Socialpedagogik

Ljudfiler

Här kan du utan kostnad ladda ner hela Socialpedagogik som ljudbok i mp3-format.

Ladda ner bokens förord, sida 3  (Komprimerad fil, 888 kB)

Kapitel 1 - Centrala begrepp

Ladda ner hela kapitel 1, sida 8-32  (Komprimerad fil, 17,4 MB)

Innehåll:
Centrala begrepp - sid 8
Centrala begrepp - sid 9
Begreppet social - sid 10
Social kompetens - sid 11
Pedagogik - sid 12
Pedagogik - sid 13
Pedagogik - sid 14
Omsorg, social omsorg och omsorgskvalitet - sid 15
Omsorgskvalitet - sid 16
Livsvärld - sid 17
Livsvärld - sid 18
Vardagsverklighet - sid 19
Systemvärld - sid 20
Omsorgsarena - sid 21
Teorin om det kommunikativa handlandet - sid 22
Teorin om det kommunikativa handlandet - sid 23
Teorin om det kommunikativa handlandet - sid 24
Teorin om det kommunikativa handlandet - sid 25
Diskutera - sid 26
Diskutera - sid 27
Diskutera - sid 28
Diskutera - sid 29
Diskutera - sid 30
Diskutera - sid 31
Studieuppgifter - sid 32

Kapitel 2 - Utanförskap

Ladda ner hela kapitel 2, sida 33-48  (Komprimerad fil, 10,5 MB)

Innehåll:
Utanförskap - sid 33
Delaktighet - sid 34
Delaktighet - sid 35
Delaktighet - sid 36
Delaktighet - sid 37
Utanförskap - sid 38
Marginalisering - sid 39
Marginalisering - sid 40
Begränsningar och svårigheter - sid 41
Fysiska begränsningar - sid 42
Kognitiva begränsningar - sid 43
Kulturella begränsningar - sid 44
Sociala begränsningar - sid 45
Psykiska begränsningar - sid 46
Psykiska begränsningar - sid 47
Studieuppgifter - sid 48

Kapitel 3 - Problematiska livssituationer

Ladda ner hela kapitel 3, sida 49-81  (Komprimerad fil, 25,8 MB)

Innehåll:
Problematiska livssituationer - sid 49
Linjärt tänkande - sid 50
Linjärt tänkande - sid 51
Cirkulärt tänkande - sid 52
Cirkulärt tänkande - sid 53
Cirkulärt tänkande - sid 54
Cirkulärt tänkande - sid 55
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - sid 56
Förklaring till utanförskap - sid 57
Förklaringar på samhällsnivå - sid 58
Förklaringar på individnivå - sid 59
Fysiologiska förklaringar - sid 60
Psykologiska förklaringar - sid 61
Socialpsykologiska förklaringar - sid 62
Socialpsykologiska förklaringar - sid 63
Rollteori - sociala roller - sid 64
Rollteori - sociala roller - sid 65
Rollteori - sociala roller - sid 66
Stämplingsteori - sid 67
Självuppfyllande profetia - sid 68
Stigmatisering - sid 69
Genus och avvikelse - sid 70
Genus och avvikelse - sid 71
Genus och avvikelse - sid 72
Genus och avvikelse - sid 73
Det sociala arvet - sid 74
Risk- och skyddsfaktorer - sid 75
Risk- och skyddsfaktorer - sid 76
Individnivå - sid 77
Familje- och omgivningsnivå - sid 78
Familje- och omgivningsnivå - sid 79
Studieuppgifter - sid 80
Studieuppgifter - sid 81

Kapitel 4 - Lagstiftning

Ladda ner hela kapitel 4, sida 82-93  (Komprimerad fil, 9,1 MB)

Innehåll:
Lagstiftning - sid 82
Bistånd och insatser - sid 83
Socialtjänstlagen - sid 84
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - sid 85
Insatser - sid 86
Insatser - sid 87
Tvångslagstiftning - sid 88
Tvångslagstiftning - sid 89
Lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - sid 90
Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU och Förordning (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård - sid 91
Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT - sid 92
Studieuppgifter - sid 93

Kapitel 5 - Stöd och hjälp

Ladda ner hela kapitel 5, sida 94-111  (Komprimerad fil, 11,7 MB)

Innehåll:
Stöd och hjälp - sid 94
Stöd och hjälp i boendet - sid 95
Boendestöd - sid 96
Stödboende - sid 97
Pedagogiskt boendestöd - sid 98
Socialt stöd - sid 99
Att utveckla sociala färdigheter - sid 100
Alternativ till aggressivitet - sid 101
Riktat stöd - sid 102
Stöd till familjer - sid 103
Stöd till familjer - sid 104
Familjestöd utanför hemmet - sid 105
Familjestöd utanför hemmet - sid 106
Stöd till personer med beroende- och missbruksproblematik - sid 107
Stöd till personer med psykisk ohälsa - sid 108
God man och förvaltare - sid 109
Stöd från frivilliga och andra verksamheter - sid 110
Studieuppgifter - sid 111

Kapitel 6 - Socialpedagogiskt arbete

Ladda ner hela kapitel 6, sida 112-147  (Komprimerad fil, 27,9 MB)

