - sid 103
Vad händer i kroppen vid drunkning - sid 104
Akut vård och omhändertagande - sid 105
Bukskador - sid 106
Frakturer - sid 107
Symtom på fraktur - sid 108
Akut vård och omhändertagande - sid 109
Skador på halskotpelaren - sid 110
Symtom - sid 111
Akut vård och omhändertagande - sid 112
Studieuppgifter - sid 113

Kapitel 6 - Katastrofmedicin

Ladda ner hela kapitel 6, sida 114-133  (Komprimerad fil, 11,3 MB)

Innehåll:
Katastrofmedicin - sid 114 
Medicinsk katastrof - sid 115
Katastrofrisker - sid 116
Bränder - sid 117
Kemiska olyckor - sid 118
Terrordåd - sid 119
Åskådarolyckor - sid 120
Naturkatastrofer - sid 121
Naturkatastrofer - sid 122
Organisation vid en katastrof - sid 123
Kommunal räddningstjänst - sid 124
Polisen - sid 125
Ambulansverksamhet - sid 126
Sortering, prioritering och registrering (Triage) - sid 127
Prioriteringskort - sid 128
Prioriteringskort - sid 129
Skadekort - sid 130
Skadeförteckning - sid 131
Skadeförteckning - sid 132
Internetadresser - sid 133

Kapitel 7 - Hjälporganisationer

Ladda ner hela kapitel 7, sida 134-154  (Komprimerad fil, 12,5 MB)

Innehåll:
Hjälporganisationer - sid 134
Polisen - sid 135
Polisens arbete vid en räddningsinsats - sid 136
SOS Alarm - sid 137
Samhällstjänster - sid 138
Samhällstjänster - sid 139
Prioriteringsgraderna - sid 140
Säkerhets- och jourtjänster - sid 141
113 13 - Nationellt informationsnummer - sid 142
1177 - Sjukvårdsrådgivningen - sid 143
Röda korset - sid 144
Röda Korsets verksamhet i Sverige - sid 145
Röda Korsets internationella versamhet - sid 146
Svenska delegater - sid 147
Försvarsmakten - hjälpinsatser vid krissituationer - sid 148
Internationell tjänst - sid 149
Internationell tjänst - sid 150
Hemvärnet - sid 151
Befolkningsskydd och räddningstjänst - sid 152
Befolkningsskydd och räddningstjänst - sid 153
Studieuppgifter - sid 154

Kapitel 8 - Psykosocialt omhändertagande (krishantering)

Ladda ner hela kapitel 8, sida 155-163 (Komprimerad fil, 4,4 MB)

Innehåll:
Psykosocialt omhändertagande (krishantering) - sid 155
Direkt drabbade - sid 156
Krisens olika faser - sid 157
Nyorienteringsfasen - sid 158
Emotionell första hjälpen - sid 159
Krishjälp för räddningspersonalen - sid 160
Avlastningssamtal - sid 161
Professionell krishjälp - sid 162
PKL-gruppen - sid 163

Kapitel 9 - Transport av Farligt gods

Ladda ner hela kapitel 9, sida 164-170 (Komprimerad fil, 3,2 MB)

Innehåll:
Transport av Farligt gods - sid 164
Farligt gods - sid 165
Klassificering av farligt gods - sid 166
Klassificering av farligt gods - sid 167
Märkning och numrering - sid 168
Varningsetiketter - sid 169
Studieuppgifter - sid 170

Kapitel 10 - Etiskt förhållningssätt och etiska dilemman

Ladda ner hela kapitel 10, sida 171-179 (Komprimerad fil, 5,1 MB)

Innehåll:
Etiskt förhållningssätt och etiska dilemman - sid 171
Etiska begrepp och teorier - sid 172
Pliktetik - sid 173
Rättighetsetik - sid 174
Etiskt förhållningssätt - sid 175
Etiskt förhållningssätt - sid 176
Etiskt förhållningssätt - sid 177
Etiska kompetenser - sid 178
Etiska dilemman - sid 179

Ämne - Sjukvård

Ladda ner hela kapitlet "Ämne - Sjukvård", sida 180-181 (Komprimerad fil, 1,6 MB)

Innehåll:
Ämne - Sjukvård - sid 180
Räddningsmedicin, 100 poäng - sid 181

Författare

Produkter i serien

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration