Mer information

ZickZack, version 2 är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk och består av två rum – Läsrummet och Skrivrummet. Precis som sin föregångare inspirerar, stöttar, utmanar och utvecklar den nya versionen – både dig som lärare och dina elever. Men vi har förbättrat, förtydligat, förenklat och förnyat både Skrivrummet och Läsrummet.

Läs mer om revideringen här!

Eftersom bra alltid kan bli bättre så har vi reviderat ZickZack 4–6. Skrivrummet 4–6 finns redan i en reviderad version, version 2. Läsrummet revideras just nu och den nya versionen utkommer med början 2022.

Korta presentationer av de två rummen:

LÄSRUMMET fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa. Eleverna får i olika läsrelaterade aktiviteter och övningar modeller för hur de kan göra för att utveckla sin läsförståelseförmåga. I naturliga sammanhang lär de sig att ta hjälp av olika läsförståelsestrategier för att fördjupa sin läsupplevelse.

Elevböckerna (textsamling och övningsbok) är desamma för alla elever, oavsett om de följer kursplanen i svenska eller svenska som andraspråk. De inspirerar, undervisar, stöttar, utmanar och utvecklar eleverna på ett tydligt, målmedvetet och varierat sätt.

SKRIVRUMMET bygger upp kunskap om och utvecklar förmågan att skriva olika texttyper. Materialet bygger på genrepedagogiken och är uppbyggt enligt cirkelmodellen. Eleverna får möta olika typer av texter, såväl skönlitteratur som sakprosa. Texternas syfte utgör grunden för kapitelindelningen, det finns kapitel om den återberättande, berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande genren i varje årskurs. Varje kapitel inleds med att eleverna får bygga upp förförståelse och förkunskaper för såväl texttypen som innehållet. Sedan får de kunskap om texttypens syfte, innehåll, struktur och språk samt möjlighet att steg för steg träna de olika momenten och på så sätt utveckla sina förmågor. Därefter är det dags för det gemensamma skrivandet, vilket innebär att eleverna med stöttning av läraren planerar och formulerar en gemensam modelltext. När det sedan är dags att skriva egna texter har eleverna de redskap de behöver och vet vad som förväntas av dem. Med hjälp av en checklista kan nya mål sättas upp, för såväl undervisningen som för eleverna.

Elevboken är densamma för alla elever, oavsett om de följer kursplanen i svenska eller svenska som andraspråk. Den inspirerar, undervisar, stöttar, utmanar och utvecklar eleverna på ett tydligt, målmedvetet och varierat sätt.

LÄRARHANDLEDNINGARNA till såväl LÄSRUMMET som SKRIVRUMMET är ”naven” kring vilka du bygger din undervisning. De inspirerar och stöttar, så att du på ett medvetet och konsekvent sätt kan bedriva en språk- och kunskapsutvecklande undervisning i både svenska och svenska som andraspråk. De underlättar din vardag när du ska planera, undervisa, stötta, utmana, följa upp, utvärdera, bedöma och dokumentera.

ZZ-tabell-Kampus.jpg
ZickZack Skrivrummet och Läsrummet finns även som digitala titlar i Kampus. På Bingelöarna finns dessutom kompletterande digital färdighetsträning.

Revideringen av ZickZack 4–6

Vi har lyssnat på användare, följt den pedagogiska debatten, studerat de reviderade kursplanerna, tänkt och varit kreativa tillsammans. Vår ambition har varit att förbättra, förtydliga, förenkla och förnya ZickZack.

Vad har vi förbättrat, förtydligat, förenklat och förnyat i ZickZack version 2?

ZZ-tabell-förbättrat.jpg

ZZ-tabell-förtydligat.jpg

ZZ-tabell-förenklat.jpg

ZZ-tabell-förnyat.jpg

Boksamtalskortlek

ZickZack 4-6 BoksamtalskortlekTill ZickZack Läsrummet finns en boksamtalskortlek. Med hjälp av frågorna på korten kan eleverna samtala om och redovisa olika böcker som de har läst. Frågorna kan användas till vilken bok som helst.

Titta och läs i foldern! (PDF-dokument, 830 kB)folder ZickZack version2.png (PDF-dokument, 830 kB)