SpråkDax förskoleklassen, upplaga 1

Om serien

SpråkDax förskoleklassen, upplaga 1

LäsDax – Förskoleklassen innehåller tio teman med olika texttyper inom varje tema. Temana är valda utifrån barns vardagsnära intressen och områden som kittlar deras fantasi och lockar till engagemang. Inom varje tema finns också flera medverkande illustratörer för att skapa nyfikenhet och variation. Bilderna har en stark koppling till texterna och hjälper eleverna att skapa sig en uppfattning om och förstå innehållet.

SpråkDax förskoleklassen

Materialet består av en laminerad storbok, LäsDax - Förskoleklassen, lärarhandledningen LärarDax samt en arbetsbok för eleverna, RitDax & SkrivDax. LäsDax är till sitt format 297x380 mm, vilket gör det lätt att samla eleverna runt boken för samtal och genomgångar. Sidorna är laminerade och fungerar som en white board, vilket gör det möjligt att rita och skriva i boken med en vanlig white board-penna. Allt går sedan enkelt att torka bort med en trasa.

LäsDax innehåller bilder till alla tematexter och i anslutning till varje bild finns anteckningssidor. De gör det möjligt för läraren att lyfta fram det som känns viktigt att arbeta med i bilden och texten, och det som görs där ligger sedan ofta till grund för elevens eget arbete i RitDax & SkrivDax. Den enda typograferade text eleverna möter i LäsDax är de 29 alfabetsverser som finns uppdelade om 3 verser i slutet av varje tema. Dessa verser finns insjungna på cd:n som medföljer LärarDax och kan användas för ett lättsamt bokstavsarbete. Sjung de tre verserna som avslutar temat och låt sedan någon elev fylla i de bokstäver ni har sjungit om med färgpenna.

För varje nytt tema blir det fler och fler verser att sjunga om ni väljer att ta med alla verser ni redan har arbetat med och fler och fler bokstäver att färglägga. När det är dags för de tre sista verserna fylls hela alfabetet i. Det finns inga lektionsplaneringar till alfabetsverserna men det kan vara lämpligt att samtala om innehållet i varje vers, se till att alla förstår "knorren", förklara nya ord och ringa in den bokstav texten handlar om på alla ställen där den förekommer i texten. Förslag till bokstavslekar finns i Clas Rosvalls bok Nya ABC vad är D, JL Utbildning.

I LärarDax finns texter till alla bilder i LäsDax. Läraren läser dem högt för eleverna. Där finns även lektionsplanerna till varje text. På insidan av omslaget sitter också en cd-skiva. Clas Rosvall har tonsatt sina texter och har sjungit in dem alla. RitDax & SkrivDax är elevens arbetsbok. Den är i A4-format och uppgifterna bygger på texterna, bilderna och det gemensamma arbete som gjorts kring dem.

Grundtankar

När barn börjar förskoleklassen har de flesta med sig ett fungerande talspråk. De kan berätta, argumentera, ställa frågor, samtala … Där ska skolan ta vid och inbjuda eleverna till en undervisning som engagerar, utmanar och utvecklar deras läs- och skrivförmåga. Språket är grunden för allt lärande. Därför är skolans viktigaste uppgift att stimulera eleverna att utveckla och använda sitt språk på många olika sätt. Enligt den ryske pedagogen Lev Vygotskij sker inlärning bäst i samspel med andra, kamrater eller vuxna som kan lite mer. Inlärning sker när utmaningen i det nya ligger just över den utvecklingsnivå eleven befinner sig på, det Vygotskij kallar för den proximala eller den närmaste utvecklingszonen. För att nå dit måste eleverna mötas av positiva förväntningar och få stöd och individuell hjälp på rätt nivå. Då utvecklas den språkliga förmågan och självförtroendet, så att de så småningom klarar av mer komplicerade texter. I LäsDax – Förskoleklassen får eleverna:

• samtala om och tolka budskap i bilder
• uppleva läsglädje tillsammans med andra och på egen hand
• lyssna till texter av olika genrer
• samtala, tolka och reflektera kring händelser och budskap i texter
• öka ordförrådet
• uttrycka sig i olika estetiska former
• uttrycka sig skriftligt.