ZickZack 5 Skrivrummet Lärarhandledning, version 2

Mer information

ZickZack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk och består av två rum – Läsrummet och Skrivrummet.

Skrivrummet bygger upp kunskap om och utvecklar förmågan att skriva olika texttyper. Eftersom bra alltid kan bli bättre så har vi reviderat ZickZack 4–6 Skrivrummet. Från och med höstterminen 2021 finns alltså Skrivrummet 4–6 i en ny reviderad version.

folder ZickZack version2.png

Titta och läs i foldern!

Läs mer om Skrivrummet och revideringen.

Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa. Även Läsrummet kommer att revideras och den nya versionen ges ut med början 2022.

Skrivrummet

Skrivrummet bygger på genrepedagogiken och är uppbyggt enligt cirkelmodellen.

Lärarhandledningen inspirerar och stöttar dig, så att du på ett medvetet och konsekvent sätt kan bedriva en språkutvecklande undervisning i både svenska och svenska som andraspråk. Lärarhandledningen underlättar din vardag när du ska planera, undervisa, stötta, utmana, utvärdera, bedöma och dokumentera.

Elevboken är densamma för alla elever, oavsett om de följer kursplanen i svenska eller svenska som andraspråk. Elevboken inspirerar, undervisar, stöttar, utmanar och utvecklar eleverna på ett tydligt, målmedvetet och varierat sätt.

Revideringen av Skrivrummet

Vi har lyssnat på användare, följt den pedagogiska debatten, studerat de reviderade kursplanerna, tänkt och varit kreativa tillsammans. Vår ambition har varit att förbättra, förtydliga, förenkla och förnya Skrivrummet. Från och med höstterminen 2021 finns alltså Skrivrummet 4–6 i en ny reviderad version.

Vad har vi förbättrat?

 1. Den muntliga förmågan, att samtala och presentera, tränas regelbundet.
 2. Förmågan att söka, granska och värdera information utvecklas kontinuerligt.
 3. Läsförståelsen har fått ett större fokus i lärarhandledningen.
 4. Det finns två extraövningar till varje moment, en som stöttar och en som utmanar.
 5. Steg 3 – sammanfatta, planera och skriv tillsammans – har förbättrats och underlättats.
 6. Det finns alltid exempeltexter till det gemensamma skrivandet.
 7. Till varje kapitel finns bedömningsexempel av autentiska elevtexter.
 8. Förslag på pedagogiska planeringar, både i sve och sva, finns i lärarhandledningen.
 9. Förslag på årskursplanering kommer att läggas ut på hemsidan.

Vad har vi förtydligat?

 1. Hur mål, undervisning och bedömning hänger ihop.
 2. Vad syftet med de olika övningarna är och hur de kan genomföras.
 3. Vilken grammatik som tas upp i de olika kapitlen och årskurserna.
 4. Hur ett elevaktivt och språkutvecklande arbetssätt kan organiseras.
 5. Hur materialet fungerar för undervisning i såväl sve som sva.
 6. När det passar att göra de digitala övningarna i Bingel.
 7. Vilka kopplingar som kan göras till skolans andra ämnen.

Vad har vi förenklat?

 1. Alla bilagor finns numera i lärarhandledningarna.
 2. Kapitlens upplägg är likadant i alla årskurserna.
 3. Bedömningsmatrisen till förmågan Skriva har förenklats och stämmer väl överens med Skolverkets bedömningsmatriser.
 4. Samma matris används till alla texttyperna.

Vad har vi förnyat?

 1. Varje kapitel innehåller numera även stavningsövningar.
 2. Varje årskurs har också korta kreativa skrivuppdrag.
 3. Allt är förstås anpassat till revideringen av kursplanerna i sve och sva.
 4. Ett heldigitalt erbjudande kommer att finnas i Kampus.