ZickZack för nyanlända, upplaga 1

Om serien

ZickZack för nyanlända, upplaga 1

ZickZack för nyanlända är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever, åk 5-9.

ZickZack fokuserar på språkutvecklande undervisning. Eleverna får träna på att läsa, tala och skriva olika typer av texter.

Eleverna får lära sig ord och begrepp som är nödvändiga för att komma vidare i sin språk- och kunskapsutveckling.

Med hjälp av häftet kommer eleverna att stöttas, utmanas och utvecklas.

ZickZack för nyanlända är ett läromedel i svenska som andraspråk för elever, åk 5-9. ZickZack fokuserar på språkutvecklande undervisning. Eleverna får träna på att läsa, tala och skriva olika typer av texter och får också lära sig ord och begrepp som är nödvändiga för att komma vidare i sin språk- och kunskapsutveckling.Med hjälp av häftet kommer eleverna att stöttas, utmanas och utvecklas.

I ZickZack för nyanlända får eleverna träna vardagsfraser som de har nytta av i sin undervisning, genom realistiska dialoger i skolmiljö. I dialogerna kan eleverna ta olika roller och på så sätt träna sin muntliga förmåga, parallellt med läsförmågan.

Eleverna får öva ordkunskap och grammatik i ett sammanhang. De får träna på att läsa, tala och skriva olika typer av texter. De får lära sig hur olika texttyper är uppbyggda. De får också lära sig vilka språkliga drag varje texttyp har, för att så tidigt som möjligt kunna arbeta med ett liknande innehåll i undervisningen som sina klasskamrater.
Har du Bingel? Nu har vi lagt upp övningar till ZickZack för nyanlända på bingelön.


Skolan
Att komma som nyanländ till den svenska skolan innebär möten med nya ämnen och nya sammanhang. Vad betyder schemats förkortningar? Hur går ett utvecklingssamtal till? Hur fungerar det svenska skolsystemet?
Det är frågor som berörs i häftet. Två texttyper introduceras - återberättande och beskrivande.

Slöjden
Slöjdämnet brukar vara ett av de första ämnena som de nyanlända eleverna deltar i med sin klass. Språkutvecklingen kan med fördel ta avstamp i de konkreta föremål, aktiviteter och arbetsgifter som ämnet rymmer, vilket också är fokus i häftet. Samtidigt tas två vanliga texttyper upp i sitt naturliga sammanhang - nämligen återberättande och instruerande text. Detta för att eleverna så snart som möjligt ska börja arbeta mot kursplanemålen i svenska som andraspråk.
Läraren i svenska som andraspråk kan med fördel låta häftet ligga till grund för ett språkligt samarbete med slöjdläraren.

Idrott & hemkunskap
Hur kan vi stötta eleverna i idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap? Vilka ord och begrepp behöver eleverna för att följa med i undervisningen? Vilka texttyper är viktiga att lära sig?
Eleverna får bygga upp ett ordförråd och lära sig att läsa och skriva berättande och instruerande texter.
Lärare i svenska som andraspråk och modersmål kan med fördel samverka med ämneslärare i idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap.

Produkter i serien

Den här produkten är inte tillgänglig för köp av dig som är privatkund