Innehåll:
Socialpedagogiskt arbete - sid 112
Socialpedagogiskt arbete - sid 113
Socialpedagogik och socialt arbete - sid 114
Definition av socialt arbete - sid 115
Lagstiftning - sid 116
Lagstiftning - sid 117
Socialpedagogiskt arbete - sid 118
Centrala utgångspunkter - sid 119
Social pedagogik - pedagogik i sociala situationer - sid 120
Social pedagogik - pedagogik i sociala situationer - sid 121
Berättelser - sid 122
Berättelser - sid 123
Socialpedagogiska principer - sid 124
Socialpedagogiska principer - sid 125
Empowerment - sid 126
Empowerment - sid 127
Empowerment - sid 128
Empowerment - sid 129
Inkludering - sid 130
Inkludering - sid 131
Inkludering - sid 132
Inkludering - sid 133
Bristande tillgänglighet - sid 134
Sociokulturellt perspektiv - sid 135
Sociokulturellt perspektiv - sid 136
Sociokulturellt perspektiv - sid 137
Situerat lärande - social teori om lärande - sid 138
Situerat lärande - social teori om lärande - sid 139
Situerat lärande - social teori om lärande - sid 140
Situerat lärande - social teori om lärande - sid 141
Den kulturhistoriska skolan - sid 142
Samhällsutveckling och socialpedagogik - sid 143
Samhällsutveckling och socialpedagogik - sid 144
Socialpedagogikens utveckling - sid 145
Studieuppgifter - sid 146
Studieuppgifter - sid 147

Kapitel 7 - Relationer, förhållningssätt och bemötande

Ladda ner hela kapitel 7, sida 148-163  (Komprimerad fil, 10,4 MB)

Innehåll:
Relationer, förhållningssätt och bemötande - sid 148
Relationer, förhållningssätt och bemötande - sid 149
Jag-Du- och Jag-Det-relationer - sid 150
Balansgång - sid 151
Risker och begränsningar - sid 152
Underlåtenhetssynder - sid 153
Personliga och professionella relationer - sid 154
Personliga och professionella relationer - sid 155
Personliga och professionella relationer - sid 156
Professionella relationer - sid 157
Bärande relationer - sid 158
Bärande relationer - sid 159
Dialogiskt förhållningssätt - sid 160
Dialogiskt förhållningssätt - sid 161
Studieuppgifter - sid 162
Studieuppgifter - sid 163

Kapitel 8 - Samtalsmetodik

Ladda ner hela kapitel 8, sida 164-179  (Komprimerad fil, 11 MB)

Innehåll:
Samtalsmetodik - sid 164
Samtalet - sid 165
Samtalet - sid 166
Stödjande och problemlösande samtal - sid 167
Stödjande och problemlösande samtal - sid 168
Stödjande och problemlösande samtal - sid 169
Stödjande och problemlösande samtal - sid 170
Stödjande och problemlösande samtal - sid 171
Stödjande och problemlösande samtal - sid 172
Olika frågeställningar - sid 173
Reflekterande frågor - sid 174
Faktafrågor - sid 175
Ambivalenta frågor - sid 176
Tänk-om-frågor - sid 177
Frågor man bör undvika - sid 178
Studieuppgifter - sid 179

Kapitel 9 - Teorifördjupning

Ladda ner hela kapitel 9, sida 180-219  (Komprimerad fil, 30,7 MB)

Innehåll:
Teorifördjupning - sid 180
Teorier och metoder - sid 181
Teorier och metoder - sid 182
Systemteori - sid 183
Systemteori - sid 184
Socialt arbete utifrån systemteori - sid 185
Nätverksarbete och nätverksterapi - sid 186
Nätverkskarta - sid 187
Nätverkskarta - sid 188
Olika former av nätverkskartor - sid 189
Symboler på nätverkskartan - sid 190
Beteendeinriktade teorier - sid 191
Beteendeinriktade teorier - sid 192
Beteendeinlärning - sid 193
Beteendeförändring - sid 194
Beteendeförändring - sid 195
Psykodynamisk teori - sid 196
Psykoanalytiska aspekter på människan - sid 197
Psykoanalytiska aspekter på människan - sid 198
Människans medvetande - sid 199
Människans medvetande - sid 200
Försvarsmekanismer - sid 201
Försvarsmekanismer - sid 202
Försvarsmekanismer - sid 203
Försvarsmekanismer - sid 204
Försvar som livsstil - sid 205
Psykosocial utvecklingsteori - sid 206
1. Spädbarnsåldern, 0-cirka 1 år - sid 207
2. Småbarnsåldern, cirka 1,5-3 år - sid 208
2. Småbarnsåldern, cirka 1,5-3 år - sid 209
3. Förskoleåldern, cirka 3-cirka 6 år - sid 210
4. Den tidiga skolåldern, cirka 7-12 år - sid 211
5. Tonåren, cirka 13-19 år - sid 212
5. Tonåren, cirka 13-19 år - sid 213
5. Tonåren, cirka 13-19 år - sid 214
6. Den tidiga vuxenåldern, cirka 20-cirka 40 år - sid 215
7. Medelåldern, cirka 40-cirka 65 år - sid 216
8. Ålderdomen, cirka 65 år- - sid 217
8. Ålderdomen, cirka 65 år- - sid 218
Studieuppgifter - sid 219

Kapitel 10 - Arbetsplatsförlagt lärande

Ladda ner hela kapitel 10, sida 220-231  (Komprimerad fil, 7,9 MB)

Innehåll:
Arbetsplatsförlagt lärande - sid 220
Arbetsplatsförlagt lärande - sid 221
Kommunikation och samspel - sid 222
Socialpedagogiska uppgifter - sid 223
Socialpedagogiska uppgifter - sid 224
Utvärdering - sid 225
Utvärdering - sid 226
Utvärdering - sid 227
Bedömning av den egna förmågan - sid 228
Bedömning av den egna förmågan - sid 229
Ämne - Pedagogik i vård och omsorg - sid 230
Socialpedagogik, 100 poäng - sid 231

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration