Mer information

Koll på Geografi 4, 5 och 6!

Böckerna är en ny reviderad upplaga av serien Koll på Sverige, Koll på Europa och Koll på Världen.

Koll på Geografi ger eleverna kunskaper och färdigheter som är viktiga för att kunna hantera frågor som rör sambandet mellan människa, natur och samhälle och en hållbar framtid. Materialet ger eleverna möjlighet att utveckla de förmågor som lyfts fram i kursplanen för geografi.

Grundboken
Varje kapitel inleds med tydliga mål för eleverna samt centrala geografiska begrepp för arbetsområdet. Varje uppslag utgör en avslutad helhet.

Aktivitetsboken
I aktivitetsboken arbetar eleverna vidare med olika typer av frågeställningar och kartövningar.

Lärarguiden
I lärarguiden finns metodiska tips, underlag för diskussioner, bakgrundsfakta för läraren och kopieringsunderlag till samtliga kapitel. I ett avsnitt beskrivs hur ett språkutvecklande arbetssätt i SO-ämnena kan bedrivas. Lärarguiden innehåller även underlag för fältstudier, tester och bedömningsmatriser.

Koll på geografi 4
I årskurs fyra ligger fokus på Sverige. Eleverna läser om olika landskapstyper, naturresurser och om hur människan påverkat landskapet. Här presenteras även kartan och vattnets kretslopp.
- Kartan: tecken och färger, skala, tematiska kartor, namngeografi
- Så formades Sverige: människans påverkan på landskapet, naturens egna processer, istiden
- Sveriges natur: naturlandskapet och kulturlandskapet, olika landskapstyper
- Sveriges naturresurser: vatten, skog, odlingsbar mark, malm
- Vatten: vattnets kretslopp, sjöar och vattendrag i Sverige, vatten som omger Norden
- Väder och klimat: väderprognoser, årstider
- Sveriges befolkning: befolkningsfördelning, städer, migration

Koll på geografi 5
I årskurs fem ligger fokus på Norden och övriga Europa. Bokens kapitel tar bland annat upp hur jordytan formas och förändras samt befolkningsfördelning i Norden och Europa. Eleverna läser även om förnybar och icke förnybar energi samt om haven och deras betydelse.
- Kartan: namngeografi, tematiska kartor, kartprojektioner, GIS, GPS
- Jorden och jordytan: uppbyggande och nedbrytande krafter samt konsekvenserna av dessa
- Landskapet: bergsområden, låglandsområden, kuster, skog och tundra
- Hav: världshaven, Östersjön, Medelhavet, tidvatten
- Energi: förnybar och icke förnybar energi
- Befolkning: Norden och Europas befolkningsfördelning, migration

Koll på geografi 6
Årskurs sex har ett mer globalt perspektiv där bland annat resursfördelning och ojämlika levnadsvillkor tas upp. Eleverna läser även om sötvattnets betydelse och befolkningsfördelningen i världen.
- Klimat: klimatzoner, klimatförändringar
- Befolkning: befolkningsökning, storstäder, fattigdom
- Resurser: jordens naturresurser
- Vatten: sötvatten, floder, vatten och hälsa
- Transporter: olika typer av transporter

Miljö- och hållbarhetsfrågor tas inte upp i ett eget kapitel utan genomsyrar i stället hela läromedlet.